دانشگاه آزاد اسلامي
واحد ارسنجان

دانشکده علوم انساني، گروه علوم تربيتي
پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A.)
گرايش: آموزش و پرورش پيش‌دبستاني

عنوان :
تأثير بازي‌هاي پيش‌دبستاني بر مهارت‌هاي ذهني و اجتماعي كودكان
مراكز پيش‌دبستاني ناحيه يك شهر شيراز در سال تحصيلي93-92

نگارش: رؤيا خليلي

ارزيابي و تصويب‌شده توسط کميته داوران پايان نامه با درجه عالي
امضاء اعضا کميته پايان نامه
دکتر يونس محمد زاده (استاد راهنما)

دکتر جهانگير مهرافشا (استاد مشاور)

دکتر حسين افلاکي فرد (استاد داور)

مديرگروه تحصيلات تکميلي معاون پژوهش و فن‌آوري دانشگاه
دکتر جهانگير مهرافشا دکتر حيدر آقا بابا

بهار 1393

تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب رؤيا خليلي دانش‌آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش‌دبستاني که در تاريخ 21/3/1393 از پايان‌نامه خود تحت عنوان ” تأثير بازي‌هاي پيش‌دبستاني بر مهارت‌هاي ذهني و اجتماعي كودكان مراكز پيش‌دبستاني ناحيه يك شهر شيراز در سال تحصيلي93-92″ با کسب نمره 10/19 و درجه عالي دفاع نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي‌شوم:
1) اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و. . . ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) اين پايان نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و . . . از اين پايان نامه داشته باشيم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگي: رؤيا خليلي تاريــخ و امضــاء: اثر انگشت:

اين تعهد مي‌بايست در حضور نماينده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.

معاونت پژوهش و فناوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:
1. اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.
2. اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
3. اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانوني دارد.
4. اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني.
5. اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان،حيوان ونبات) و ساير صاحبان حق.
6. اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7. اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8. اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش.
9. اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش.
سپاسگزاري
سپاس خداوندي که مرا قدرت آموختن داد و لطف بي کرانش ياور هميشگي در تنگناهاي روزگارم بوده. بر خود فرض مي‌دانم از مساعي بي‌دريغ اساتيد ارجمند که در انجام و تدوين اين پژوهش مرا ياري نمودند تشکر و قدرداني نمايم. از استاد ارجمند و گرانمايه، جناب آقاي دکتر يونس محمدزاده که به عنوان استاد راهنما، همواره در نهايت صبر و بردباري با راهنمايي‌هاي ارزنده خود در طول نگارش پايان‌نامه مرا ياري کردند تشکر و قدرداني مي‌کنم. مراتب تقدير و امتنان خود را به حضور استاد محترم استاد مشاور، جناب آقاي دکتر جهانگير مهرافشا که با ارائه پيشنهادات و نظرات اصلاحي سهم بسزايي در تدوين اين پايان‌نامه داشته‌اند، ابراز مي‌نمايم. و در پايان از تمامي دوستاني که در تدوين و نوشتن پايان نامه اينجانب را همراهي نمودند نهايت تشکر را دارم.

تقديم
تقديم به کسي که “بي تبسم او خانه بي‌صفاست”
به اين هميشه خوب
به اين هميشه آشنا
تقديم به مادرم
که “مي تراود نسيم هستي ز تار و پودش”
و
تقديم به دريا
صبور سنگين، به سنگ زيرين
مرام مردي پدرم

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 1
فصل اول 2
کليات پژوهش 2
1-1- مقدمه: 3
1-2- بيان مسئله: 6
1-3- ضرورت و اهميت پژوهش: 11
1-4- اهداف پژوهش: 13
1-4-1- هدف کلي: 13
1-4-2- اهداف جزيي: 13
1-5- فرضيه هاي پژوهش: 13
1-6- تعريف نظري متغيرهاي پژوهش: 14
1-6-1- بازي: 14
1-6-2- مهارتهاي ذهني: 14
1-6-3- مهارت هاي اجتماعي: 15
1-7- تعاريف عملياتي: 15
1-7-1 بازي: 15
1-7-2- مهارت هاي ذهني: 15
1-7-3- مهارت هاي اجتماعي: 15
فصل دوم 16
ادبيات و پيشينه ي تحقيق 16
2-1- مقدمه: 17
2-2- مباحث نظري بازي و فعاليت هاي بدني: 17
2-2-1- بازي چيست؟ 17
2-2-2- و?ژگي هاي اساسي بازي: 18
2-3- نظريه ي انرژي مازاد: 19
2-4- نظريه ي پيش تمريني: 20
2-4-1- نظريه ي غريزي مک دوگال: 21
2-4-2- نظريه ي اجتماعي گروس: 21
2-4-3- نظريه ي ويليام اشترن: 22
2-4-4- نظريه ي پستالوژي: 22
2-5- نظريه ي بازپيدايي: 23
2-6- نظريه ي بيان خود: 23
2-7- نظريه ي ژان پياژه: 24
2-8- انواع بازي به نظر ژان پياژه: 25
2-8-1- بازي هاي مهارتي: 25
2-8-2- بازي هاي نمادين: 25
2-8-3- بازي هاي با قاعده: 26
2-8-4- بازي هاي سازنده: 27
2-9- نظريهي شارلوت بوهلر: 27
2-9-1- بازي هاي کنشي: 27
2-9-2- بازي هاي وانمود سازي يا خيالي: 28
2-9-3- بازي هاي انفعالي: 28
2-9-4- بازي هاي ساختماني: 29
2-9-5- بازي هاي جمعي: 29
2-10- ديدگاه مکتب اسلام درباره ي بازي: 29
2-11- رشد و تکامل حرکات از ديدگاه علم تکامل بدن انسان: 30
2-12- مباحث نظري مهارت هاي ذهني: 32
2-12-1- مفهوم شناسي مهارت هاي ذهني: 32
2-13- مباحث نظري مهارت هاي اجتماعي: 33
2-13-1- مفهوم شناسي مهارت هاي اجتماعي: 33
2-13-2- انواع مهارت هاي اجتماعي: 35
2-13-3- عناصر مهارت هاي اجتماعي: 36
2-13-4- پيامد هاي مهارت هاي اجتماعي: 37
2-13-5- مدرسه و مهارت هاي اجتماعي : 38
2-14- پيشينهي تحقيقاتي: 39
2-14-1- بازي و مهارت هاي ذهني 39
2-14-1-1- پژوهش هاي داخل کشور: 39
2-14-1-2- پژوهش هاي خارج از کشور: 41
2-14- 2- بازي و مهارت هاي اجتماعي: 42
2-14-2-1- پژوهش هاي داخل کشور: 42
2-14-2-2- پژوهش هاي خارج از کشور: 44
2-15- جمع بندي پيشينه هاي تحقيق: 46
فصل سوم 48
روش تحقيق 48
3-1- مقدمه: 49
3-2- روش پژوهش: 49
3-3- جامعه و نمونه آماري: 49
3-4- روش نمونه گيري پژوهش: 49
3-5- ابزار گردآوري اطلاعات: 50
3-5-1- آزمون بصري- حرکتي بندر گشتالت: 50
3-5-2- مقياس سنجش مهارت ها ي اجتماعي ماتسون: 53
3-6- روايي مقياس سنجش مهارت هاي اجتماعي: 54
3-7- پايائي مقياس مهارت هاي اجتماعي: 55
3-8- روش تجزيه و تحليل اطلاعات: 56
3-9- اطلاعات جمعيت شناختي نمونه: 56
فصل چهارم 58
تجزيه و تحليل يافته ها 58
4-1- مقدمه 59
4-2- يافته هاي توصيفي 59
4-3- يافته هاي استنباطي 60
فصل پنجم 69
بحث و نتيجه گيري 69
5-1- مقدمه: 70
5-2- خلاصه پژوهش: 70
5-3- نتايج پژوهش: 71
5-3-1- فرضيه هاي اصلي: 71
5-3-2- فرضيه هاي فرعي: 73
5-4- پيشنهادها: 75
5-4-1- پيشنهادهاي کاربردي: 75
5-4-2- پيشنهادهاي پژوهشي: 76
5-5- محدوديت هاي تحقيق: 76
پيوست ها 77
منابع و ماخذ 82
منابع فارسي: 83
منابع انگليسي : 88
چکيده انگليسي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………95

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 3-1 : ضرايب آلفاي کرونباخ و تنصيف در کل مقياس مهارت هاي اجتماعي و 5 عامل حاصل از آن. 55
جدول 3-2: فراواني و درصد جنسيت آزمودنيها 56
جدول 3-3: فراواني و درصد تحصيلات پدر آزمودنيها 56
جدول 3-4: فراواني و درصد تحصيلات مادر آزمودنيها 57
جدول 4-1: ميانگين و انحراف استاندارد دو گروه آزمايش و گواه مولفه هاي مهارت هاي اجتماعي در پيش‌آزمون و پس آزمون 59
جدول 4-2: ميانگين و انحراف استاندارد دو گروه متغير مهارت هاي ذهني(ميزان خطا) پيش‌آزمون و پس آزمون 60
جدول 4-3 : جدول آزمون وجود همگني رگرسيون براي به كار بردن تحليل كواريانس(مهارت ذهني) 61
جدول4-4: آزمون تحليل كواريانس براي بررسي تأثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت ذهني کودکان پيش دبستاني 62
جدول 4-5: ميانگين و انحراف استاندارد دو گروه متغير مهارت اجتماعي در پيش‌آزمون و پس آزمون 63
جدول 4-6: جدول آزمون وجود همگني رگرسيون براي به كار بردن تحليل كواريانس(مهارت اجتماعي) 63
جدول4-7: آزمون تحليل كواريانس براي بررسي تاثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت اجتماعي کودکان 64
جدول4-8 : جدول اثرات تحليل كواريانس چندمتغيره 65
جدول4-9: آزمون تحليل كواريانس تك متغيره براي تعيين اثر بازي هاي پيش دبستاني بر مؤلفههاي مهارت اجتماعي 65
جدول4-10: آزمون تي مستقل براي تعيين تاثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت ذهني كودكان دختر و پسر 67
جدول4-11: آزمون تي مستقل براي تعيين تأثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت هاي اجتماعي كودكان دختر و پسر 68

تأثير بازي‌هاي پيش‌دبستاني بر مهارت‌هاي ذهني و اجتماعي
كودكان مراكز پيش دبستاني ناحيه يك شهر شيراز در سال تحصيلي93-92
بهوسيلهي: رويا خليلي

چکيده
پژوهش حاضر يک پژوهش از نوع شبه آزمايشي ب
ا گروه کنترل و آزمايش است، که به تأثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت هاي ذهني و اجتماعي كودكان مراكز پيش دبستاني ناحيه يك شهر شيراز در سال تحصيلي93-92 پرداخته است.
جامعه آماري شامل 3086 کودک پيش دبستاني مي باشد که در گروه سني 5 تا 6 سال مشغول به تحصيل بودند که از بين آنها 60 نفر به صورت تصادفي خوشه اي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند . شركت كنندگان پژوهش به دو گروه کنترل و آزمايش تقسيم شدند.پس از يکسان سازي گروه ها ابتدا از كل شركت كنندگان، که 30 نفر آن ها پسر و 30 نفر دختر بودند پيش آزمون بصري – حرکتي بندر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید