دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی بازنویسی ها و بازآفرینی های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، منتشر …

که تورش را خودم دارم

و حتماً روز صید، آن ‌را

خودم از خانه می‌آرم
ج

قرار ما دو ماه بعد

همین‌جا، پای این برکه

که گردد کیسه‌هامان پر

ز ماهی‌های این برکه
(کشاورز، ۱۳۸۴الف: ۷- ۴)

ب.بخشی از متن اصلی
«پس چون اندوهناکی برکنار آب بنشست. پنج‌‌پایک از دور او را بدید، پیشتر آمد و گفت: تو را غمناک می‌بینم. گفت: چگونه غمناک نباشم، که مادّت معیشت من آن بود که هر روز یگان دوگان ماهی می‌گرفتمی و بدان روزگار کرانه می‌کرد و مرا بدان سدّ رمقی حاصل می‌بود و در ماهی نقصان بیشتر نمی‌افتاد؟ و امروز دو صیاد از این‌جا می‌گذشتند و با یک‌دیگر می‌گفت که: «در این آب‌گیر ماهی بسیار است، تدبیر ایشان بباید کرد.» (منشی، ۱۳۸۶: ۸۳- ۸۲)
۳-۸-۲-۳- روش خلق اثر
داستان «جنگ لک‌لک و خرچنگ» با عنوان «ماهی‌خوار و خرچنگ» در میان یک حکایت فرعی باب شیر و گاو نقل شده است.
این اثر برای گروه سنی «ب» بازنویسی شده است و بنابراین کشاورز سعی دارد داستان از همه لحاظ با نیازهای آنها متناسب باشد.
نخستین تلاش بازنویس در زبان قابل مشاهده است، یعنی بیان حکایت مأخذ به شکلی هنری و در قالب شعر و نظم که در جلب توجه و خوشایند کودک، تأثیر بسزایی دارد.
حذفیات بازنویس نیز در جهت ساده کردن زبان، اعمال شده است، یعنی حذف ابیات و عبارات فارسی و عربی.
از طرف دیگر کشاورز با در نظرگرفتن روحیه‌ی لطیف کودکان، پایان ناخوشایند حکایت مأخذ را تغییر داده آن را به گونه‌ای می‌آفریند که در آن از کشته شدن ماهیان و لک‌لک خبری نیست و حتی این دو دشمن دیرینه با یک‌دیگر مهربان می‌شوند. در واقع از میانهی داستان به بعد حوادث به شکلی متفاوت با متن اصلی رقم میخورد و این نشان از خلاقیت نویسنده دارد تا این داستان که برای بیشتر کودکان شناخته شده است، این بار به به گونهای دیگر مطرح شود. این اقدام بازنویس، باعث ایجاد تغییر درون‌مایهی در اثر شده است و کار او را در زمرهی بازنویسی توأم با بازآفرینی قرار میدهد.
تصاویر زیبا و طبیعی کتاب، پا به پای عبارات منظوم و هنری بازنویس، کودک را در دریافت محتوا یاری می‌رساند. گاه در میان این تصاویر، صحنه‌هایی دیده می‌شود که متن کتاب به آن اشاره نمی‌کند. به‌طور مثال صحنه‌ای که خرچنگ از روی مهربانی، برگ درختان را در دهان لک‌لک می‌گذارد و این بعد از روی آوردن لک‌لک به گیاه‌خواری است.
۳-۸-۲-۴- عناصر داستان
– پیرنگ
روابط علی و معلولی، حوادث داستان را به هم پیوند زده است و از آن‌جا که هیچ‌گونه پیچیدگی در این روابط به چشم نمی‌خورد، پیرنگ از نوع باز است:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir