سپاس خداوندگار حکیم را که با لطف بیکران خود، آدمی را زیور عقل آراست.
از استاد عزیز و بزرگوارم سرکار خانم دکتر مهری باقریان که باحسن خلق و درایت زحمت راهنمایی این رساله را به عهده گرفتند و از آقایان دکتر مازیار صلاحی و دکتر محمد کیانپور که زحمت داوری این رساله را متقبل شدهاند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
از همسر عزیزم که عاشقانه تشویقم کرد و گلهای زندگیم، علیرضا ومحمدرضا که مرا همراهی کردند سپاسگزارم.
از مادر و خواهر همسرم به پاس مهربانیهای بیدریغشان و پدر و مادر عزیزم سپاسگزارم و در پایان تشکر میکنم از تمامی دوستانی که مرا در این امر یاری نمودهاند، از خداوندگار هستی برایشان سلامتی و عاقبتی خیر را آرزومندم.

مهری علیپور

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب ت
فهرست شکلها ج
فهرست جدولها چ
چکیده ح
مقدمه : 1
فصل اول 3
مسئله تخصیص سهم به تامینکننده 4
1-1 جریان مواد 5
1-2 : انواع سیستمها 6
1-3 : مسائل تصمیمگیری 6
1-4 : معیارهای تصمیمگیری 6
1-5 : مخارج سیستمهای انبار 7
1-6 مدلسازی سیستمهای تصادفی تکدورهای 8
1-7 مدل مسئله تخصیص سهم به تامینکننده 9
1-7-1 نشانهها و نمادها……………………… 9
1-7-2 مدل پیشنهادی مسئله 10
1-7-3 روش حل مدل پیشنهادی 12
فصل دوم 14
متاهیوریستیک 15
2-1 الگوریتم ژنتیک (GA) 15
2-1-1 مزایای الگوریتم ژنتیک 16
2-1-2 طرح کلی از GA پیشنهادی 17
2-2 روش شبیه سازی تبریدSA 28
2-2-1: مقایسه با پدیدههای فیزیکی 28
2-2-2- روش کار الگوریتم شبیه سازی تبرید 29
2-2-3 : همگرایی الگوریتم انجماد تدریجی 31
2-2-4 طرح کلی از SA پیشنهادی 32
2-2-5 : اجزای الگوریتم شبیه سازی تبرید 33
2-2-6  انتخاب پارامترهای برنامه انجماد 35
فصل سوم 39
3-1 ارائهی مثالهای عددی 40
3-2 نحوه کدگذاری با توجه به نمادهای مدل پیشنهادی 43
3-3 نتایج حاصل از حل مثالها 46
3-4 الگوريتم ژنتيك در متلب 49
3-5 الگوریتم شبیه سازی تبرید در متلب 50
3-6 مقایسه الگوریتم ژنتیک و تبرید تدریجی 51
3-6-1 آزمون تی نمونه های مستقل 52
3-7 نتیجهگیری کلی 53
3-8 پیشنهادهای ادامهی کار 54
پیوستها 55
پیوست 1 56
پیوست 2 57
واژهنامه انگلیسی به فارسی 58
فهرست مراجع 62

فهرست شکلها

شکل 1-1: منحنی قیمت _ مقدار 12
شکل 2-1: روند کلی الگوریتم ژنتیک 18
شکل 2-2: نمونه ای از انتخاب در چرخ رولت 25
شکل 3-1: نحوه فعال کردن GA ………………………………………………………………………………………………..49
شکل 3-2: پنجره GA ……………………………………………………………… …………………………………………..50
شکل 3-3: پنجره SA ……………………………………………………………………… …………………………………..51

فهرست جدولها
جدول صفحه
جدول 2-1: تشکیل کروموزم 21
جدول2-2: مثالی از تبدیل کد گذاری 22
جدول 2-3: محاسبه تابع بهینه 23
جدول 2-4: محاسبه درصد برازندگی 23
جدول2-5: تشکیل چرخ رولت 25
جدول 2-6: عمل پیوند 26
جدول 2-7: مقایسه بین یک مساله و الگوریتم بهینهسازی با یک سیستم فیزیکی………………………………………………………………………….29
جدول 3-1: مقادیرqij و tij در مثال 1 40
جدول 3-2: مقادیرxijmax وxijmin در مثال 1 41
جدول 3-3: aij و bij در مثال 1 41
جدول 3-4: aij و bij در مثال 2 42
جدول 3-5: مقادیرxijmax وxijmin در مثال 2 42
جدول 3-6: مقادیرqij در مثال 3 42
جدول 3-7: مقادیر tij در مثال 4 43
جدول3-8: جوابهای ایده ال از یک مجموعه 5 تایی مثال عددی 46
جدول3-9: ادغام مقادیر اهداف تابع z برای هر مثال 47
جدول3-10: بهینه (نزدیک بهینه) تابع هدف z4, z3,z2,z1 مطابق z در مثال 2 48
جدول 3-11:مقادیرxij بدست آمده از GA در مثال2 48
جدول3-12:مقادیرxij بدست آمده از SA درمثال 2 48

