عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- مطالعه یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش

5-3-1 فرضیه اول

سایت منبع

” بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش گذاری زیر قیمت (Underpricing) در عرضه های عمومی اولیه (IPO) ارتباط معکوس و معناداری هست.”

نتیجه آزمون: مطابق با جدول 4-6 فصل چهارم، سطح معنی‌داری (sig) متغیر درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره (PNED) برابر با 003/0 می باشد، که این مقادیر کمتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (5%) می باشد، پس در سطح اطمینان 95%، ضریب بدست آمده برای متغیر فوق در مدل رگرسیونی فوق معنادار می باشدو از طرفی با در نظر داشتن علامت منفی ضریب مزبور(215/3-) می توان گفت که اندازه درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره تاثیر معکوس و منفی بر ارزش گذاری زیر قیمت شرکت­ها دارد، لذا فرضیه اول تایید می گردد، این نتایج همگام با نتایج تحقیقات چاهینی و فیلاتوتچو (2011) و هرن (2011) می باشد.

5-3-2 فرضیه دوم

” بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزشگذاری زیر قیمت (Underpricing) در عرضه­های عمومی اولیه (IPO) ارتباط معکوس و معناداری هست.”

نتیجه آزمون:

مطابق با جدول 4-6، سطح معنی‌داری (sig) تعداد اعضای هیات مدیره (NDB) برابر با 002/0 می­باشد، که این مقادیر کمتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (5%) می باشد، پس در سطح اطمینان 95%، ضریب بدست آمده برای متغیر فوق در مدل رگرسیونی فوق معنادار می باشدو از طرفی با در نظر داشتن علامت منفی ضریب مزبور(098/1-) می­توان گفت که اندازه درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره تاثیر معکوس و منفی بر ارزش­گذاری زیر قیمت شرکت­ها دارد، لذا فرضیه دوم نیز تایید می­گردد، این نتایج همگام با نتایج تحقیقات چاهینی و فیلاتوتچو (2011) و هرن (2011) می­باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش­ های پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) چه ارتباط ای هست؟
  • بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه (IPO) چه  ارتباط ای هست؟

تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری