بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت …

 
بیان جنبه نوآوری پژوهش :
تاکنون در رابطه با عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان و اثربخشی تبلیغات تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد بررسی نقش متغیر های جنبه های کاربردی و تجربی تبلیغات ، و ترکیب اثربخشی و قصد خرید که موضوع این تحقیق می باشد، در جامعه آماری مشتریان گوشی موبایل سامسونگ، تا به امروز تحقیقی صورت نگرفته و از این جهت تحقیق پیش رو دارای نو آوری و از حیث جدید و به روز بودن به دلیل ترکیب سه مدل از سه مقاله به روز لاتین مربوط به سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ ساخت مدل ترکیبی، کاملا پژوهشی جدید می باشد.
 
مقدمه :
در این فصل به بیان روش پژوهش حاضر پرداخته می شود. بدین منظور نوع پژوهش ازنظر هدف و روش، قلمرو پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه، متغیرهای پژوهش و روش تحلیل داده ها بطور کامل معرفی می گردد.
 
روش پژوهش :
روشهای پژوهش در علوم رفتاری را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهیت تقسیم بندی می کنند.
۳-۲-۱- دسته بندی روش های تحقیق براساس هدف :
براساس هدف پژوهش ها به پژوهش های بنیادی و کاربردی تقسیم می شوند.
۳-۲-۱-۱- تحقیق بنیادی :
پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‌ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری‌ها و نظریه‌ها می‌پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می‌نماید. هدف اساسی این نوع پژوهش تبیین روابط بین پدیده ها، آزمون نظریه ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیق بنیادی می تواند نظری یا تجربی باشد. تحقیق بنیادی نظری از روش‌های استدلال عقلانی و قیاسی استفاده می‌کند و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌شود. تحقیق بنیادی تجربی از روش‌های استدلال استقرائی استفاده می‌کند و بر پایه روشهای میدانی انجام می‌شود.
۳-۲-۱-۲- تحقیق کاربردی :
پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.
۳-۲-۲- دسته بندی روش های تحقیق براساس نحوه گردآوری داده ها :
پژوهش ها براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی
۳-۲-۲-۱- تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی :
تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل ۵ دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی
تحقیق پیمایشی[۴۳]
در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه است و بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع می باشد. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش می پردازد.
تحقیق همبستگی[۴۴]
در این نوع تحقیقات رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد. در تحقیقات همبستگی اگر هدف پیش بینی متغیرهای وابسته براساس متغیرهای مستقل باشد به متغیر وابسته متغیر ملاک و به متغیر مستقل متغیر پیش بین گویند. همچنین وجه تمایز تحقیق همبستگی با تحقیق آزمایشی در این است که در اینجا متغیرهای مستقل دستکاری نمی شوند.
تحقیق پس رویدادی[۴۵]
به تحقیق پس‌رویدادی تحقیق علی-مقایسه‌ای نیز گویند. تحقیق پس‌رویدادی به تحقیقی گفته می شود که پژوهشگر علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می دهد. چون متغیر مستقل و وابسته در گذشته رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر آزمایشی را تحقیق پس رویدادی می گویند.
۳-۲-۲-۲- تحقیق آزمایشی :
تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی
این تحقیق براساس پارامتر هدف، روش تحقیق کاربردی و ازنظر شیوه اجرا و نحوه گردآوری داده ها روش تحقیق توصیفی یا غیرآزمایشی و همبستگی میباشد.
 
قلمرو پژوهش :
۳-۳-۱- قلمرو مکانی :
محیط پژوهش مکانی است که تحقیق در آن انجام می شود. محیط پژوهش بایستی به دقت توصیف شود و معلوم گردد که پژوهش در چه مکانی صورت می گیرد.
قلمرو مکانی با جامعه آماری تحقیق متفاوت است. جامعه آماری افراد منتخب برای پاسخ دادن به پرسشنامه هستند اما قلمرو مکانی محل استقرار این افراد می باشد.
در این تحقیق قلمرو مکانی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد اصفهان انتخاب گردیده است و جامعه آماری دانشجویان درحال تحصیل در این دانشگاه میباشند.
۳-۳-۲- قلمرو زمانی :
با توجه به انجام پژوهش در دامنه زمانی خاصی و اهمیت زمان در جمع آوری داده ها و همچنین ارائه یافته های پژوهش در طرح تحقیق قلمرو زمانی به شکلی واضح و روشن مورد توجه و اشاره قرار می گیرد.
قلمرو زمانی شامل طراحی، توزیع، جمع آوری، تجزیه و تحلیل پرسشنامه تحقیق شامل یک دوره حدوداً ۶ ماهه میباشد که از نقطه نظر زمانی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۳ درنظر گرفته شده است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است