چکیده

مدلسازی مسالهی تخصیص سهم به تامینکننده با هزینهی سفارش وابسته
مهری علیپور

یکی از موضوعات جالب توجه در مدیریت زنجیره تامین، مدیریت عرضه است که بهطورکلی مربوط به فعالیتهای مربوط به تامینکنندگان ازقبیل توانمند سازی، ارزیابی مشارکت و … است. هدف اصلی از ارزیابی تامینکنندگان کالا، تعیین سهمیه مطلوب اختصاص داده شده بههر تامینکننده کالا در هنگام سفارش دادن خریداران میباشد.
در این پایاننامه یک مدل چندهدفه پیشنهاد میشود که در آن هزینههای خرید، واحدهای مرجوع شده و تاخیر در تحویل واحدها به حداقل و نمره کل بهدست آمده از فرایند ارزیابی تامینکننده کالا به حداکثر برسد. فرض میکنیم که خریدار، محصولات متعددی از تعدادی تامینکننده از پیش تعیین شده تهیه میکند. تقاضای خرید، تصادفی با توزیع احتمال پواسون برحسب قیمت هر نوع محصول میباشد. همچنین فرض اصلی ایناست که قیمتهای تامینکننده کالا بهصورت خطی وابسته به اندازه سفارش هر محصول است. از آنجا که تقاضا تصادفی است، خریدار ممکن است علاوه بر هزینهی خرید منظم، متحمل هزینههای نگهداری و کمبودکالا نیز بشود.
ما بهکمک روش معروف متریکL-1 برای حل مساله ارزیابی تامینکننده کالا از دو الگوریتم ابتکاری GA وSA استفاده میکنیم.

کلمات کلیدی : ارزیابی تامینکننده کالا ، اختصاص سهمیه ، تقاضای تصادفی ، قیمت وابسته به تقاضا.

A b s t r a c t

Modeling a supplier quota allocation problem with price-dependent ordering
Mehri Alipour

One of the interesting subjects in supply chain management is supply management, which generally relates to the activities regarding suppliers such as empowerment, evalution and so on. A major objective of supplier evaluation involves buyers determining the optimal quota allocated to each supplier when placing an order.
In this thesis, we propose a multi-objective model in which purchasing cost, rejected units, and late delivered units are minimized, while the obtained total score from the supplier evaluation process is maximized. We assume that the buyer obtains multiple products from a number of predetermined suppliers. The buyer faces a stochastic demand with a probability of Poisson distribution regarding each product type. A major assumption is that the supplier prices are linearly dependent on the order size of each product. Since demand is stochastic, the buyer may incur holding and stock out costs in addition to the regular purchasing cost. We use the well-known L-1 metric method to solve the supplier evaluation problem by utilizing two meta-heuristic algorithms (SA and GA) to solve the corresponding mathematical problems.
Keywords: Supplier selection, Quota allocation, Stochastic demand, Price-dependent demand.

