موضوع : بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران
فهرست مطالب
فصل اول : کليات تحقيق 2
1-1- بيان موضوع و مسأله تحقيق 4
2-1- اهميت و ضرورت تحقيق 5
4-1- گزاره هاي تحقيق 5
1-4-1- اهداف تحقيق 5
2-4-1- فرضيه هاي تحقيق 6
5-1- متغيير هاي تحقيق 7
6-1- روش تحقيق 7
7-1- جامعه آماري و نمونه تحقيق 7
8-1- مشكلات و محدوديت هاي تحقيق 8
فصل دوم : ادبيات نظري 9
مقدمه 10
2 -1- تاريخچه بانكداري 11
2 -1-1- بانك 12
2-1-2- پيشينه بانك در جهان 12
2-1-3- پيشينه بانك در ايران 13
2-2- تبادلات مالي بصورت الكترونيكي 13
2 -2-1- انتقال الكترونيكي منابع EFT 14
2-2-2- سوئيفت SWIFT 15
2-2-3- مبادله الكترونيكي داده‌ها(EDI) 17
2-3- بانكداري الكترونيك 19
2-3-1- تعريف بانكداري الكترونيك 20
2-3-2- بانكداري اينترنتي 22
2-3-3- تاريخچه بانكداري الكترونيك 22
2-3-4- سيستم‌هاي پرداخت در بانكداري الكترونيك 24
2-3-5- انواع خدمات مهم بانكداري الكترونيك 28
2-4- مزاياي بانکداري الکترونيک 35
2-5- چالش هاي بانکداري الکترونيک 38
2-6 بانکداري الکترونيک در ايران: 39
2-7 موانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در ايران 40
2-7-1 شاخص هاي موانع فني 41
2-7-2 شاخص هاي موانع فرهنگي 42
2-7-3 شاخص هاي موانع مديريتي 42
2-7-4 شاخص هاي موانع مالي 42
فصل سوم : روش تحقيق 47
3-1 مقدمه 48
3-2- طرح تحقيق 48
3-3 جامعه آماري 49
3-4 نمونه 49
3-4-1 حجم نمونه 49
3-5 فرضيه‌هاي تحقيق 50
3-5-1 فرضيه‌هاي فرعي تحقيق 50
3-6- متغيرهاي تحقيق 51
3-7 روش هاي مورد استفاده در جمع آوري اطلاعات اين تحقيق‌ 54
3-7-1 روش كتابخانه‌اي 54
3-7-2 روش مصاحبه 55
3-7-3- جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه 55
3-8- تعيين روايي پرسشنامه 57
3-9- تعيين پايايي پرسشنامه 57
3-10- روشهاي آماي 58
3-10-1 روش اندازه گيري 58
3-10-2 روش‌هاي آماري تحليل داده‌ها 59
3-10-2-1- آمار توصيفي 60
3-10-2-2 آمار استنباطي 60
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 65
مقدمه 66
4-1- توصيف دادهها 66
4-1-1 ويژگيهاي فردي پاسخ کنندگان 66
4-1-2 اطلاعات حاصل از سؤالات مربوط به فرضيههاي تحقيق 69
4-2- انجام آزمونهاي مورد نظر 89
4-2-1- آزمون فرضيههاي اصلي تحقيق 89
4-2-2- آزمون فرضيه هاي فرعي تحقيق 94
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات 105
5-1- مقدمه 106
5-2- خلاصه پژوهش 106
5-3- پيشنهادات 108
5-4- پيشنهاداتي براي پژوهش هاي آتي 110

مقدمه
ورود به قرن بيست و يكم و عصر اطلاعات با چالش ها و نگرانيهاي بسيار جدي همچون بحران هاي زيست محيطي، فقر، گرسنگي، سوء تغذيه و خشكسالي همراه بوده است. در اين ميان، هيچ يك از برنامه هاي طراحي شده توسعه و فناوري هاي نوين قرن بيستمي، نتوانسته‌اند تاثير قاطعي در رفع اين مسايل و شكاف توسعه و تبعات ناشي از آن داشته باشند. (کارول، کلي، 2003)
تمام افراد در جامعه دانش محور، در هر موقعيت مكاني و زماني، دسترسي يكساني به اطلاعات مورد نياز خود خواهند داشت و اين دسترسي به اطلاعات نه تنها حق افراد است، بلكه ابزار و شاخص توسعه1 نيز محسوب گرديده و حتي اين جوامع را مي توان بر مبنا شاخص ارزش اطلاعات2 و دسترسي به آن طبقه بندي كرد. (اسکات تاپ، 1996)
عوامل متعدد و متنوعي زمينه ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك را فراهم مي سازند كه همگي ناشي از رشد فناوري و پيچيده تر شدن زندگي بشر هستند. در اين باره ضرورت هاي زير را مي توان برشمرد:
الف – رشد فناوري به ويژه فناوري اطلاعات و پهناي باند مخابراتي :
فناوري اطلاعات نهاد عصر حاضر بوده و با نرخي فزاينده و تصاعدي در حال رشد است. به طوريكه در واقع مي توان عصر حاضر را عصر فناوري اطلاعات3 ناميد .
ب – افزايش سرمايه گذاري بانكها در بخش فناوري اطلاعات و تطبيق آن با نيازها و شرايط خويش :
بانكها، سرمايه گذاري كلاني در زمينه فناوري اطلاعات به عمل آورده اند و بخش دولتي نيز در پاسخگويي به شرايط كنوني و كم كردن شكاف بين بخش خصوصي و دولتي، ناگزير از سرمايه گذاري در اين زمينه مي باشد.4 (OECD,1999)

ج – رشد استفاده از اينترنت و عادت كردن مردم به استفاده از آن :
اينترنت يكي از پديده هاي منحصر به فرد قرن اخير است كه ضمن تاثيرات بسيار بر زندگي مردم، مزاياي بسياري نيز در پي داشته كه استفاده از آنرا گسترش داده است. به عنوان مثال، در حاليكه در ژوئن 1997 تعداد 22/5 ميليون كامپيوتر سرور و 50 ميليون كاربر اينترنت وجود داشته است، اين مقدار در ژانويه 2001 به 115 ميليون كامپيوتر سرور و 573 ميليون كاربر اينترنت رسيده كه پيش بيني مي شود تا پايان دهه حاضر به 2/2 ميليارد كاربر در سراسر جهان افزايش يابد.(بروک، 2000). امروزه كشورهايي كه به استفاده از اينترنت كمتر اعتماد دارند از سرانه درامد كمتري نيز برخوردارند و در واقع اينترنت تاثيرات مثبتي بر توسعه اقتصادي دارد. (کسر هانگ، 2010)
د – تغييرات انتظارات شهروندان و بالا رفتن سطح توقعات آنها :
انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نحوه و كيفيت ارائه آن بطور روزافزون در حال تغييراست و بانكها نيز مي بايست پاسخگوي اين نيازهاي و انتظارات باشند.

1-1- بيان موضوع و مسأله تحقيق :
قرن بيست و يكم را عصر اطلاعات و دانايي ناميده اند زيرا نقش اساسي در آن بر عهده اطلاعات بوده و نويد بخش جهاني نو با شيوه هاي نوين بكارگيري اطلاعات و دانش است. حرف اول را در اين دوران جديد، فناوري اطلاعات مي زند. فناوري اطلاعات به معناي به كارگيري سيستم ها، شبكه هاي ارتباطي و كامپيوترها براي اداره، پردازش و مديريت داده ها در جهت كسب، ذخيره و تسهيم آنهاست. (شارما، 2003)
اين فناوري بر جنبه هاي مختلف زندگي افراد و اجتماعات تاثير بسيار گذاشته و به سرعت در حال تاثير گذاري بر الگوهاي زندگي، شيوه تحقيق، آموزش، مديريت، حمل و نقل، ارتباطات امنيت و بهداشت است. دوره اي از زمان را كه در آن به سر مي بريم “همه پديده ها الكترونيك”5 ناميده اند، كه از جمله آنها مي توان به تجارت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، يادگيري الكترونيكي6 ، شهروند الكترونيكي7 مديريت الكترونيكي روابط با مشتري8 ،تداركات الكترونيكي9 و در مجموع زندگي الكترونيكي10 اشاره كرد.

