عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5-آزمون فرضیه ها

این پژوهش شامل سه فرضیه می باشد که به مطالعه ارتباط بین کیفیت سود براساس سه مدل بارتون و سیمکو (2002) ، لئوز و همکاران (2003) و مدل ریچاردسون (2004) با تغییرپذیری بازده سهام می پردازد. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره به صورت ترکیبی (سال- شرکت) بهره گیری شده می باشد. در این روش کلیه اطلاعات گرد آوری شده 79 شرکت در طی 5 سال وارد معادله رگرسیون می شوند. در این روش زیرا تعداد مشاهدات بالا می رود در نتیجه دقت آن از روش مقطعی (سال به سال) بیشتر می باشد.

سایت منبع

در این پژوهش با بهره گیری از رگرسیون چند متغیره به تعیین مدل رگرسیونی می پردازیم. رگرسیون خطی ساده مشروط به معنی دار بودن ضریب همبستگی می باشد اما وجود و یا عدم وجود رگرسیون خطی چند متغیره ارتباطی به معنی دار بودن ضریب همبستگی ندارد. به غیر از نرمال بودن متغیر وابسته، پیش فرض های دیگر رگرسیون خطی چند متغیره عدم وجود خود همبستگی در متغیر وابسته و عدم وجود هم خطی در متغیرهای مستقل و نرمال بودن خطاها می باشد. آزمون آماری برای مطالعه خود همبستگی، آزمون دوربین واتسون می باشد.

4-5-1- آزمون فرضیه اول

فرضیه‌ آماری به صورت فرض صفر(Ho) و فرض مقابل (H1) به تبیین زیر می باشد:

Ho : بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام ارتباط وجود ندارد.

H1: بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام ارتباط هست.

فرضیه ها به صورت آماری به تبیین زیر می باشد:

Ho :β  = o

H1 : β  ≠ o

جهت آزمون فرضیه اول، کیفیت سود به عنوان متغیر مستقل و تغییرپذیری بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و هفت متغیر به عنوان متغیرهای مستقل و کنترلی، طبق مدل زیر وارد معادله رگرسیون خطی چند متغیره می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید