عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

2 ـ 2 ـ 12   موانع رفتاری عدم بهره گیری ی مدیران از اطلاعات حسابداری مدیریت

در رفتار سازمانی، عملیات، رفتارها و توجه های مدیران و کارکنان به صورت منظم مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد. همان گونه که در تغییرات و جابجایی زود هنگام مدیران گفته گردید در ارتباط با عملکرد فرد، سه عامل تأثیر اساسی دارند: تولید (بهره وری)، غیبت و جابجایی کارکنان. درمورد اندازه تولید، بازده یا بهره وری مسأله بسیار روشن می باشد. تردیدی نیست که مدیران همواره به کمیت و کیفیت تولید کارکنان توجه می کنند، حال آن که غیبت و جابجایی کارکنان بر اندازه بازده یا تولید کارکنان اثر معکوس دارد. از نظر اندازه غیبت کارکنان نمی توان به صورت روشن مشخص نمود که اگر فرد در سر کار خود حاضر نباشد، می تواند دارای بازدهی یا تولید باشد یا خیر؟ گذشته از این، نرخ بالای جابجایی کارکنان موجب افزایش هزینه ها می گردد و سازمان مجبور می گردد که همواره افرادی با تجربه کمتر را در پست های سازمانی بگمارد.

همچنین در رفتار سازمانی به موضوع «رضایت شغلی افراد» توجه زیادی می گردد، و آن نوع «توجه» می باشد. مدیران همواره به سه علت به موضوع رضایت شغلی افراد توجه می کنند. نخست، می توان بین رضایت شغلی فرد و تولید یا بهره وری یک ارتباط مستقیم نظاره نمود. دوم، چنین به نظر می رسد که رضایت شغلی فرد با اندازه غیبت و جابجایی کارکنان ارتباط معکوس داشته باشد. سوم، می توان استدلال نمود که مدیران در برابر کارکنان خود احساس مسئولیت انسانی می کنند و بایستی از نظر عاطفی آن ها را ارضاء نمایند.

از دیدگاه مدیران بانک تجارت، مهم ترین موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از بعد رفتاری به تبیین زیر می باشد:

 • عدم وجود اجبار و الزام به بهره گیری از اطلاعات حسابداری مدیریت
 • کمبود تجربه مدیران و نبودن نظام شایسته سالاری مناسب در انتصابات مدیران و کارکنان
 • عدم برنامه ریزی و کنترل
 • عدم گرایش به روحیه همبستگی گروهی
 • عدم در نظر داشتن ایجاد سیستم‌‌های انگیزش رفتاری، تشویق، تنبیه

 1. عدم در نظر داشتن ایجاد سیستم‌‌های انگیزش رفتاری، تشویق، تنبیه

سایت منبع

حالتی درونی که بشر را به انجام فعالیت خاصی ترغیب می کند، انگیزش نامیده می گردد. بعضی از صاحب نظران انگیزه را همان نیاز، خواسته، تمایل یا نیروی درونی می دانند که افراد را برای انجام کار راغب می سازد. بعضی نیز انگیزه را باعث و علت رفتار بشر می دانند و عقیده دارند که هر عملی که فرد انجام می دهد، در اثر وجود انگیزه یا نیازی می باشد که محرک وی برای انجام آن اقدام می باشد (رضائیان، 1385). در تشکیل هر سازمان عوامل و عناصر مختلفی تأثیر دارند که یکی از مهم ترین این منابع نیروی انسانی می باشد که بدون شک در جهت نیل به اهداف و خواسته های سازمان تأثیر تعیین کننده ای دارد. اگر عامل نیروی انسانی حذف گردد، آن چه می ماند خود به خود قابل بهره گیری نخواهد بود و آن چه نیروی انسانی را تقویت می کند تا در جهت برنامه های سازمان حرکت کند، عامل انگیزه می باشد.

اصولاً افراد متخصص از افراد غیرحرفه‌ای متفاوتند. آن ها نسبت به سازمان ‌ها با در نظر داشتن رشته تخصصی خود در بلندمدت احساس تعهد شدیدی می‌نمایند (وفاداری آنان بیشتر به حرفه می باشد، در مقایسه با وفاداری به کارفرما). برای برنامه‌ریزی‌های جدید و به روز بودن بایستی مرتب آموزش‌های جدیدی را فرا‌ گیرند. تعهد به حرفه یا تخصص بدین معنی می باشد که فرد متخصص کار هفتگی خود را پنج روز و روزانه بین هشت صبح تا پنج بعد‌ازظهر می‌داند، بنابر‌این چه چیز موجب افزایش انگیزه کارکنان متخصص و حرفه‌ایی می گردد؟ افراد متخصص به پدیده همیاری و کمک به دیگران ارزش زیادی می‌دهند. آن ها می‌خواهند که دیگران هم مانند آنان بیاندیشند و برای جنبه‌هایی اهمیت قائل شوند که آن ها به آن اهمیت می‌دهند. این امر در مورد همه افراد متخصص صادق می باشد، زیرا آن ها بیشتر به کار توجه می‌کنند و آن را در کانون و مرکز علاقه و زندگی خود قرار می‌دهند. بنابر‌این اگر کسی بخواهد موجبات انگیزش افراد متخصص را فراهم آورد، بایستی به این دیدگاه ها توجه نماید و همواره این افراد را به انجام طرح‌هایی گماشت که چالش گر یا هم آورد طلب باشد، به آنان آزادی و استقلال اقدام زیادی داد تا آن گونه که خود صلاح می‌دانند کار را سازماندهی نمایند و برنامه‌ریزی، کنترل منابع، ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری را به میل خود بهبود و افزایش دهند. از طریق فراهم آوردن وسایل و فرصت‌هایی به مقصود افزایش اطلاعات (تشکیل کارگاه راه اندازی همایش و آموزش‌های ویژه) می‌توان آنان را به پاداش‌های مورد نظر خود رسانید (طالب نیا، 1384).

پاداش ها و تشویقات جهت افزایش انگیزش نیروی انسانی می باشد و در صورتی که به درستی اعمال نشود، منجر به کاهش انگیزه در نیروی انسانی شده و نتیجه عکس خواهد داشت.

 1. عدم گرایش به روحیه همبستگی گروهی

در کلیه شرکت‌هایی که فاقد انسجام لازم همبستگی باشند دیر یا زود شرکت‌ها با مشکل جدی مواجه خواهند گردید، به خصوص در شرایط رقابتی و زمانی که شرکت از نظر سود‌دهی وضعیت خوبی ندارند این وضعیت بحرانی‌تر می باشد، لذا کنترل عملیات و وظایف با مشکل جدی مواجه خواهد گردید (مام بیگی، 1380).

کار گروهی موجب افزایش بازدهی و تولید می گردد و موجب هم افزایی و بهبود فعالیت سازمان می گردد. ایجاد همبستگی و کار‌گروهی موجب افزایش رضایت شغلی می گردد. افراد نیاز به روابط اجتماعی دارند و کار گروهی موجب افزایش روابط متقابل افراد می گردد و از عضویت در گروهی که در آن مشغول هستند احساس رضایت می‌کنند. این احساس رضایت موجب کاهش تنش و لذت بردن از کار می گردد و موجب سهولت دسترسی به تحقق هدف می شوند. از طرف دیگر به علت احساس تعهد نسبت به گروه، هدف‌های فردی را فدای هدف های گروهی می‌کنند (رابینز، 1378). در بهره گیری ی مؤثر از اطلاعات حسابداری توسط مدیران به این شاخص بایستی توجه گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

 • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
 • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
 • رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
 • ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری