مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت …

۴-۳-۴-۱- همسانی درونی ………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۴-۳-۴-۲- روایی تشخیص مدل …………………………………………………………………………………………… ۶۷
۴-۳-۵- ارزیابی مدل ساختاری (آزمون و تحلیل فرضیات) …………………………………………………………….. ۷۰
۴-۳-۶- تجزیه و تحلیل فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………. ۷۳
۴-۴ – خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
۵-۱ – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
۵-۲ – خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
۵-۳ – نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
۵-۴ – محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
۵-۵ – پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
پیوست ۱ (جدول پیشینه ها ) …………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
پیوست ۲ (درصد پاسخ های مثبت خبرگان به تفکیک سوال) ………………………………………………………………… ۱۰۲
پیوست ۳ (خروجی SPSS مربوط به محاسبه آلفای کرونباخ) ………………………………………………………………… ۱۰۴
پیوست ۴ (خروجی های فصل چهارم) ………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
پیوست ۵ (نمونه پرسشنامه توزیع شده میان پاسخ دهندگان) ………………………………………………………………….. ۱۱۳
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
جلد انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

فهرست جدول ها

عنوان صفحه
جدول ۳-۱ (جدول مورگان) ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
جدول ۴-۱ (توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه) …………………………………………………………………………….. ۵۳
جدول ۴-۲ (توزیع فراوانی متغیر تاهل در نمونه) ………………………………………………………………………………… ۵۴
جدول ۴-۳ (توزیع فراوانی متغیر سطح سن در نمونه) ………………………………………………………………………….. ۵۵
جدول ۴-۴ (توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات در نمونه) …………………………………………………………………. ۵۶
جدول ۴-۵ (توزیع فراوانی متغیر سطح تجربه کاری در نمونه) ………………………………………………………………. ۵۷