علمی : بررسی رابطه جو تیمی و توانمندسازی با تسهیم دانش بین کارکنان شهرداری …

در توان‌افزایی، هدف‌از ایجاد ساختارها مطلع کردن کارکنان و اعضای گروهها از حیطه حوزه‌ای است که می‌توانند در قلمرو آن به طور خودگردان عدل نمایند.

ساختار سازمان سنتی، سلسله مراتبی است که این سلسله مراتب در نظام سنتی ایجاد می‌شود تا جلوی رفتار کارکنان را بگیرند.

سازمان سنتی ساختار دایره یا شبکه‌ای دارند.

سازمان سنتی، ساختار هرمی دارد.

در سازمان توانمند، انسانها به جای اینکه خود رأساً به کار بپردازند می‌توانند به یکدیگر متکی باشند و در انجام کارها با یکدیگر مشارکت کنند.

سازمان سنتی، رقابتی است یعنی هر کارمند در انجام دادن کارها با دیگران رقابت می‌کند.

بین مدیران و کارکنان با هم برای دستیابی به موفقیت همکاری بوجود می‌آید و در واقع رهبر جدید مسئول فرایند کار است نه نتایج کار.

نظام مدیریت پدر فرزندی است و این نظام مدیر را پاسخگو و کارمند را فاقد مسئولیت می‌داند.

در سازمان توانمند، هیچ‌کس درباره چگونگی انجام امور اطمینان ندارد و وقتی مسئله‌ای پیش می‌آید، مدیر مسئول پیدا کردن راه‌حل‌ها نیست بلکه هدف اصلی او کمک به کارمند است تا راه‌حل مسائل را خود یاد بگیرد.

مدیر سنتی، کسی بود که همیشه می‌دانست چه کاری باید انجام شود و به کارمند خود دستور لازم را می‌داد.

منبع: (عباس‌زادگان و حسن‌زاده، ۱۳۸۵: ۱۰).
۲-۱-۱-۱۹- مزایای توانمندسازی برای سازمان
اجرای توانمندسازی برای سازمان ها مزایای بسیاری دارد که در ذیل به برخی از آن ها اشاره شده است:
پاسخگویی سریعتر به تقاضاهای مشتریان و بهبود ایده‌ها برای ارائه خدمات جدید
توانمندسازی کیفیت و رضایت مشتریان را تعیین می‌کند.
توانمندسازی یک پیش‌نیاز، برای آغاز کیفیت موفق است
توانمندسازی کارکنان یکی از عوامل اصلی اثربخشی سازمانی و مدیریتی است.
توانمندسازی به تمایل بیشتر کارمندان در تحویل خدمات با کیفیت‌تر، توسط معایب سازمانی و حمایت مدیران ارشد، پاداش‌ها و آموزش منجر می‌شود.
ایجاد چابکی در سازمان و انطباق سریع با تغییرات و دگرگونیهای محیطی
تمرکز بر مشتری‌مداری و رضایت مراجعان به عنوان محور اصلی تصمیمات مهم سازمانی (هاسی چووهمکاران، ۲۰۱۲: ۴۸۳).
بهبود کیفیت/ خدمات/ رضایت مشتری
بهبود بهره‌وری/ کارایی/ ظرفیت تولید/ عملیات/ فرایندها/ برنامه زمان‌بندی
کاهش هزینه‌ها، خطاها، کالاهای مرجوعی، دوباره‌کاری، تعمیرات، ضایعات
توسعه سرمایه‌گذاری، آزادسازی توان سازمان
دستیابی به اهداف عالی‌تر کسب و کار، آینده‌ای روشن‌تر، مطمئن‌تر و امیدوارتر
کاهش میزان ترک خدمت کارکنان، غیبت، اعتصاب و ناآرامی کارکنان
بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت زمان
بهبود روابط میان مدیریت با کارکنان و اتحادیه‌ها (آقایار، ۱۳۸۹: ۴۲).
۲-۱-۱-۲۰- هزینه‌های توانمندسازی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است