مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :


4 ـ 4  تحلیل هم خوانی نظرات

سایت منبع

به مقصود مطالعه ارتباط بین مشخصات فردی و نظر پاسخ دهندگان به هر یک از موانع مؤثر در عدم بکارگیری بهینه از اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران از تحلیل واریانس بهره گیری شده می باشد. فلسفه زیربنایی تحلیل واریانس، مطالعه و مقایسه تغییرات بین گروهی[1] (موردی) و درون گروهی[2] (موردی) می باشد. در واقع هدف تحلیل واریانس این می باشد که کل تغییرات مربوط به متغیر وابسته را به یک سری تغییرات بین موردی و درون موردی افراز کند و ببیند که تغییرات درون موردی دارای اثر قابل ملاحظه ای می باشد یا اثرات بین موردی. مقصود از تغییرات درون موردی تغییراتی می باشد که در اثر سایر عوامل غیر از متغیرهای مستقل ایجاد می گردد. در این پژوهش که نمونه گیری وجود نداشته و اطلاعات کل جامعه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد، جهت تحلیل هم خوانی نظرات به مقایسه ی میانگین های بین گروهی پرداخته شده می باشد.

4 ـ 4 ـ 1  تحلیل همخوانی نظرات مدیران با سمت های مختلف در خصوص اندازه تأثیرگذاری عوامل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به مقصود مطالعه نظرات مدیران با سمت های مختلف در خصوص اندازه تأثیرگذاری عوامل (موانع فنی، رفتاری و فرهنگی) به عنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری از تحلیل واریانس (مقایسه میانگین بین گروه ها) بهره گیری شده که اطلاعات مربوط به آن در جدول (4 ـ 6) ارائه شده می باشد.

اطلاعات جدول نشان داده که میانگین گروه رئیس صندوق 239/0 و میانگین سایر    گروه ها شامل رئیس اعتبارات، رئیس شعبه و معاون شعبه 254/0 بوده می باشد. اختلاف میانگین بین گروه ها، صفر یا بسیار ناچیز بوده، پس مدیران بانک تجارت با سمت های مختلف مدیریتی در خصوص اندازه تأثیرگذاری عوامل فوق به عنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری، نظرات مشابهی داشته اند.

1.. between group  مقصود از تغییرات بین گروهی تغییراتی می باشد که در اثر متغیرهای مستقل ایجاد می گردد.

2 .. within group مقصود از تغییرات درون گروهی تغییراتی می باشد که در اثر سایر عوامل غیر از متغیرهای مستقل ایجاد می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
  • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
  • ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید