فایل دانشگاهی – بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۵۵

باتوجه به یافته های پژوهش که درفصل ۴ موجود میباشد میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود نگرش بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
فرضیه ۱۵- احساسات بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
باتوجه به یافته های پژوهش که درفصل ۴ موجود میباشد میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود احساسات بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
در مجموع از ۱۵ فرضیه مطرح شده در این پژوهش ۱۳ فرضیه مورد تائید و ۲ فرضیه رد گردید.
نتایج به دست آمده براساس اطلاعات جمعیت شناختی، به شرح زیر است:
۴۴ درصد پاسخ دهندگان مرد و ۵۶ درصد آنها زن بوده اند.
۶۹ درصد پاسخ دهندگان مجرد و ۳۱ درصد آنها متاهل بوده اند.
۶ درصد پاسخ دهنگان زیر ۲۰ سال، ۵۷ درصد بین ۲۱ تا ۲۵ سال، ۱۸ درصد بین ۲۶ تا ۳۰ سال، ۱۱ درصد بین ۳۱ تا ۳۵ سال و ۸ درصد بالای ۳۶ سال سن داشته اند.
۶۴ درصد پاسخ دهندگان دانشجوی مقطع کارشناسی، ۲۹ درصد آنها دانشجوی کارشناسی ارشد و ۷ درصد دانشجوی دکتری بوده اند.
۱۴ درصد پاسخ دهنگان کارمند بخش خصوصی، ۱۱ درصد کارمند بخش دولتی، ۲۲ درصد دارای شغل آزاد و ۵۳ درصد بیکار بوده اند.
رشته تحصیلی ۸ درصد از پاسخ دهندگان هنر، ۱۸ درصد علوم انسانی، ۸ درصد زبان خارجی، ۵۷ درصد ریاضی و فنی و ۱۸ درصد علوم تجربی بوده است.
محدودیت های پژوهش :
محدودیت های این پژوهش تا حدود زیادی مشابه محدودیت ها و مشکلات کارهای پژوهشی در ایران است،که اهم این مسائل فقدان منابع معتبر داخلی، فقدان اعتماد پاسخگویان، بی اعتمادی و عدم اعتقاد به این که اصولاً کارهای پژوهشی مثمر ثمر باشد. که برخی از این محدودیت ها باعث شد تا تعدادی از پرسشنامه های توزیع شده به صورت ناقص پاسخ داده شود و یا به طور کلی برگشت داده نشود و هم چنین موارد زیر برخی از موانع بوده اند:
عدم انجام تحقیقات میدانی در داخل کشور.
عدم وجود فرهنگ جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه.
عدم همکاری کامل پاسخ دهندگان.
آشنا نبودن برخی پاسخ دهندگان با اهداف تحقیق و دادن پاسخهای نا مرتبط.
کمبود زمان جهت توسعه بیشتر تحقیق.
پژوهشگر فقط به جمع آوری داده در دانشگاه آزاد نجف آباد پرداخته بود که ممکن است با تغییر شهر و یا مکان تحقیق نتایج تحقیق تغییر نماید.
منحصر بودن ابزار گرد آوری اطلاعات به پرسشنامه.
پیشنهادات پژوهش :
این تحقیق براساس پاسخ دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد به ۳۶۲ پرسشنامه انجام شده است لذا در تعمیم نتایج باید با حساسیت بیشتری عمل نمود و پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی از جوامع آماری بزرگتر و متنوع تر به منظور تحقیقات و تکمیل پرسشنامه استفاده نمود.
پیشنهاد میگردد انجام مطالعات نیازسنجی برای شناسایی نیازها، خواسته ها، سلایق و علایق مشتریان گوشی های سامسونگ صورت پذیرد و سپس به ساخت تبلیغ بپردازند.
درحقیقت باید اشاره کرد که باتوجه به پشتوانه نظری که دراین پژوهش بدان اشاره گردید، مدلی خاص در زمینه اثربخشی تبلیغات و قصد خرید مورد بررسی قرار گرفت و حا آنکه قطع به یقین مدلهای جامعتری نیز دراین زمینه موجود میباشد که می توان در تحقیقات آتی بدان ها پرداخت.
به مدیران کمپانی های مختلف به ویژه سامسونگ در زمینه گوشی تلفن همراه پیشنهاد می گردد که از هزینه کردن برای تبلیغات هراسی نداشته باشند، چراکه تبلیغات خوب اثربخش بوده و قصد خرید را افزایش می دهد.
باتوجه به اینکه برند سامسونگ در زمینه گوشی تلفن همراه در کشور ایران از مقبولیت خوبی برخورداراست پیشنهاد می گردد جهت بسط بهتر نتایج این پژوهش را در آینده برای محصولات دیگر و برندهای دیگر نیز انجام دهند.
فهرست منابع:
.[۱]ابراهیمی عبدالحمید، قادری اسماعیل، قائد رحمتی صفر و اکبری رضا، (بهار ۱۳۸۹). بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب گردشگران ( نمونه : گردشگران بین المللی شهر اصفهان )، جغرافیا و توسعه، شماره ۱۷، ص ۱۵۶-۱۳۹٫
.[۲]اسداله هوشنگ، حمیدی زاده محمدرضا، دری بهروز و کریمی علویجه محمدرضا، (بهار۱۳۸۸). توسعه مدل ارتباطی بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با عملکرد برند در بازار : مطالعه موردی برندهای لبنی در بازار تهران )، فصلنامه تجارت و اقتصاد نوین، شماره ۱۵ و ۱۶، ص ۷۶-۵۲٫
.[۳]افجه ء سیدعلی اکبر و منصوری موید فرشته، (۱۳۸۴). ارزشیابی اثربخشی آگهی های بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن، فصلنامه علوم انسانی دارای رتبه علمی – پژوهشی، شماره ۴۷، ص ۵۶-۲۷٫
.[۴]آقازاده هاشم و بخشی زاده الهه، (تابستان و پائیز۱۳۸۹). ارزیابی اثربخشی تبلیغات الکترونیکی براساس مدل سلسله مراتب اثرات ( مطالعه موردی : صنعت پوشاک )، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره های ۲۱ و ۲۲، ص ۱۴۳-۱۲۳٫
.[۵]امانی جواد، خضری آذر هیمن، محمودی حجت، (۱۳۹۱). معرفی مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی(PLS-PM) و کاربرد آن در پژوهش های رفتاری، مجله بر خط دانش روانشناسی، شماره ۱، ص۵۵-۴۱٫
.[۶]بحرینی زاده منیجه و ضیایی علیرضا، (زمستان۱۳۹۱). بررسی تاثیر ریسک گریزی و سطح درگیری محصول مصرف کنندگان بر وفاداری و تبلیغات شفاهی آن ها از نام و نشان های تجاری: نقش میانجی دلبستگی و اعتماد به نام و نشان تجاری، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره ۴، ص ۱۲۱-۱۰۵٫
.[۷]تقوی فرد محمد تقی، نعمت مسرت، صنیعی منفرد محمد علی،

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

(۱۳۹۰). مدل پیش بینی رفتار خرید مجدد مشتریان(مورد مطالعه: شرکت خدمات دهنده اینترنت)، مدیریت بازرگانی، شماره ۱۰، ص۷۴-۵۵٫
.[۸]جلالی سیدمهدی، خیری بهرام و خادم مژگان، (زمستان۱۳۹۰). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و قصد خرید مجدد در مصرف کنندگان ایرانی ( مطالعه مورد : لوازم خانگی )، فصلنامه مدیریت، شماره ۲۴، ص ۶۹-۵۹ .
.[۹]جلیلیان حسین، ابراهیمی عبدالحمید و محمودیان امید، (زمستان ۱۳۹۱). تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرف کنندگان ازطریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری درمیان دانشجویان ( مطالعه موردی : محصولات لپ تاپ شرکت Dell )، مدیریت بازرگانی، شماره ۴، ص ۶۴-۴۱٫
.[۱۰]حسینی میرزاحسن، باقری سیدمحمد و حسینی سیده زهرا، (پاییز ۱۳۸۸). بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی برجذب مشتریان برمبنای مدل AIDA وارائه الگوریتم ساخت یک تیزر تبلیغاتی ( مطالعه موردی: بانک رفاه ) ، پژوهشهای مدیریت، شماره ۵، ص ۱۴۶-۱۱۹٫