عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

2 ـ 2 ـ 5   تأثیر ذهنیت تصمیم گیرنده از مفهوم حسابداری[1]

بدری معتقد می باشد حسابداری یک فرآیند منظم از تهیه اطلاعات در مورد ثروت و تأثیر رویدادهای مالی بر آن می باشد. وی فرض نموده می باشد که اصول و روش های حسابداری برای خواننده آشناست. با وجود این علت های متعددی هست که تصور گردد حسابداری در نظر افراد متفاوتی که به نوعی در جریان فعالیت های اقتصادی قرار دارند، مفاهیم متفاوتی داشته باشد. اگر این تصور درست باشد، ممکن می باشد مفهوم حسابداری در ذهن هر فرد یا سازمان در نحوه یا اندازه تأثیر اطلاعات حسابداری در رفتار وی مؤثر باشد. دور از واقعیت می باشد اگر تصور کنیم حسابداری یک مقیاس سنجش کامل و بی نقص می باشد. مقیاس کامل[2] را می توان به عنوان مقیاسی تعریف نمود که احتمال تفاوت اندازه گیری واقعی در مقایسه با اندازه گیری گزارش شده با آن مقیاس مساوی صفر باشد. شاید بعضی ویژگی های ظریف اطلاعات حسابداری باعث شده می باشد که در نظر بسیاری از بهره گیری کنندگان ناآشنا، حسابداری به عنوان یک منبع کامل اطلاعاتی جلوه کند. با این تفاصیل می دانیم اکثر افرادی که حسابداری را می شناسند و با اطلاعات و روش های پردازش آن آشنا هستند، با چنین برداشتی موافق نیستند. در این بحث نیز مفهوم اخیر از حسابداری به عنوان یک مقیاس غیرکامل[3] مورد نظر می باشد. یک مقیاس سنجش غیرکامل را       می توان به عنوان مقیاسی تعریف نمود که احتمال تفاوت ارزش های واقعی با ارزش های گزارش شده در آن مساوی صفر نباشد. شاید این برداشت نزدیک ترین مفهوم به حسابداری از دیدگاه حسابداران باشد. اشتباه و خطا در جریان اندازه گیری، شناسایی و گزارش گری حسابداری اجتناب ناپذیر می باشد. این موضوع برای افرادی که با روش ها و مقیاس های حسابداری آشنا هستند، روشن می باشد. لذا این گونه برداشت از حسابداری در مقایسه با مفهوم مقیاس کامل می تواند اثر متفاوتی در رفتار دریافت کننده اطلاعات داشته باشد. این برداشت ما را مجاز می نماید که در بعضی از مواقع در جریان تصمیم گیری بر اساس اطلاعات حسابداری، از یک ضریب تصحیح خطا[4] بهره گیری نماییم.

مفهوم سومی از حسابداری هست که اساساً متفاوت از مفاهیم قبلی یعنی مقیاس کامل و غیرکامل می باشد. ممکن می باشد اطلاعات حسابداری برای افرادی که در جریان رویدادهای اقتصادی هستند یک هدف باشد. برای بعضی مقاصد، سود گزارش شده حسابداری از نظر یک مدیر یا یک سرمایه گذار بسیار با اهمیت تر از سود واقعی می باشد (بدری،1372).

این برداشت می تواند کاربرد زیادی در مطالعات و مطالعه های حسابداری داشته باشد. حسابداری آن گاه هدف می گردد که در نتیجه بهره گیری از اطلاعات حسابداری رضایت و پاداشی حاصل گردد. در چنین شرایطی دیگر ارتباط بین مقیاس واقعی و مقیاس گزارش شده اصولاً مطرح نیست. به عنوان مثال اگر مدیری انتظار داشته باشد که در صورت موفقیت در کارش (مثلاً کاهش هزینه) پاداش دریافت خواهد نمود، آن گاه در چنین موقعیتی هرگونه اطلاعات حسابداری که حاصل این گونه پیامی باشد، به عنوان یک هدف مورد توجه قرار می گیرد و این به آن معنی می باشد که سود گزارش شده مهم تر از سود واقعی و مداومی می باشد که سهامداران بایستی پیش روی آن پاداش دهند.

به نظر می رسد شناخت مفاهیم متفاوت حسابداری (سه مفهومی که به آن تصریح گردید) در درک تأثیر اطلاعات حسابداری بر رفتار تصمیم گیرنده در فرآیند تصمیم گیری کاملاً اساسی می باشد. در ادامه این بحث فرض می گردد که افراد در جایگاه تصمیم می توانند از حسابداری دو ذهنیت داشته باشند:

یکی حسابداری به عنوان هدف و دیگری مفهومی از حسابداری به عنوان یک مقیاس کامل یا غیر ـ کامل. انتخاب مدل تصمیم گیری (توسط تصمیم گیرنده) متأثر می باشد از مفهوم یا جایگاه ارزشی اطلاعات حسابداری در ذهن یک تصمیم گیرنده.

  • اگر اطلاعات حسابداری هم داده ی تصمیم باشد و هم یک هدف (هدفی که توسط تصمیم گیرنده جستجو می گردد) آن گاه اطلاعات حسابداری بر تصمیم مؤثر خواهد بود.
  • به هر اندازه که مفهوم حسابداری در ذهن تصمیم گیرنده به یک منبع کامل اطلاعاتی نزدیک تر باشد، احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که تصمیم گیرنده آن مدل تصمیمی را برگزیند که ارزش بیشتری را به حسابداری می دهد و در نتیجه احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که اطلاعات حسابداری بر تصمیم مؤثر باشد.

تصریح گردید که اطلاعات حسابداری ممکن می باشد به عنوان یک هدف مطرح باشد و نظر به این که این اطلاعات در یک سیستم حسابداری به وجود می آید ضروری می باشد طبقه بندی مناسبی از تصمیم گیرندگان (با در نظر داشتن موارد فوق) ارائه گردد تا یک دید کلی در ارتباط با تأثیر نهایی اطلاعات حسابداری بر تصمیمات اتخاذ شده توسط تصمیم گیرندگان حاصل گردد (همان).

سایت منبع

 .2Conception of Accounting

1 . Perfect Measure  به تعبیری دیگر این واژه را در برگردان فارسی می توان یک معیار سنجش تمام عیار و بدون نقص نامید.

  1. Imperfect Measure این اصطلاح پیش روی Perfect Measure قرار دارد که می توان آن را به عنوان یک معیار سنجش غیرکامل و حاوی اشتباه یا خطا در اندازه گیری نامید .

 .3Margin of Disbelief

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
  • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
  • ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری