عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

شخصیت و رفتار مصرف کننده

مفهوم شخصیت چهار مشخصه اصلی دارد. اولا” برای این که رفتار یک فرد به عنوان خصوصیات شخصیتی او در نظر گرفته گردد بایستی دارای تداوم زمانی باشد. ثانیا” رفتارهای بخصوصی بایستی فرد را از دیگران متمایز کند. یک خصوصیت شخصی نمی تواند در بین تمام مصرف کنندگان مشترک باشد. ثالثا” محققین قادر نیستند دقیقا” رفتار یک فرد را در یک جایگاه خاص فقط طبق یک سنجه شخصیتی پیش بینی کنند. آن چیز که که با متغیرهای شخصیتی قابل پیش بینی می باشد تمایلات باثباتی می باشد که شخص را در طبقات کلی رفتار[1] جای می دهد.

چهارمین خصوصیت شخصیت، تعدیل تأثیر پیام ها و جایگاه ها بر رفتار مصرف کننده می باشد در حوزه شخصیت متغیر تعدیل کننده[2] متغیر تفاوت فردی می باشد که با جایگاه یا نوع پیام مبادله شده تعامل می کند مقصود از جایگاه های مصرف کننده عوامل محیطی موقتی هستند که زمینه ای را که در فعالیت مصرف کننده رخ می دهد ایجاد می کنند. یک نوع جایگاه زمینه اجتماعی می باشد که در آن خرید انجام می گیرد. محققان دریافته اند که مصرف کنندگان بر حسب این که دیگران خریدهای آنها را زیر نظر دارند یا نه به صورت متفاوتی اقدام می کنند. این متغیر موقعیتی ممکن می باشد با خصوصیت های شخصیتی که افراد را بر حسب تمایلشان به همنوایی با فشارهای اجتماعی هنگام خرید از یکدیگر متمایز می کند، تعامل داشته باشد. یک مقیاس که در نظر داشتن تعامل مقایسه اجتماعی[3] نامیده می گردد برای اندازه گیری گرایش به پیروی از دیگران ایجاد شده می باشد.

 

2-25 تصویر محصول:

اولین بار گاردنر و لیوی در سال 1955 مفهوم تصویر محصول را مطرح کردند. آنها معتقد بودند که محصولات دارای ماهیت مختلف مانند فیزیولوژیک و اجتماعی هستند. از زمان معرفی رسمی آن تاکنون، مفهوم تصویر محصول در تحقیقات مربوط به رفتار خریدار (مصرف کننده) مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

تصویر محصول می تواند یک مفهوم حیاتی برای مدیران بازاریابی باشد. دیوید اگیلوی در کتاب خود تحت عنوان رازهای تبلیغات مدعی می باشد که مفهوم تصویر نام تجاری را در سال 1953 به عرصه افکار عمومی معرفی کرده می باشد. ایشان همچنین اظهار می دارد که این مفهوم، اولین بار در سال 1933 توسط کلود هاپکینز مطرح شده می باشد.

تحقیقات نشان می دهد که تفاوتهایی در نظر نویسندگان در مورد جنبه های تصویر محصول هست. این تفاوتها شامل:

[1] General Classes Of Behavior.

[2]Moderating Variable.

[3]Attention To Social Comparison Interation (ATCI)

سایت منبع

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو