سایت مقالات فارسی – بررسی اثر میزان رسیدگی و تعداد چین برداشتی بر عملکرد کمی و کیفی …

فصل چهارم 58
نتایج وبحث 58
4-1 نتایج وبحث اثر میزان رسیدگی برگ توتون وتعداد چین برداشتی بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه توتون به شرح زیر می باشد 59
4-1-1 تعداد برگ قابل برداشت 59
4-1-2 طول برگ توتون 59
4-1-3 عرض برگ توتون 60
4-1-4- قطر ساقه توتون 60
4-1-5- ارتفاع ساقه توتون 61
4-1-6- سطح برگ توتون 61
4-2- اثر میزان رسیدگی برگ توتون و چین برداشتی بر وزن تر برگ توتون 64
4-3 اثر میزان رسیدگی برگ توتون و چین برداشتی بر وزن خشک برگ توتون(عملکرد) 65
4-4 اثر میزان رسیدگی برگ توتون و چین برداشتی بر قیمت متوسط یک کیلوگرم توتون خشک 66
4-5 اثر میزان رسیدگی برگ توتون و چین برداشتی برعملکرد اقتصادی 67
4-6 صفات کیفی 71
4-6-1 اثر میزان رسیدگی برگ توتون و چین برداشتی برمقدار نیکوتین برگ توتون 71
4-6-2 اثر میزان رسیدگی برگ توتون و چین برداشتی برمقدار قند برگ توتون 72
4-6-3 اثر میزان رسیدگی برگ توتون و چین برداشتی بر عدد SPAD پا برگ گیاه توتون 73
پیشنهادات 78
منابع 79
فهرست منابع: 80
فهرست جداول
جدول 1-1 ………………………………………………………………………………………………………………………… 7
جدول 1-2 …………………………………………………………………………………………………………………………. 7
جدول 1-3 ………………………………………………………………………………………………………………………….29
جدول 3-1 ………………………………………………………………………………………………………………………… 51
جدول 4-1 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 63
جدول 4-2 ………………………………………………………………………………………………………………………… 68
جدول 4-3 ………………………………………………………………………………………………………………………. 76
فهرست نمودارها/اشکال
نمودار 1-1 …………………………………………………………………………….. ……………………………………………..8
نمودار 1-2 ……………………………………………………………………………. ………………………………………………8
نمودار 3-1 ……………………………………………………………………………. …………………………………………… 49
نمودار 3-2 ………………………………………………………………………………………………………………………… . 50
نمودار 3-3 …………………………………………………………………………………………………………………………….50
نمودار 4-1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 69
نمودار 4-2 ……………………………………………………………………………………………………………………….. .. 69
نمودار 4-3 …………………………………………………………………………… ……………………………………………. 70
نمودار 4-4 ………………………………………………………………………….. ………………………………………………70
نمودار 4-5 …………………………………………………………………………………………………………………………. .71
نمودار 4-6…………………………………………………………………………………………………………………………… 77
نمودار 4-7………………………………………………………………………………………………………………………. …. 77
نمودار 4-8………………………………………………………………………………………………………………………… .. 78