بررسی اثر میزان رسیدگی و تعداد چین برداشتی بر عملکرد کمی و …

3-N. Solanifolia n=10
4-N. Rustica n=24
1-2-3 : مشخصات زیر جنس تاباکوم ( Nicotiana Tabacum )
این زیر جنس دارای بوتههای قوی بوده و برگها در قاعده باریک شده و بندرت به دمبرگی که غالباً بالدار هستند ختم میشوند. رنگ گلها از صورتی تا قرمز متغیر است. سیستم ریشهای آن حد واسط بین Rustica و Petuniodes میباشد. ارتفاع ساقه بلند ( 180 سانتیمتر ) و گل آذین بصورت خوشهای است. طول گلهای آن حدود 5 سانتی متر بوده که از طول گلهای روستیکا بلندتر میباشد. نیکوتیانا تاباکوم بصورت وحشی یافت نمیشود. و اصولاً از تلاقیN.syluestris (n=12) و N.tomentosipormis (n=12) بوجود آمده و یک آمفی پلوئید میباشد.
گونههای مهم این زیر جنس عبارتند از:
1-N. Tomantosa n=12
2-N. glutinosa n=12
3-N. otophora n=12
4-N. Tabacum n=24
قسمت اعظم توتونهای تجارتی متعلق به این گروه میباشند ( شعاع دیلمی، 1384 ).
اهمیت توتون به علت داشتن نیکوتین است. نیکوتین، آلکالوئیدی است با فرمول C10H14N2 که در ریشه توتون ساخته شده ولی در همه قسمتهای گیاه، جزء بذر رسیده دیده میشود. مقدار آن در برگ های از سایر اعضای گیاه بیشتر است. مقدار نیکوتین در واریته ها و گونههای مختلف توتون متفاوت است ( شعاع دیلمی، 1384 ).
گل توتون پنج پرچم دارد که به قسمت لولهای گلبرگها چسبیدهاند. مادگی گل، خامهای طویل دارد و تخمدان آن از یک کپسول دوخانهای تشکیل شده که در آن 2000 اوول یا بیشتر، ممکن است موجود باشد. کلاله آن چسبناک است و گرده به سهولت به آن میچسبد. توتون، ‌اصولاً گیاهی اتوگام است ولی تا 3/11 درصد آلوگامی در آن دیده میشود که توسط حشراتی مانند زنبور عسل،‌گونههایی از زنبور بومبوس، مرغ مگس خوار یا مرغ زرین پر انجام میگیرد. درصد آلوگامی نیز بستگی به واریتههای مختلف دارد. چون درصد آلوگامی نسبتاً زیاد است. برای بدست آوردن توتون خالص یا صد درصد اتوگامی میباید گل ها را پس از آرایش داخل پاکت های مخصوص قرارداد که عمل خود تلحیقی در آنها انجام شود. جوانه زنی بذوردر حد مقبول 14 روز پس از برداشت و ماکزیمم جوانه زنی 22 روز پس از برداشت میباشد. همچنین برای ایجاد همزمانی در جوانهزنی بذوری که دارای پریودهای زمانی مختلف دورمانسی میباشند با قراردادن آنهادرحرارت10درجه سانتیگراد ( 27-23 درجه فارنهایت ) و رطوبت نسبی 12-10 درصد قوه نامیه، بذور بیش از 30 سال حفظ خواهد شد ( شعاع دیلمی، 1384 ).
1-3 : طبقهبندی غیربوتانیکی (صنعتی)
طبقهبندی بوتانیکی توتون فقط به منظور شناسایی اصل و نسب انواع توتونها است، اما امروزه در صنعت و اقتصاد برای توتون طبقهبندیهای دیگری در نظر گرفتهاند که به موجب آن توتون را براساس نوع مصرف نحوه خشکانیدن ـ مکان جغرافیایی ـ آب و هوا ـ واکنش دود ـ اندازه برگ و نیز رنگ برگ خشکانیده شده تقسیمبندی نمینمایند ( شعاع دیلمی، 1384 ).
