سایت مقالات فارسی – ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در …

تغییر روشهای آموزشیتغییر روشهای ارزیابیاصلاح ارزشها و طرز تلقی هاتغییر شیوه مدیریت و اصلاح ساختارتشخیص و حل مشکلات خاص موقعیتی[…]

Read more

سامانه پژوهشی – ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش …

تعیین ارتباط نمره کل عملکرد پرستاران با مشخصات دموگرافیک۴-۱ سوال پژوهشمیزان مطابقت ترانسفوزیون خون و مراقبتهای مربوط به آن با[…]

Read more

ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش …

جدول ۸-۴: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره کل عملکرد پرستاران بر حسب محل خدمت …………………………………………………….. ۶۴جدول ۹-۴: مقایسه میانگین[…]

Read more