عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1)مقدمه:

داده هایی که بوسیله روش های مناسب آزمایش یا نظاره و یا … گردآوری می شوند ٬ منبع اساسی برای کسب اطلاعات جدید درمورد پدیده مورد مطالعه هستند.پس از جمع آوری داده ها لازم می باشد مجموعه داده ها مطالعه شده و اطلاعات مربوط به موضوعاتی که در مرحله مشخص کردن هدف ها مطرح شده اند ٬ استخراج گردند.مفاد اطلاعاتی که از داده ها حاصل می شوند با در نظر داشتن هدف هایی که در مرحله اول پژوهش مشخص شده اند ٬ مورد مطالعه قرار می گیرند.آن چیز که مسلم می باشد هنر مدیران و کارشناسان در نحوه بهره گیری از روش های آماری و تحلیل اطلاعات بدست آمده تجلی می کند.بکارگیری فنون پایه ای آمار در مطالعه صحت و سقم فرضیه ها ٬ از جنبه های کاربردی علم آمار در گستره مدیریت و حسابداری می باشد.در این بخش محقق با بهره گیری از روش های معرفی شده در فصل سوم ٬ به اجرای آزمون ها با بهره گیری از نرم افزار های اکسل(جهت محاسبه متغیر ها) و  E-Views (جهت اجرای آزمون های آماری) و تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازد.

این فصل با در نظر داشتن هدف پژوهش و در راستای فرض آماری در سه قسمت تهیه شده می باشد ؛ در قسمت اول که یافته های توصیفی می باشد ٬ داده های مربوط به هر یک از متغیرهای پژوهش توصیف می گردند.در قسمت دوم یعنی فرض آماری ٬ به آزمون و تحلیل یافته های 9 فرضیه ی فرعی می پردازیم. بالاخره در قسمت سوم یعنی اختصار ی یافته ها ٬ نتایج حاصل از فرض آماری را اختصار  و جمع بندی می کنیم.

سایت منبع

4-2) یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش :

همانطور که تبیین داده گردید ٬ در روش های توصیفی کوشش بر آن می باشد تا با ارائه جدول و بهره گیری از ابزارهای آمار توصیفی نظیر ؛ شاخص های مرکزی و پراگندگی ٬ به توصیف داده های پژوهش پرداخته گردد تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند.

آمار توصیفی متغیر های پژوهش شامل ؛ کیفیت سود با الگوی لویز(QL) ٬ کیفیت سود با الگوی بارتون (QB) ٬ کیفیت سود با الگوی پنمن(QP) ٬ بازده سهام (R)٬ قیمت سهام(P) ٬ اندازه شرکت(SIZE) و سرعت گردش داراییها(TOR) در جدول (4-1) ٬و در جداول (4-2) ٬ (4-3) و (4-4) به تفکیک مراحل چرخه عمر  آورده شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

2-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

3-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید