مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-10-1- مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگیهای سود

الف) پایداری (ثبات) سود:

“پایداری یا ثبات سود به این مساله می­پردازد که تا چه حد یک نوآوری خاص در تحقق سودهای آتی باقی می­ماند. لیپ[1]1990 پایداری را به عنوان خود همبستگی در سود چنین تعریف می­کند: بدون در نظر گرفتن بزرگی و نشانه­های نوآوری سود، ثبات به این مساله می­پردازد که نوآوری­های دوره جدید، تا چه حد بخش همیشگی سری زمانی سود می­شوند؟

سرمایه گذاران می­توانند از سری­های زمانی سود با ثبات در ارزیابی­های خود بهره گیری کنند. از نظر آنها سودهای با ثبات اهمیت زیادی داشته و بادوام تلقی می­شوند، به بیانی دیگر، این سودها زودگذر و موقتی نبوده و حالتی پایدار دارند. هر چه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می­گردد کیفیت سود بالاتر می باشد” (رحیمیان و جعفری، 1385، 20).

“سودی که ناشی از فعالیت­های غیر عادی و غیر مترقبه نباشد از پایداری بیشتری برخوردار می باشد. به بیانی دیگر قابلیت دوام و تکرارپذیری سود به عنوان پایداری سود تعریف می­گردد. تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران در تعیین جریان­های نقدی آتی به رقم سود حسابداری به عنوان تنها شاخص تعیین کننده توجه نمی­کنند، بلکه برای آنها پایداری و تکرارپذیر بودن سود گزارش شده بسیار مهم می باشد. آنها بیشتر از رقم نهایی سود به اقلام تشکیل دهنده آن توجه می­کنند. از دیدگاه آنها سود حاصل از فعالیت­های عملیاتی تکرارپذیر از اقلام غیرعادی و غیرمترقبه سود محتوای اطلاعاتی بیشتری دارد، زیرا اقلام تکرار پذیر سود معیار خوبی برای برآورد جریان­های نقدی آتی به حساب می­آید” (کردستانی و مجدی، 1386، 88).

“پیش­بینی جریان نقدی آتی شرکت بر مبنای سودهای تاریخی گزارش شده نیز به افرادی که در بازار مشارکت دارند امکان می­دهد تا قبل از اعلان تغییر سود نقدی و همزمان با گزارش سود واکنش نشان داده و قیمت سهام شرکت را تغییر دهند. چنانچه سودهای گزارش شده شرکت پایدار بوده و ارتباط معنی­داری با جریان­های نقدی آتی داشته باشد، سود گزارش شده با کیفیت در نظر گرفته شده و افشاء سودهای با کیفیت همراه با واکنش سرمایه گذاران منجر به تغییر قیمت سهام می­گردد. وقتی تغییر سود نقدی افشاء می­گردد سرمایه گذاران با دو منبع اطلاعاتی در مورد جریان نقدی آتی روبرو هستند. از یک طرف بر اساس تغییر سود نقدی، جریان نقدی آتی را ارزیابی می­کنند و از طرف دیگر قبلاً جریان نقدی آتی شرکت را بر مبنای سودهای گزارش شده پیش­بینی کرده و اثر آن را در قیمت لحاظ کرده­اند” (ثقفی و کردستانی، 1383، 53).

معمولاً سودهای پایدار ماهیتاً بیشتر از سودهای متغیر و در حال نوسان تکرار می­شوند. پس، عملکرد تکراری را می­توان با اطمینان بیشتری نسبت به وقایع تصادفی برنامه ریزی و پیش­بینی نمود. تحلیلگران مالی مایلند اندازه ثبات و پایداری سود هر شرکت را در طی یک دوره چند ساله ارزیابی کنند. ثبات و پایداری سود را می­توان به چند روش اندازه گیری نمود: (ظریف فرد، 1378، 94-92).

[1] – Lip

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  4. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری