علمی : بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت …

۲-۱-۴ مدل سه مؤلفه ای دینر…………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۱-۵ تعاریف بهزیستی ذهنی (SWB)………………………………………………………………………………………25
۲-۱-۶ عوامل مؤثر بر بهزیستی ذهنی…………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۱-۷ ویژگی افراد دارای بهزیستی……………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۱-۸ درمان و ارتقاء بهزیستی……………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۱-۸-۱ آثارونتایج مطلوب بهزیستی ذهنی ورضایت از زندگی …………………………………………………۳۲
۲-۱-۹ عناصر و مؤلفه های بهزیستی ذهنی متغیرها………………………………………………………………….۳۳
۲-۱-۹-۱ ارتباط بین مؤلفه های بهزیستی ذهنی………………………………………………………………………..۳۴
۲-۱-۹-۲ شخصیت وارتباط ویژگی های شخصیتی با بهزیستی ذهنی……………………………………….۳۵
۲-۱-۹-۳ متغیر های موثر در بهزیستی ذهنی…………………………………………………………………………..۳۷
۲-۱-۱۰ بهزیستی در تفکر ونظریات روان شناسان………………………………………………………………………۳۷
۲-۲ رضایت از زندگی………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۲-۱ نگاهی کلی بررضایت از زندگی……………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۲-۲رویکردهای رضایت از زندگی…………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۲-۲-۱ رضایت از زندگی به مثابه یک سازه ………………………………………………………………………..۴۰
۲-۲-۲-۲ رضایت از زندگی به مثابه یک متغیر بسیط……………………………………………………………….۴۱
۲-۲-۳ دیدگاه سلیگمن ومازلو درباره رضایت از زندگی ……………………………………………………………۴۱
۲-۲-۴ عوامل موثر بررضایت از زندگی……………………………………………………………………………………….۴۲
۲-۲-۵ ساختارهای رضایت از زندگی…………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۲-۶ روش های افزایش رضایت از زندگی ………………………………………………………………………………۴۴
۲-۳ نظریه چند وجهی ……………………………………………………………………………………………………………….۴۶
۲-۳-۱تاریخچه نظریه چند وجهی ……………………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۳-۱-۱ درمان ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۳-۲ هدف و روند تکامل درمان ………………………………………………………………………………………………۴۹
۲-۳-۳شخصیت در نظریه چند وجهی ……………………………………………………………………………………….۵۱
۲-۳-۴راهبردها ……………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۳-۴-۱ راهبردهای سنجش …………………………………………………………………………………………………….۵۲
۲-۳-۴-۲ راهبردهای خاص ارزشیابی ………………………………………………………………………………………..۵۳
۲-۳-۵ محدودیت ها ومحاسن روش چند وجهی ……………………………………………………………………….۵۴
۲-۳-۵-۱ محدودیت های روش چند وجهی ………………………………………………………………………………۵۴
۲-۳-۵-۲مزایا ومحاسن نظام چند وجهی …………………………………………………………………………………..۵۴
۲-۳-۶ تاریخچه تحول شیوه درمانگری (چند وجهی)لازاروس …………………………………………………۵۵
۲-۳-۶-۱ افراد تاثیر گذار برشکل گیری نظریه لازاروس ………………………………………………………….۵۶
۲-۳-۷ نظریه شخصیت لازاروس ……………………………………………………………………………………………….۵۶
۲-۳-۷-۱ اصل برابری …………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۲-۳-۷-۲ ابعاد هفت گانه شخصیت ……………………………………………………………………………………………۵۷