فایل – بررسی رابطه وابستگی به اینترنت با سبک های دلبستگی و پنج عامل بزرگ …

جدول شماره ۴-۸: جدول آماره های توصیفی پنج عامل شخصیت ۹۲
جدول شماره۴-۹:آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین وابستگی به اینترنت و سبک های دلبستگی ۹۶
جدول شماره۴-۱۰:آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین وابستگی به اینترنت و پنج عامل شخصیت ۹۷
جدول شماره ۴-۱۱: آزمونT وابستگی به اینترنت در دو گروه مستقل متغیر جنسیت ۹۸
جدول شماره۴-۱۲ : آزمون F (تحلیل واریانس) وابستگی به اینترنت بین گروههای تحصیلی ۹۹
فهرست نمودارها
نمودار شماره ۴-۱: توزیع درصدی جنسیت ۸۳
نمودار شماره ۴-۲: توزیع درصدی تأهل ۸۴
نمودار شماره ۴-۳: توزیع درصدی سطح تحصیلات ۸۵
نمودار شماره ۴-۴: توزیع فراوانی مربوط به سن ۸۶
نمودار شماره ۴-۵: توزیع فراوانی مربوط به وابستگی به اینترنت ۸۷
نمودار شماره ۴-۶: توزیع درصدی وابستگی به اینترنت ۸۸
نمودار شماره ۴-۷ : توزیع فراوانی اجتنابی ۹۰
نمودار شماره ۴-۸: توزیع فراوانی ایمن ۹۰
نمودار شماره ۴-۹: توزیع فراوانی دوسو گرا ۹۱
نمودار شماره ۴-۱۰ : توزیع فراوانی روان نژندی ۹۳
نمودار شماره ۴-۱۱ : توزیع فراوانی برون گرائی ۹۴
نمودار شماره ۴-۱۲ : توزیع فراوانی انعطاف پذیری ۹۴
نمودار شماره ۴-۱۳: توزیع فراوانی دلپذیر بودن ۹۵
نمودار شماره ۴-۱۴: توزیع فراوانی مسئولیت پذیری ۹۵
چکیده
در سراسر کره ی زمین اینترنت در حال تبدیل شدن به جزئی از زندگی روزمره مردم است. اینترنت در ابتدا به عنوان ابزاری برای تسهیل ارتباطات و تحقیقات در بین نهادهای علمی و نظامی به وجود آمد. اما استفاده ای که امروزه برخی از افراد از آن می کنند، مشکل عمده ای را برای سلامت روانی جامعه ایجاد کرده است. وابستگی به اینترنت می تواند در اثر عوامل درون فردی و برون فردی رخ دهد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه عوامل شخصیتی و سبک های دلبستگی در فرد با وابستگی به اینترنت است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه تهران می باشد که در حجم نمونه ۱۰۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی اجرا گردید. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه وابستگی به اینترنت یانگ، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا و پرسشنامه سبک های دلبستگی هزن و شیور می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هرچه وابستگی به اینترنت افزایش یابد، میزان اجتناب و دو سو گرابودن افراد افزایش می‎یابد ولی با سبک ایمن همبستگی معناداری ندارد. همچنین وابستگی به اینترنت از میان پنج عامل شخصیت تنها با مسئولیت پذیری افراد رابطه ای معکوس دارد و با عامل روان نژندی، برون گرایی، دلپذیر بودن و انعطاف پذیری همبستگی معناداری ندارد.
کلیدواژه ها:
وابستگی به اینترنت، سبک های دلبستگی، پنج عامل شخصیت، دانشجویان دانشگاه تهران
فصل اول:‌
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
ارتباط یکی از مهمترین نیازهای فطری انسان است و از اساسی ترین مواردی است که توجه بشر را به خود جلب کرده است و بزرگترین اختراعات نیز در این حوزه بوده است. پیدایش زبان، خط، چاپ، رادیو و تلویزیون و مهمتر از همه اینترنت به عنوان قویترین ابزار ارتباطی عصر حاضر همه حاصل نیاز بشر به ارتباط می باشند. آیین اینترنت، نوعی شیوه زندگی را طلب می کند که در آن ارتباط هیچ گاه قطع نمی‏شود (برتون،۱۳۸۲). بشر مدتهاست که از طریق خیالپردازی، دیدن فیلم و مطالعه خاطرات با محیط‏های مجازی آشناست. رایانه تأثیر چشمگیری بر زندگی بشر نداشت و اکنون می رود تا آدمی را هر چه بیشتر در خود غرق کند. پیشرفت های پی در پی علوم رایانه محیط های مجازی را انعطاف پذیرتر، پیچیده تر و به محیط های واقعی شبیه تر کرده است. این دنیای مجازی که در واقع زاییده فن آوری و پیشرفت های علوم انفورماتیک می‏باشد پدیده ی جدیدی است که با توجه به فراگیری آن لازم است جنبه های مختلف و پیامدهای حاصل از گسترش کاربرد آن، به دقت بررسی شده و مورد توجه قرار گیرد.
در سراسر کره ی زمین اینترنت در حال تبدیل شدن به جزئی از زندگی روزمره مردم است و هر نوآوری که با تمامی مردم وابسته و همبسته گردد، اثرات روانشناختی و جامعه شناختی گوناگونی بر آنها اعمال می کند (امیدوار و صارمی، ۱۳۸۹). جذابیت این محیط ها تأثیرات زیادی بر رفتار آدمی دارد تا حدی که ممکن است آدمی به تدریج بیشتر در محیط هایی زندگی کند که خالق آنها برنامه نویسان رایانه ای هستند؛ مثلاً بازی های رایانه ای فرد را به دنیای جدیدی وارد می کنند که عناصر آن اگرچه همه مجازی اند ولی به تدریج قادرند جای عناصر واقعی دنیای واقعی را بگیرند، به طوری که شخص، بودن در این فضای مجازی را ارضا کننده تر از دنیای واقعی بیابد (دوران و دیگران،۱۳۹۲ ).
در آغاز واژه “اختلال اعتیاد به اینترنت ” یا[۱] را روان تحلیل گری به نام گلدبرگ[۲] (۱۹۹۶) مطرح کرد. این اختلال با عناوینی متفاوت از قبیل “وابستگی رفتاری به اینترنت “، “استفاده مرضی از اینترنت”، “استفاده مشکل زا از اینترنت”، “استفاده بیش از حد از اینترنت” و “سوء استفاده از اینترنت”… مطرح می‎شود. عناوین وابستگی به اینترنت و اعتیاد اینترنتی بیش از سایر عناوین به کار می روند.
بدون شک زمان معاصر تفاوت های زیادی به خصوص از لحاظ کیفی نسبت به دو یا سه دهه پیش دارد زیرا با پیشرفت فن آوری، رایانه ها به تدریج در حال وارد شدن به همه ابعاد زندگی اعم از روابط شخصی، کار، مطالعه، تفریح

