بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت …

بررسی ارتباط بین احساسات و قصد خرید
فرضیات پژوهش :
فرضیه ۱جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۲جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی درگیری اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۳جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی اعتماد اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۴جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی نگرش اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۵جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی احساسات اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۶جنبه های تجربی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۷جنبه های تجربی تبلیغات بر روی درگیری اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۸جنبه های تجربی تبلیغات بر روی اعتماد اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۹جنبه های تجربی تبلیغات بر روی نگرش اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۱۰جنبه های تجربی تبلیغات بر روی احساسات اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۱۱شناخت بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۱۲درگیری بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۱۳اعتماد بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۱۴نگرش بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۱۵احساسات بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
 
مدل مفهومی پژوهش :
مدل تحلیلی پژوهش حاضر به صورت زیر می باشد :
 
(شکل ۱-۱) ترکیبی از مدلهای ( Zarantonello et al ., 2013 ) و ( Hartmann & Apaolaza-Ibanez , 2012 ) و ( Kim et al ., 2010 )
 
روش تحقیق :
این تحقیق براساس پارامتر هدف، روش تحقیق کاربردی و ازنظر شیوه اجرا روش تحقیق غیرآزمایشی و همبستگی میباشد.
 
قلمرو پژوهش :
۱-۸-۱- قلمرو مکانی :
در این تحقیق قلمرو مکانی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد اصفهان انتخاب گردیده است و جامعه آماری دانشجویان درحال تحصیل در این دانشگاه میباشند.
۱-۸-۲- قلمرو زمانی :
قلمرو زمانی شامل طراحی، توزیع، جمع آوری، تجزیه و تحلیل پرسشنامه تحقیق شامل یک دوره حدوداً ۶ ماهه میباشد که از نقطه نظر زمانی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۳ درنظر گرفته شده است.
 
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه :
در این تحقیق نمونه گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده می باشد. همچنین حجم نمونه که ازطریق جدول مورگان بدست آمده است ۳۷۹ نمونه میباشد.
 
ابزار و شیوه گردآوری داده ها :
به دلیل اینکه در این تحقیق نیاز به اطلاعات جدید میباشد پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها انتخاب شده است. در این تحقیق ابتدا از مطالعات کتابخانه ای (فیش برداری) جهت تعریف مفاهیم، شاخص ها و متغیرها و تدوین ادبیات نظری تحقیق استفاده گردیده است و سپس با ارائه پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماری آنها، فرضیات مورد آزمون قرار گرفته اند.