مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1)مقدمه:

اعتبار هر پژوهش علمی در گرو روش پژوهش آن می باشد.پژوهش عبارت می باشد از مجموعه اقداماتی که در قالب روش علمی برای کشف و یا توصیف پدیده و یا تبیین قواعد حاکم بر آنها انجام می گیرد(ظهوری‚1378‚23).قدم بعدی پس از تعیین و تنظیم موضوع ، انتخاب روش انجام پژوهش می باشد.انتخاب روش بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد.روش ها و آزمون ها ، ابزاری در دست محقق جهت مطالعه داده ها و فرضیه های مطرح شده در جهت رسیدن به اهداف پژوهش می باشند.پژوهش حاضر به لحاظ اینکه با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در جامعه می­پردازد ، از نوع کاربردی بوده و هدف فرضیه های آن  ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز ، بارتون-سیمکو و  پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد‚ بلوغ و افول) می باشد.

در این بخش متدولوژی  پژوهش آمده می باشد که چگونگی بهره گیری از آزمون های فرضیه های پژوهش می باشد.

قسمت های این بخش عبارتند از:تدوین فرضیه ها ، روش پژوهش ، گردآوری اطلاعات ، انتخاب نمونه ، نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش و روش های اجرای آزمون ها.

3-2)تدوین فرضیه ها:

در طرح تحقیقات رفتاری و مدیریتی دو عنصر اصلی هست ؛ فرضیه های پژوهش و متغیر هایی که برای آزمون آنها بکار گرفته می شوند.فرضیه ها از نظریات گذشته منتج می شوند و چراغ راه مطالعات جدید هستند.متغیرها فرضیه ها را به صورتی نشان می دهند که محققان رفتاری و مدیریتی بتوانند آن ها را نظاره و اندازه گیری نمایند(عادل آذر و مومنی ٬ 1384 ٬ 11).در این پژوهش 3 فرض اصلی و هر فرض اصلی دارای 3 فرض فرعی می باشد.به این ترتیب که فرض اول   به مطالعه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و پنمن ٬ فرض دوم  به مطالعه  محتوای اطلاعاتی کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و بارتون-سیمکو و فرض سوم  به مطالعه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود با بهره گیری از الگوی بارتون-سیمکو و پنمن می پردازد.فرضیه های فرعی نیز به ترتیب  مراحل رشد ٬ بلوغ و افول را برای هر فرض اصلی مورد مطالعه قرار می دهند.

3-2-1)فرضیه های اصلی:

  • کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.
  • کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.
  • کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

3-2-2-1)فرضیه های فرعی(مربوط به فرض اصلی اول):

1 – طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

2- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

3- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

3-2-2-2)فرضیه های فرعی(مربوط به فرض اصلی دوم):

1- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

2- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

3- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

3-2-2-3)فرضیه های فرعی(مربوط به فرض اصلی سوم):

سایت منبع

1- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

2- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

3-طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

2-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

3-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید