سامانه پژوهشی – بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و …

و ای رای تو شمع و شمس پروانه.»
(منشی، ۱۳۸۶: ۳۱۸)

«من از اندیشه‌ی روشن پادشاه در شگفتم.» (گل‌محمدی، ۱۳۸۹: ۱۴۳)
در مواردی استفاده از کلمات عربی و مترادف از ارزش زبانی اثر میکاهد:
«اگر پادشاهی عفو و بخشش را کنار بگذارد ….» (همان: ۱۳۷)
«ضرر و زیان این کار به کاری مهم راه پیدا می‌کند.» (همان: ۱۳۷)
«و زمانی می‌توان از خدمت آن‌ها بهره‌مند شد که آن‌ها به زینت عقل و خرد و هنر آراسته باشند.» (همان: ۱۳۸)
«به خوبی روشن است که در کنار گذاشتن افراد نادان و جاهل، نباید شک و تردیدی به خود راه داد.» (همان: ۱۳۸)
نمونه‌های دیگرعبارت است از:
ثمر و نتیجه، تلاش و کوشش، نیک و خیر، خوشحال و شادمان، خواری و ذلّت، مکر و حیله، مقام و منزلت، پایه و اساس، گواه و شاهد، عهد و پیمان، قصد و غرض، بد و شرور، شرم و حیا.
– درون‌مایه
حوادثی که میان پادشاه و اطرافیان آن‌ها به وجود می‌آید و هم‌چنین خطر نزدیکی به پادشاه، درون‌مایه‌ی هر دو اثر را شکل داده است.
هر نویسنده به طور مستقیم به درون‌مایه اشاره کرده است:
«برهمن گفت: این است داستان پادشاهان و آن‌چه میان ایشان و خدمتکاران آن‌ها اتفاق می‌افتد!» (همان: ۱۵۰)
«این است داستان ملوک در آن‌چه میان ایشان و اتباع حادث شود پس از اظهار سخط و کراهیت.» (منشی، ۱۳۸۶: ۳۳۳)
– صحنه‌پردازی
هر دو اثر بدون اشاره به زمان، مکان را این‌گونه معرفی می‌کنند:
«آورده‌اند که در زمین هند شگالی بود ….» (همان: ۳۰۸)
محل زندگی شیر نیز این‌گونه توصیف می‌شود:
«و در آن حوالی مرغزاری بود که ماه رنگ آمیز از جمال صحن او نقش‌بندی آموختی و زهره‌ی مشک بیز از نسیم اوج او استمداد گرفتی
نموده تیره و منسوخ با هوا و فضاش صفای چرخ اثیر و صفات باغ ارم»(همان: ۳۰۸)
اثر حاضر نیز این‌گونه به مکان اشاره دارد:
«آورده‌اند که در هند شغالی بود ….» (گل‌محمدی، ۱۳۸۹: ۱۳۸)
«…. در آن حوالی، چمنزاری سرسبز و زیبا بود که ….» (همان: ۱۳۹)
۳-۹-۵-۵- ارزیابی
مجید گل‌محمدی چهارده اثر خویش را به بازنویسی باب‌های آموزنده‌ی کلیله‌ودمنه اختصاص داده است.
مقدمه‌ی نویسنده و متن روی جلد، هدف او را از گزینش باب‌ها و حکایت‌های این اثر کهن به خوبی نمایان می‌کند؛ چه هدفی بالاتر از ا نتقال مفاهیم حکمی و آموزنده‌ی کلیله‌ودمنه که در طول تاریخ، راهنمای خاص و عام بوده است:
«کلیله‌ودمنه» از گذشته تا به حال، راهنمای همگان بوده است؛ پادشاه و درباری، صنعتگر و بازاری و بزرگ و کوچک. در درون قصه‌های زیبای کلیله‌ودمنه نکاتی مهم و تاثیرگذار وجود دارد که برای همگان آموزنده است.
به طور کلی شیوه‌ی کار گل محمدی در تمامی آثار یک‌دست و مشابه است و بنابراین با بررسی پنج اثر که نمایانگر سایر آثار او است، این نتایج به دست آمد:
– نقاط قوت نویسنده
– تمامی آثار در یک مجموعه گنجانده شده و از پراکندگی به دور است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.