2-1- اهميت و ضرورت تحقيق :
افزايش تقاضاي دسترسي عمومي به اينترنت براي دريافت اطلاعات و خدمات، روشهاي كار و زندگي را تحت تاثير قرار داده است. يكي از پديده هاي منبعث از آن كه در طول دهه اخير به گونه اي بسيار گسترده در جوامع پيشرفته مطرح گرديده و سپس در ساير جوامع نيز با اقبال خوبي مواجه شده و حتي در مواردي نيز با اجراء موفقيت آميزي همراه بوده است، پديده بانكداري الكترونيك مي باشد. بانكداري الكترونيك، فرصت هايي را فراهم مي كند تاكيفيت خدمات ارائه شده به تمامي شهروندان بهبود يافته تا آنها قادر باشند در هر زمان از شبانه روز (هفت روز هفته و در 24 ساعت) به خدمات يا اطلاعات دسترسي داشته باشند. در اين تحقيق بانک صادرات شهرزابل مورد بررسي قرار گرفته است. تا موانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک مشخص گردد.
4-1- گزاره هاي تحقيق :
1-4-1- اهداف تحقيق : ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك در ايران با چالشهاي مختلفي روبرو مي‌باشد كه شناسايي و سپس ارائه راه كار به منظور غلبه بر اين چالشها، مهمترين هدف اين تحقيق است. بنابر اين سعي شده است تا از يك سو با يك تجزيه و تحليل دقيق و از سوي ديگر با استفاده از طبقه بندي مناسب، راه كارهايي بر اساس نظرات خبرگان و متخصصان در بانک صادرات شهرزابل ارائه شود. بطور كلي اهداف اين پژوهش در دو بعد قابل طبقه بندي هستند :
الف – بعد نظري :
1- مطالعه در زمينه بانكداري الكترونيك و آشنايي با ويژگيها و ابعاد آن
2- گردآوري مجموعه اي از مفاهيم بانكداري الكترونيك
3- كمك به غني تر شدن تئوريهاي مربوط به بانكداري الكترونيك
4- آگاهي از تلاشهاي صورت گرفته در ساير كشورهاي جهان در زمينه استقرار بانكداري الكترونيك
5- تعيين شاخص هاي مهم سنجش پيشرفت در توسعه بانكداري الكترونيك
ب – بعد كاربردي اين اهداف عبارتند از :
1- آشنايي با اهميت بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و همچنين بانكداري الكترونيك درجهت خدمات رساني وپاسخگويي‌به شهروندان در بانک صادرات شهرزابل
2- كمك به پياده سازي هرچه سريعتر و موثرتر بانكداري الكترونيك در بانک صادرات شهرزابل
3- ارائه راه كارهايي براي توسعه بانكداري الكترونيك در بانک صادرات شهرزابل
2-4-1- فرضيه هاي تحقيق : فرضيه هاي تحقيق مبتني بر اين سئوال اساسي است كه “عوامل موثر در پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانک صادرات ايران شهرزابل كدامند؟” به اين ترتيب، فرضيه هاي اصلي تحقيق شكل مي گيرند كه عبارتند از :
فرضيه1- عوامل فني مانع توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات ايران شهرزابل مي‌باشند.
فرضيه2- عوامل‌فرهنگي مانع ‌ايجاد و توسعه ‌بانكداري ‌الكترونيك‌ در بانك صادرات ايران شهرزابل مي‌باشند.
فرضيه 3- عوامل مديريتي مانع ايجاد توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات ايران شهرزابل مي‌باشند.
فرضيه4- عوامل مالي ‌مانع ايجاد و توسعه بانكداري ‌الكترونيك در بانك صادرات ايران شهرزابل مي‌باشند.

مقدمه
ورود به قرن بيست و يكم و عصر اطلاعات با چالش ها و نگرانيهاي بسيار جدي همچون بحران هاي زيست محيطي، فقر، گرسنگي، سوء تغذيه و خشكسالي همراه بوده است. در اين ميان، هيچ يك از برنامه هاي طراحي شده توسعه و فناوري هاي نوين قرن بيستمي، نتوانسته‌اند تاثير قاطعي در رفع اين مسايل و شكاف توسعه و تبعات ناشي از آن داشته باشند. (کارول، کلي، 2003)
تمام افراد در جامعه دانش محور، در هر موقعيت مكاني و زماني، دسترسي يكساني به اطلاعات مورد نياز خود خواهند داشت و اين دسترسي به اطلاعات نه تنها حق افراد است، بلكه ابزار و شاخص توسعه11 نيز محسوب گرديده و حتي اين جوامع را مي توان بر مبنا شاخص ارزش اطلاعات12 و دسترسي به آن طبقه بندي كرد. (اسکات تاپ، 1996)
عوامل متعدد و متنوعي زمينه ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك را فراهم مي سازند كه همگي ناشي از رشد فناوري و پيچيده تر شدن زندگي بشر هستند. در اين باره ضرورت هاي زير را مي توان برشمرد:
الف – رشد فناوري به ويژه فناوري اطلاعات و پهناي باند مخابراتي :
فناوري اطلاعات نهاد عصر حاضر بوده و با نرخي فزاينده و تصاعدي در حال رشد است. به طوريكه در واقع مي توان عصر حاضر را عصر فناوري اطلاعات13 ناميد .
ب – افزايش سرمايه گذاري بانكها در بخش فناوري اطلاعات و تطبيق آن با نيازها و شرايط خويش :
بانكها، سرمايه گذاري كلاني در زمينه فناوري اطلاعات به عمل آورده اند و بخش دولتي نيز در پاسخگويي به شرايط كنوني و كم كردن شكاف بين بخش خصوصي و دولتي، ناگزير از سرمايه گذاري در اين زمينه مي باشد.14 (OECD,1999)
ج – رشد استفاده از اينترنت و عادت كردن مردم به استفاده از آن :
اينترنت يكي از پديده هاي منحصر به فرد قرن اخير است كه ضمن تاثيرات بسيار بر زندگي مردم، مزاياي بسياري نيز در پي داشته كه استفاده از آنرا گسترش داده است. به عنوان مثال، در حاليكه در ژوئن 1997 تعداد 22/5 ميليون كامپيوتر سرور و 50 ميليون كاربر اينترنت وجود داشته است، اين مقدار در ژانويه 2001 به 115 ميليون كامپيوتر سرور و 573 ميليون كاربر اينترنت رسيده كه پيش بيني مي شود تا پايان دهه حاضر به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید