مقاله – بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت …

۱-۸-۱- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۸-۲- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۹ – روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۱۰ – ابزار و شیوه گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۱۱ – روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۱۲ – واژه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۱۳ – خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۲ – ادبیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۳ – چارچوب نظری …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۳-۱- تبلیغات ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۳-۲- جنبه های کاربردی تبلیغات …………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۳-۲-۱- ویژگی های محصول ………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۳-۲-۲- عملکرد محصول ………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۳-۳- جنبه های تجربی تبلیغات ……………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۳-۴- شناخت محصول …………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۳-۵- احساسات ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۳-۶- درگیری محصول …………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۳-۶-۱- انواع درگیری ذهنی ……………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۳-۶-۲- طبقه بندی درگیری ذهنی مصرف کننده ………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۳-۷- اعتماد ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۳-۸- نگرش ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۳-۹- قصد خرید …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۳-۹-۱- قصد خرید مجدد ……………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۳-۹-۲- قصد خرید اینترنتی …………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۳-۹-۳- قصد خرید آنلاین ………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۳-۱۰- اثربخشی تبلیغات و ارزیابی آن ……………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۳-۱۰-۱- عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات ………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۳-۱۰-۲- مدل های مربوط به تبلیغات و اثربخشی تبلیغات ……………………………………………………. ۳۱
۲-۴ – تاریخچه و سابقه موضوع پژوهش (پیشینه تحقیق) …………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۴-۱- پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۴-۲- پیشینه بین المللی …………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۲-۵ – بیان جنبه نوآوری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… ۴۳
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱ – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۳-۲ – روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