عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

3-8-1- رگرسیون

در این بخش با بهره گیری از رگرسیون خطی چند متغیره به تعیین مدل رگرسیونی می پردازیم.

3-8-1-1- آزمون کولموگوروف اسمیرنوف  (K-S

این آزمون جهت مطالعه ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیرکمی مورد بهره گیری قرارمی گیرد (مومنی،1387،188).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-8-1-2- آزمون همبستگی

تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه ارتباط یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر می باشد. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد بهره گیری در تعیین همبستگی دو متغیر می­باشد. ضریب همبستگی شدت ارتباط و همچنین نوع ارتباط (مستقیم یا معکوس) را نشان می­دهد. این ضریب بین 1 تا 1- می باشد و در صورت عدم وجود ارتباط بین دو متغیر برابر صفر می باشد.

3-8-1-2-1- ضریب همبستگی پیرسون[1]

این ضریب همبستگی، روشی پارامتری می باشد که برای داده هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده های زیاد بهره گیری می گردد.

3-8-1-2-2- مفهوم معنی داری در همبستگی

مفهوم معنی داری در همبستگی این می باشد که آیا همبستگی به دست آمده بین دو متغیر را می توان شانسی دانست یا واقعا نشان می دهد بین دو متغیر همبستگی هست. این موضوع که نشان می دهد عدد بدست آمده معنی دار می باشد یا نه از خود عدد به دست آمده با اهمیت تر می باشد.

[1] – Pearson Correlation Coefficient

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سایت منبع

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید