بررسی رابطه وابستگی به اینترنت با سبک های دلبستگی و پنج عامل بزرگ …

پرسشنامه سبک های دلبستگی هزن و شیور:
این مقیاس توسط هزن و شیور (۱۹۸۷)ساخته شده و در ایران توسط رحیمیان و همکاران (۱۳۸۳).بر روی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر اصفهان هنجار یابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه است که به هر یگ از سه سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دو سو گرا ۵گویه تعلق می گیرد . نمره گذاری در مقیاس لیکرت از هرگز( نمره۰) تا تقریبا همیشه(نمره ۴)صورت می گیرد.
نمرات خرده مقیاس های دلبستگی توسط میانگین ۵ سوال هر خرده مقیاس صورت می گیرد بدین صورت که برای تعیین سبک دلبستگی هر فرد ارزش های عددی گویه های مرتبط هر سطح با یکدیگر جمع و بر ۵ تقسیم میشود از آزمودنیها خواسته می شود تا سوالاتی را انتخاب کنند که سبک مشخصه آنها را در روابط نزدیک بهتر توصیف می کند. تحلیل عامل پرسشنامه هزن و شیور(۱۹۸۷)توسط کولینزورید (۱۹۹۰)به استخراج سه عامل عمده دلبستگی ایمن، اجتنابی و دو سوگرا منجر شد که توسط پژوهشگران ظرفیت به عنوان پیوستن به روابط صمیمی و نزدیک تفسیر می شود.
پایایی و اعتبار :هزن و شیور پایایی وبازآزمایی کل این پرسشنامه را ۸۱/۰ و پایایی با آلفای کرونباخ ۷۸/۰ به دست آوردند.
۳-۵ روش های تجزیه و تحلیل آماری
آماره های مورد استفاده منطبق با سطوح اندازه گیری متغیرها می باشد که آماره های توصیفی در دو بخش تقسیم خواهد آمد: آماره های توصیفی مربوط به ویژگی های پاسخگویان نمونه و آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی و ابعاد آنها که با گرایشات مرکزی، پراکندگی، جداول یک بعدی و نمودار، توزیع متقارن و نرمال مورد سنجش قرار خواهند گرفت.
آماره های استنباطی شامل آزمون های فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون های مرتبط نظیر همبستگی پیرسون، آزمون t و آزمون f می باشد.
فصل چهارم:
یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه
این فصل به یافته های توصیفی و استنباطی تحقیق اختصاص دارد. دربخش نخست که مربوط به توصیف یافته های تحقیق است، پس از معرفی مختصر ویژگی های نمونه مورد بررسی، به توصیف متغیرهای تحقیق با استفاده از جداول، نمودارها و آماره های مربوط به شاخص های مرکزی و پراکندگی پرداخته شده است. سپس نرمال بودن متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. بخش دوم شامل، آمار استنباطی می باشد.
۴-۲ یافته های توصیفی
آماره های توصیفی بر اساس سطوح اندازه گیری به صورت جداول یک بعدی و نمودار آمده است.لازم به ذکر است که طبقه بندی متغیرها در سطح نسبی و فاصله ای از دامنه تغییرات واقعی استفاده شده است.
جدول شماره ۴-۱ : جدول توزیع فراوانی و درصدی جنسیت

جنسیت فراوانی درصد معتبر
زن ۵۱ ۵۱٫۰
مرد ۴۹ ۴۹٫۰
جمع ۱۰۰ ۱۰۰٫۰
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است