الف: دسته اول، توتونهایی که برای تهیه سیگار ( سیگار برگ ) بکار میروند نظیر سوماترا ـ دلهی
جاوه ـ هاوانا و برزیل.
ب: دسته دوم، توتونهایی که برای تهیه سیگارت (سیگار معمول) مصرف میشوند نظیر انواع ویرجینیا بارلی باسما وترابوزن.
ج: دسته سوم، توتونهایی که به مصرف انفیه، جویدنی و قلیان و چپق بکار میروند. مثل ماخورکاـ توتون چپق و تنباکو.
نحوه خشکانیدن: از نظر خشکانیدن نیز توتونها را به چهار دسته:
الف: گرمخانهای( Flue curing ) نظیر ویرجینیا
ب: هواخشک ( Air curing ) نظیر بارلی
ج: آفتاب خشک ( Sun curing ) مثل باسما
د: آتش خشک ( Fire curing ) نظیر کنتالی تقسیم میکنند.
علاوه بر طبقهبندی های که تاکنون انجام گرفته است. برای توتون طبقهبندی دیگری نیز قائل شدهاند که براساس آن توتونها را به انواع غربی،‌ شرقی و نیمه شرقی تقسیمبندی مینمایند ( شعاع دیلمی، 1384 ).
توتونهای تیپ غربی: نمونه بارز این تیپ توتون شامل دستههای ویرجینیا ـ بارلی ـ مریلند و کنتاکی میباشد.
الف ـ دسته ویرجینیا: توتونهای دسته ویرجینیا طعم و مزه مطلوب داشته و نرمی خاصی به دود سیگارت میدهند و با اندازه مساوی از برگهای بالای و پائینی گیاه در تهیه خرمن سیگارت بکار میروند این توتونها برای تولید و ساخت سیگارت تیپ آمریکایی ( Blend ) مصرف میشوند ( شعاع دیلمی، 1384 ).
درصد قند بالا و مقدار نیکوتین نسبتاً زیاد از خصوصیات این نوع توتونها است. بافت توتونهای ویرجینیا پر بوده برگ های آنها بزرگ و احتیاجات غذای شان زیاد میباشد. این توتونها با فواصل زیاد در زمین اصلی کشت شده و تراکم بوته در کشورهای مختلف متفاوت و بطور متوسط حدود 20 هزار بوته در هکتار میباشد. نمونههای آن عبارتند از: ویرجینیای روشن، ویرجینیای برگ طلایی ( شعاع دیلمی، 1384 ).
ب ـ دسته بارلی: توتونهای این گروه معمولاً دارای کلروفیل کمی هستند و همه آنها از موتانتی
( توتون جهش یافته ) که در سال 1865 میلادی در ایالات اوهایو (آمریکا) پیدا شد مشتق شدهاند توتونهای بارلی به مقدار زیاد در تهیه خرمن سیگارتهای لوکس بکار می روند. بافت این نوع توتونها پوک و محتوی نیکوتین زیاد ولی درصد قند آنها هیچ و یا خیلی کم میباشد. قابلیت پرکنندگی آنها خوب و به همین جهت از نظر اقتصادی مقرون به صرفه میباشند. توتونهای بارلی بعلت داشتن قدرت جذب زیاد، به آسانی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

انواع سس و اسانسها را جذب نموده و باعث ملایم شدن دود سیگارت میشوند. واریتههای مهم آن عبارتند از: بارلی قرمز، بارلی سفید،‌ بارلی روشن و بارلی تیره.
ج ـ دسته مریلند: توتونهای این دسته از تلاقی ویرجینیا وبرازیلین سیس حاصل گردیده و از خصوصیات بارز آنها داشتن سوزش خوب میباشد که بعنوان اصلاح کننده خاصیت دود در خرمن سیگارتها، کم و بیش مصرف میشوند. واریتههای مهم آن عبارتند از:
توتونهای مریلند با برگهای طویل و باریک که در تهیه توتون جویدنی بکار میروند ( شعاع دیلمی، 1384). توتونهای مریلند با برگ های پهن و بیضی شکل که در تهیه سیگارت مصرف میشوند.
دـ دسته کنتاکی: توتون هایی هستند با برگ های درشت تیره که محتوی نیکوتین آنها از دسته ویرجینیا بیشتر میباشد. واریتههای مهم آن عبارتند از: کنتاکی تیره و کنتاکی یک جوانهای
(one-suker) ( شعاع دیلمی، 1384 ).
توتون های شرقی: از مشخصات اصلی این توتون ها، ‌ریز بودن برگ ها، ‌ظرافت، عطر مطبوع و رنگ زرد طلایی میباشد. احتیاجات غذایی آنها کم و تراکم بوته در واحد سطح زیاد میباشد. بطوریکه تعداد بوته در هر هکتار به 80 هزار میرسد. معطر بودن این توتون ها سبب گردیده تا سهم مهمی در ترکیب خرمن سیگارت ها داشته باشند، بطوریکه امروزه در کشورهای غربی برای تهیه سیگارت های لوکس از انواع توتون های شرقی معطر استفاده مینمایند. توتون های شرقی ( عموماً باسما ) در مقابل خشکی مقاومت داشته و آب و هوای بارانی و زیاد مرطوب برای آنها سازگار نمیباشد. لذا در روی تپهها و زمینهای شیبداری که رطوبت آنها کم است نتایج خیلی خوبی میدهند.
انواع توتون های این گروه عبارتند از: باسما ـ تیکلاک وسامسون. کشورهای عمده تولید کننده
توتون های شرقی یونان ـ بلغارستان ـ ترکیه ـ شوروی ـ یوگسلاوی ـ رومانی ـ ایتالیا و ایران میباشند
( شعاع دیلمی، 1384 ).
توتون های نیمه شرقی: این دسته از توتون ها معمولاً در نتیجه تلاقی بین گونه های شرقی و غربی بوجود آمدهاند که از نظر ابعاد برگ،‌ عطر و طعم، نیکوتین و سایر خصوصیات شیمیایی حد واسط بین توتون های غربی و شرقی میباشند و به همین علت آنها را توتون های نیمه شرقی یا Semi-oriental نامگذاری نمودهاند و معمولاً بعنوان فیلتر یا پرکننده در ساخت سیگارت مصرف میشوند مانند توتون های ترابوزن 12- 269، ترابوزن 1- 266 و Erzeglovina ( شعاع دیلمی، 1384 ).
1-4: مشخصات مرفولوژیکی و گیاه شناسی توتون
گیاه توتون نیز مانند سایر نباتات دارای اندامهای ریشه ـ ساقه ـ برگ ـ گل میوه دانه میباشد که ریشه و ساقه و برگ جزو اندامهای رویا و گل و میوه و دانه جزء اندامهای زایای آن محسوب میشوند ( شعاع دیلمی، 1384 ).
1-4-1 : برگ
برگ های توتون از نظر اندازه، تعداد، شکل و رنگ، نحوه قرار گرفتن روی ساقه، وضع رگبرگها و سایر مشخصات در واریتههای مختلف با هم متفاوت میباشند. تعداد برگ در بیشتر واریتهها عموماً بین 20 تا 30 برگ میباشد ولی مواردی دیده شده که تا 100 برگ نیز داشتهاند تعداد برگ یک واریته بیشتر تحت عوامل ژنتیکی میباشد و عوامل محیطی تاثیر کمی برروی این امر دارند. اندازه برگ ها در انواع مختلف متفاوت بوده و بطول 75-50 سانتیمتر میباشند ( انواع توتونهای شرقی برگ ریز از قاعده مستثنی هستند ). کمر برگها بیشترین طول و عرض و لچه برگ ها کمترین را دارا میباشند ( شعاع دیلمی، 1384 ).