فایل دانشگاهی – بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۱۷

اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی (Test – Retest)
روش موازی یا روش آزمونهای همتا(Equivalence)
روش تصنیف یا دونیمه کردن آزمون (Split – half)
روش کودر _ ریچاردسون (Kuder – Richardson)
روش آلفای کرونباخ(Cronbach s Alpha)
نرم افزار spss یکی از نرم افزارهای متداول برای تعیین پایایی با یکی از روش‌های فوق (و معمولا روش آلفای کرونباخ) می‌باشد.
برای پرسشهای مطرح شده در این پژوهش ازنظرسنجی جمعی از خبرگان استفاده گردید تا روایی صوری پرسشنامه تائید گردد، نتایج نظرسنجی نشان داد که بیش از ۹۰% سوالات مورد تائید خبرگان قرار گرفت که نتایج، مناسب بودن سوالات را برای سنجش موضوع پژوهش تائید نمودند. درصد پاسخ های مثبت به هریک از سوالات به تفکیک به پیوست۲ می باشد.
از آنجایی که پژوهش حاضر براساس معادلات ساختاری مورد بررسی قرار می گیرد لازم است روایی سازه که مرتبط با سازه ها و متغیرهای نشانگر می باشد نیز بررسی گردد که بدین منظور از تحلیل عاملی تائیدی استفاده گردید و شاخص های واریانس استخراج شده AVE مربوط به هر سازه و همچنین بارعاملی برای سوال هر سازه بالاتراز ۰٫۵ بدست آمد.
برای تعیین پایایی پرسشنامه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS محاسبه گردید، که برای ۳۵ سوال پرسشنامه میزان ۹۳٫۵ درصد به دست آمد. از آنجایی که برای اثبات پایایی لازم است آلفای کرونباخ بالاتر از ۷/۰ باشد، پایایی سوالات پرسشنامه تایید شد. خروجیSPSS مربوط به محاسبه آلفای کرونباخ به پیوست۳ می باشد.
 
متغیرهای پژوهش و نقش آنها :
انواع متغیرهای پژوهش :
متغیرهای تحقیق براساس نوع مقادیری که می‌توانند اختیار کنند به دو دسته متغیرهای کمی و کیفی تقسیم می‌شوند اما انواع متغیرها براساس نقش آنها در تحقیق عبارتند از:
متغیر مستقل: متغیر مستقل متغیری است که در پژوهش‌های تجربی به وسیله پژوهشگر دستکاری می‌شود تا تاثیر( یا رابطه) آن بر روی پدیده دیگری بررسی شود.
متغیر وابسته: متغیر وابسته، متغیری است که تأثیر (یا رابطه) متغیر مستقل بر آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر با دستکاری متغیر مستقل درصدد آن است که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته مطالعه نماید.
متغیر میانجی: این متغیر به عنوان رابط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته قرار می‌گیرد. متغیر میانجی می‌تواند بر جهت یا شدت رابطه متغیر مستقل و وابسته اثر بگذارد.
در پژوهش حاضر تعداد ۸ متغیر وجود دارد که متغیر قصد خرید نقش متغیر وابسته، متغیرهای شناخت، درگیری، اعتماد، نگرش، احساسات نقش متغیر میانجی و متغیرهای جنبه های کاربردی تبلیغات و جنبه های تجربی تبلیغات نقش متغیر مستقل را دارا میباشند.
 
روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش :
دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود. برای اینکار از آمار  توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد.
در آمار توصیفی که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع آوری شده استفاده می شود. برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی – بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی، درصد – و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام، ستونی یا دایره ای استفاده می شود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر است.
در آمار استنباطی به آزمون فرضیه های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می شود. آزمون ها ی مختلفی همچون کای اسکوئر، تی- دانشجوئی، رگرسیون، آنالیز واریانس، کولموگوروف-اسمیرنوف و… در این زمینه مورد استفاده قرار میگیرد.
در تجزیه و تحلیل پرسشنامه پژوهش مذکور از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است. همچنین در این پژوهش از نرم افزار PLS استفاده گردیده است.
 
مقدمه :
تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیهها، برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد؛ تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود.
در این فصل ابتدا دادههای جمعآوری شده بهوسیله پرسشنامه، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. به طوری که ابتدا فراوانیهای مربوط به سوالات عمومی پرسشنامه (شامل: جنسیت،وضعیت تاهل، سن، تجربه کاری، تحصیلات، شغل و رشته)، مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار میگیرد و در قسمت بعدی این فصل پس از برازش الگو، که شامل رویکرد حداقل مربعات جزئی میباشد به آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته می‌شود. تمامی خروجی ها به پیوست۴ میباشد.
 
یافته های توصیفی :
در این قسمت به توصیف دادههای مربوط به ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان مانند جنسیت، سطح تحصیلات و سمت پرداخته میشود و برای هر مورد، وضعیت پاسخ دهندگان شامل تعداد فراوانی، درصد و درصد تجمعی آن بیان شده و همچنین شکل دایره ای مربوط به آن آمده است. در پایان به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است. بر اساس دادههای به دست آمده حاصل از پرسشنامه عمومی، اطلاعات تفصیلی در خصوص مشخصات و ویژگیهای عمومی نمونه به دست آمده که به صورت مرتب در جداول و شکلهای زیر به آنها اشاره میگردد.
۴-۲-۱- توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه :
در این نو

نوشته ای دیگر :   فایل دانشگاهی - بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۵۵

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ع نمونه گیری به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می‌شود تا در نمونه انتخاب شود. به عبارت دیگر اگر حجم افراد جامعه N و حجم نمونه را n فرض کنیم، احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی n/N  است.
(جدول ۴-۱ ) توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه

جنسیت