بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت …

۲-۳-۷-۳ تشریح رویکرد چند وجهی …………………………………………………………………………………………۵۷
۲-۳-۸ مراحل مشاوره گروهی ودرمان به روش چند وجهی لازاروس ……………………………………….۵۸
۲-۲-۸-۱ مصاحبۀ اولیه ………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۳-۸-۲ پرسش نامه چند الگویی تاریخچه زندگی……………………………………………………………………۶۰
۲-۳-۸-۳ تهیۀ نیمرخ الگویی (ابعادی) ……………………………………………………………………………………….۶۰
۲-۳-۸-۴ تهیه نیمرخ ساختاری ………………………………………………………………………………………………….۶۰
۲-۳-۸-۵ تنظیم ثانویه ابعاد :BASIC_ID ………………………………………………………………………………….61
۲-۳-۸-۶ پیگیری ………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۲-۴ ضرورت مشاورۀ گروهی ………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۲-۴-۱٫تعاریف وتوصیف ها مشاوره وراهنمایی گروهی …………………………………………………………………۶۲
۲-۴-۱-۱ راهنمایی گروهی ………………………………………………………………………………………………………….۶۳
۲-۴-۱-۲ مشاورۀگروهی ………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۲-۴-۱-۳ گروه درمانی …………….. ……………………………… ……………………………… ………………………………۶۳
۲-۴-۲ فرایند گروه وپویایی های گروه …………… ……………………………… ……………………………………….۶۳
۲-۵ مروری بر تحقیقات انجام شده …………………….. …………………………….. ……………………………………۶۴
۲-۵-۱ تحقیقات انجام شده درارتباط با بهزیستی ذهنی در داخل کشور ………. …………………………۶۴
۲-۵-۲ تحقیقات انجام شده درارتباط با بهزیستی ذهنی در خارج کشور ……………………………………۶۶
۲-۵-۳ تحقیقات انجام شده درارتباط بارضایت از زندگی در داخل کشور ………………………………….۶۸
۲-۵-۴ تحقیقات انجام شده درارتباط بارضایت از زندگی در خارج از کشور ………………………………۶۹
۲-۵-۵ تحقیقات انجام شده درارتباط با رویکرد لازاروس در داخل کشور ………………………………..۷۱
۲-۵-۶ تحقیقات انجام شده درارتباط با رویکرد لازاروس در خارج کشور …………………………………۷۲
۲-۶ خلاصه وجمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………….۷۴
فصل سوم: روش شناسی ……………………………………………………………………………….۷۶
۳-۱ روش وطرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۷۷
۳-۲ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..۷۷
۳-۴ متغیرهای تحقیق …………………………….. ………………………………………………………………………………..۷۸
۳-۴-۱ متغیر مستقل ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………………۷۸
۳-۴-۲ متغیر وابسته………… ……………………………… ……………………………… ………………………………………۷۸
۳-۴-۳ متغیرهای کنترل شده ………… ……………………………… ……………………………………………………….۷۸
۳-۴-۴ متغیرهای غیر قابل کنترل ……………………………………………………………………………………………..۷۸
۳-۵ ابزار گردآوری داده ها ……………….. ……………………………… ……………………………… …………………..۷۹
۳-۵-۱ پرسشنامه بهزیستی ذهنی (عاطفه مثبت و عاطفه منفی) ……….. ……………………………………۷۹
۳-۵-۲پرسش نامه رضایت از زندگی دینر وپوت(SWLS) ……………………. …………………………………..80
۳-۶ روش اجرای پژوهش …………. ……………………………… ……………………………… …………………………..۸۱
۳-۷ روش های آماری تجزیه وتحلیل داده ها …………. ……………………………… ………………………………۸۳