دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی …

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………… ۸۴
۴-۱ توصیف آماری متغیرها وشاخص ها درگروه ها ……………………………………………………………………..۸۵
۴-۱-۱بهزیستی ذهنی …………………………………………. ……………………………………………………………………..۸۵
۴-۱-۲ رضایت از زندگی .. ………………………….. ……………………………… …………………………………………….۸۶
۴-۲ تحلیل آماری فرضیه های پژوهش ………… ……………………………… ……………………………………….. ۸۶
۴-۲-۱ استقلال مشاهدات ……… ……………………………… ……………………………… ………………………………..۸۷
۴-۲-۲ نرمال بودن ………………………….. ……………………………… ……………………………… ………………………۸۷
۴-۲-۳ همگنی واریانس ها ………………… ……………………………… ……………………………… …………………….۸۷
۴-۲-۴ همگنی ماتریس های واریانس کوواریانس ….. ………………………………………………………………….۸۸
۴-۲-۵ همگنی شیب های رگرسیون ………………………………………………………………………………………..۸۹
۴-۲-۶جمع بندی بررسی پیش فرض ها ……………………………………………………………………………………..۸۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………۹۳
۵- ۱ خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۹۴
۵-۲نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۵
۵-۲-۱ فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
۵-۲-۲ فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۵-۲-۳ فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
۵-۲-۴ فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………………………۹۵
۵-۳ بحث در نتایج فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………………۹۷
۵-۳-۱بحث درنتایج فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………۹۸
۵-۳-۲ بحث درنتایج فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………۹۹
۵-۳-۳ بحث درنتایج فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………۱۰۰
۵-۴ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
۵-۵ محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۵-۶ پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
۵-۶-۱ پیشنهاد پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۵-۶-۲ پیشنهاد کاربردی………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
پیوست شماره ۱- رضیت نامه ……………………………………………………………………………………………………۱۰۴
پیوست شماره ۲- شرح کامل جلسات درمان……………………………………………………………………………..۱۰۵
پیوست شماره ۳- پرسشنامه ها…………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
پیوست شماره ۴- نمونه ای از نیمرخ الگویی یک مراجع…………………………………………………………….۱۱۴
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰
فهرست جداول
جدول.۲-۱خلاصۀ پژوهش های انجام شده درداخل وخارج از کشور…………………………………………………۷۳
جدول.۳-۱طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۷۷