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

و فعالیت های اجتماعی شده اند. سرعت و عمق این رسوخ و نفوذ در زندگی انسان ها بخصوص بعد از ارائه بازی های اینترنتی و نیز فراگیر شدن استفاده از اینترنت بیشتر شده است و لذا در بررسی تأثیرات رایانه ها عمدتاً دو کاربرد عمده آنها یعنی بازی های رایانه ای و اینترنت مورد توجه قرار می گیرند (طارمی،۱۳۹۰).
ناگفته پیداست که این رشد و گسترش کاربرد اینترنت فواید و اهمیت غیر قابل انکاری دارد، چندان که در دوران حاضر، نقش و اهمیت اینترنت چنان اساسی است که بدون آن تصور برنامه ریزی، توسعه و بهره وری در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی در جهان آینده کارمشکلی است.
۱-۲ بیان مسئله
بنا به عقیده اورزاک[۳] (١٩٩٩) زمانی از وابستگی به اینترنت صحبت به میان می آید که بتوان مشکلاتی از قبیل مشکلات شغلی، درسی، اجتماعی، کاری، خانوادگی، روان شناختی، مالی و فیزیولوژیکی را برای فرد ایجاد نموده و علاوه بر آن باعث تغییرات خلقی و عاطفی قابل ملاحظه ای در فرد گردد.
بر اساس آخرین آمار دفترآمار و فناوری اطلاعات میزان کاربران اینترنت در جهان درانتهای سال۲۰۱۴ میلادی به حدود سه میلیارد خواهد رسید به گزارش خبر گزاری دانشجویان ایران، دو سوم از کاربران اینترنت جهان از کشورهای در حال توسعه هستند، در این کشور ها تعداد کاربران اینترنت در طول پنج سال گذشته دو برابر شده که این تعداد در حقیقت از ۹۷۴ میلیون نفر در سال ۲۰۰۹ میلادی به یک میلیاردو ۹۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۴ خواهد رسید.نرخ نفوذ کاربر اینترنت در سطح جهان به ۴۰ در صد رسیده که ۷۸ در صد این تعداد متعلق به کشورهای توسعه یافته و۳۲ در صد متعلق به کشورهای در حال توسعه است و نرخ رشد در سال ۲۰۱۴ میلادی در کشور های یافته پایین باقی خواهد ماند ولی نرخ نفوذ در این کشورها ۳/۳ در صد است در حالی که این میزان در کشورهای در حال توسعه ۷/۸ در صد است. ضریب نفوذ اینترنت اروپا در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی به ۷۵ در صد خواهد رسید یعنی سه نفر از هر چهار نفر از اینترنت استفاده خواهند کرد لذا اروپا بالاترین ضریب نفوذ در سراسر جهان را دارا است.
با در نظر گرفتن این رشد روز افزون استفاده از اینترنت در ایران، خصوصاً در میان قشر جوان و دانشجویان، بررسی میزان شیوع وابستگی به اینترنت و عوامل مختلفی که در این عارضه دخالت دارند می‏تواند کمک شایانی در پیشگیری از بروز وگسترش این عارضه و عواقب ناشی از بخصوص در میان جوانان و دانشجویان به عنوان آینده سازان کشور داشته باشد.