مقدمه :
در دهه گذشته، مدیران به اهمیت نقش زنجیره تأمین1 SCM در ارزشآفرینی شرکتها پیبردهاند. اسمیچی لوی و همکاران (2004) SCM 2 را بهعنوان مجموعهای از روشهای مورد استفاده برای ادغام موثر تامینکنندگان، انبارها و فروشگاهها تعریف میکند بهطوریکه برای بهحداقل رساندن سیستم گستردهی هزینهها، کالا در مقادیر مناسب تولید شود و به مکان مناسب برده و در زمان مناسب توزیع شود، در حالیکه خدمات مورد نیاز در سطح رضایت بخش باشد [3]. فعالیت خرید بهعنوان یک قابلیت رقابتی یکی از مهمترین فعالیتهای زنجیره تامین است. با توجه به نقش تعیینکنندهی تامینکنندگان در کیفیت محصول نهایی و نهایتا رضایت مشتری، سازمانها عملکرد تامینکنندگان خود را بهصورت دورهای ارزیابی مینمایند. از آنجا که ادبیات در انتخاب تامینکننده کالا گسترده است ما مسئلهی اختصاص سهمیه تامینکننده را روی مواردی که در تکنیکهای مدلهای تصمیمگیری چندهدفه MODM 3 استفاده میشود مختص میکنیم. درحال حاضر تحقیقات در این زمینه به بخشهای زیر تقسیم میشود:
– مدلهای برنامهریزی ریاضی فقط با یک تابع هدف: با توجه به مدلهای با یک تابع هدف، قدسیپور و ا برایان(2001) 4یک مدل برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط را بهمنظور حل مسئلهی چندهدفه منابع برای بهحداقل رساندن هزینه کل خرید سالانه فرموله کردند [4].
-مدلهای برنامهریزی ریاضی با دو تابع هدف، مینیمم کردن هزینه و ماکزیمم کردن سود: ونتورا و مندوزا (2008)5 یک روش دو مرحلهای برای مسئله انتخاب تامینکننده کالا و تخصیص مقدار سفارش بهطور همزمان ارائه کردند. چه و وانگ (2008)6 یک الگوریتم پایه ژنتیک و مفاخری و همکاران(2011)، برنامهریزی پویا چندهدفهیدو مرحلهای برای آن پیشنهاد کردند و جعفری و همکاران (2011) یک مدل عدد صحیح مختلط دو هدفه برای مینیمم کردن مجموع هزینهها و ماکزیمم کردن بازده کل ارائه کردند [5-8].
– مدلهای با حداقل سه تابع هدف، بهحداقل رساندن هزینه، اقلام تاخیری و واحدهای مرجوع شده: کارپاک و همکاران(2001)7 یک مدل برنامهریزی هدف برای مسئله ارزیابی و انتخاب تامینکنندگان با سه هدف شامل هزینه،کیفیت و توانایی تحویل پیشنهاد کردند. فضلالهپور و همکاران (2011)، رضایی و داوودی(2011)، سیفبرقی و اسفندیاری (2011) نیز از جمله کسانی هستند که در این مورد پژوهش کردند [9-12].
– مدلهای فازی که با ابهام و عدم دقت در داده های ورودی مانند تقاضا و ظرفیت مواجه میشوند: عمید و همکاران (2006)8 و کومار و همکاران (2006)9 مدلهای برنامهریزی چندهدفه فازی ارائه کردند [13و14].
– مدلهایی با انواع مختلف تخفیفهای تامینکنندگان، با توجه به پیچیدگی مسئله از الگوریتم ابتکاری برای حل آن استفاده شدهاست: معقول و رزمی(2009)، محمد ابراهیم (2009) و کمالی و همکاران (2011) در این زمینه تحقیق کردند [15-17].
– مدلهای با عدم قطعیت تقاضا، ظرفیت و غیره: لی و زابینسکی10(2011) و ژانگ و ژانگ11 (2011) یک مسئله انتخاب تامینکننده کالا، تکمحصول، تکهدفه و مسئله خرید تحت تقاضای تصادفی را بیان کردند. هدف به حداقل رساندن انتخاب، خرید، نگهداری و هزینههای کمبود برای انتخاب تامینکنندگان و تخصیص مقدار سفارش می باشد [18و19].
در این پایان نامه فرض میکنیم، خریداری که محصولات مختلف را از تعدادی تامینکنندهی از پیش تعیین شده فراهم میکند، با تقاضای تصادفی و توزیع احتمال پواسون مواجه است. از آنجا که تقاضا تصادفی است خریدار با هزینههای کمبود و نگهداری کالا، علاوه بر هزینه خرید بهطور معمول، مواجه میشود. همچنین فرض کردهایم که قصد خریدار جایگذاری مینیمم مقدار سفارش برای هر تامینکننده است. نیاز چنین فرضی ایناست که خریدار مایل به حفظ همکاری مستمر با تامینکنندگان انتخابشده باشد. لذا قیمت ارائه شده برای هر تامینکننده کالا بهصورت خطی وابسته به اندازه سفارش هر محصول است.کاستا و الیویرا 12(2001) استراتژیهای تکاملی مانند الگوریتم ژنتیک (GA) و شببیه سازی تبرید (SA) را بهعنوان بهترین الگوریتم برای حل مسائل برنامهریزی صحیح غیرخطی 13NIPمعرفی کردند[20]. در فصل اول با معیارهای

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید