مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-1-  سود حسابداری

اغلب بهره گیری کنندگان داده های حسابداری بر این باورند که سود حسابداری سودمند می باشد و در برگیرنده یک عامل تعیین کننده از شیوه‌های عملی، روشهای اجرایی و الگوهای تصمیم‌گیری می‌باشد. از آنجایی که سود حسابداری مبتنی بر رویدادهای واقعی و حقیقی می باشد، این سود بصورت عینی محاسبه و گزارش می گردد. از اینرو اصولاً قابل اتکا می باشد. سود حسابداری از طریق نا دیده انگاشتن  تغییر در ارزشها به صورت معقول متجلی می گردد. پنداشته می گردد که سود حسابداری برای اعمال کنترل بویژه در گزارشگری در مورد مباشرت سودمند می‌باشد (عظیمی، 1390).

طبق بیانیه شماره 1 مفاهیم حسابداری هیات استانداردهای حسابداری مالی بهره گیری کنندگان صورتهای مالی، از سود بهره گیری‌های گوناگون می‌کنند. آنها می‌توانند:

الف) عملکرد مدیریت را ارزیابی کنند.

ب) توان سودآوری شرکتها را در طی یک افق طولانی مدت ارزیابی می‌کنند.

ج) سودهای آتی را پیش بینی کنند.

د) مخاطرات سرمایه‌گذاری در شرکت یا اعتبار دهی به آن را برآورد کنند (عظیمی، 1390).

2-1-2-  تعاریف مربوط به سود

آدام اسمیت، اقتصاددان معروف اسکاتلندی، نخستین کسی بود که سود را این گونه تعریف نمود«سود مبلغی می باشد که مصرف آن آسیبی به سرمایه وارد نمی آورد».

فیشر(اقتصاددان)، سود را به عنوان مجموعه ای از رویدادها با وضعیت های مختلف از قبیل لذت ناشی از سود ذهنی سود واقعی و سود پولی تعریف نمود.

هیأت اصول حسابداری امریکا نیز تعریف زیر را ارائه داده می باشد:

«سود (زیان) خالص، مازاد(کسری) درآمد بر هزینه در یک دوره حسابداری می باشد»

کمیته واژه شناسی در امریکا (1955) سود را به صورت زیر تعریف نموده می باشد.

«سود، مبلغی می باشد که از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته، سایر هزینه ها، زیانهای غیر عملیاتی یا درآمدهای عملیاتی حاصل می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هیأت استانداردهای حسابداری مالی امریکا در 1980 سود را به صورت زیر تعریف نموده می باشد:

«سود جامع تغییر در خالص داراییها یک واحد انتفاعی طی یک دوره، بر اثر معاملات و سایر رویدادها و شرایطی می باشد که منشأ آنها مالکان نباشند.»

«سود خالص عبارتست از مازاد درآمد هزینه های یک دوره که در نتیجه فعالیتهای انتفاعی یک واحد تجاری ایجاد و سبب افزایش خالص حقوق صاحبان سهام شده و طبق اصول مورد قبول حسابداری شناسایی و اندازه گیری می گردد ( عالی ور، 1383).

سود جامع مفهومی گسترده تر از سود خالص می باشد زیرا موارد زیر را نیز در برمی گیرد:

«بعضی از تغییرات دیگر در داراییهای خالصی که طی دوره مالی شناسایی شده می باشد مانند تغییر ارزش بازار سرمایه گذاری در اوراق بهادار(سهام) که به عنوان دارایی غیرجاری طبقه بندی
شده اند یا تعدیل مربوط به تبدیل پولهای خارجی، سود خالص از سوی دیگر، شامل اقلامی نیز هست که ماهیت جاری ندارد.» (هیات تدوین‌ استانداردهای حسابداری، نشریه 113، 1376).

سود اقتصادی برای اولین بار توسط آدام اسمیت تعریف گردید، وی سود را مبلغی تعریف نمود که می توان به مصرف رساند، بدون اینکه سرمایه اولیه کاهش یابد. بعدها اقتصاد دان دیگری به نام هیکس 1939 این تعریف را بسط داده و سود را مبلغی تعریف نمود که شخص می تواند طی یک دوره مصرف کند و در انتها دوره دارای همان رفاهی باشد که در اول دوره داشته می باشد.کیفیت سود نیز عبارت از این می باشد که سود حسابداری تا چه حد سود مورد نظر هیکس را صادقانه ارائه می دهد (جعفریان، جعفری، 18).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته ح

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. سایت منبع

  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  4. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری