تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- اختصار پژوهش

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی حاکمیت شرکتی می باشد که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع می باشد. حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف­های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­گردد. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند  ترتیب شرکتها منابع را با تاثیر بیشتری به کار می گیرند. در واقع حاکمیت شرکتی بعنوان یک سازوکار اجتماعی، برای کمک به نظارت و کنترل رفتار مدیران و به عنوان ابزار نظارتی سهامداران می باشد که در بُعد اقتصادی، در روابط اقتصادی و قراردادها منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن کاهش هزینه های نمایندگی می­گردد (بیک بشرویه1390، 123).

طبق تئوری علامت­دهی[1] شرکت منتشر کننده سهام جدید، به واسطه ارزش­گذاری زیر قیمت، به خریداران علامت مثبتی در مورد بالا بودن بازده روز اول سهام مزبور داده و از این راه، به عنوان یک استراتژی جهت فائق آمدن بر عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت انتشار دهنده سهام جدید و سرمایه گذاران بهره گیری می نمایند .لذا هرچه سهمی بهتر باشد، عرضه اولیه سهام آن سهم نسبت به سهام بد، به مقدار بیشتری زیر قیمت می باشد زیرا عرضه زیر قیمت سهام جدید، هزینه ای می باشد که شرکت های خوب متحمل می شوند و این هزینه را به وسیله منافع ناشی از عرضه بعدی سهام به قیمتی بالاتر در بازار ثانویه افزایش سرمایه، جبران می­کنند (زینب حق بین 1387، 45). از طر فی هرچه در شرکتی سازوکارهای حاکمیت شرکتی کاراتر و اثربخش­تر باشد، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و نیز کاهش هزینه­های نمایندگی انتظار میرود اندازه ارزش­گذاری زیر قیمت (Underpricing) کمتر باشد (چاهینی و فیلاتوتچو 2011، 2).

مکانیسم­های راهبری شرکتی به دو دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می­شوند. مکانیسم­های درون سازمانی تصریح به اندازه هیات مدیره، ترکیب هیات مدیره، نرخ اعضای موظف/ غیر موظف و مواردی از این قبیل دارد و مکانیسم های برون سازمانی شامل تمامی قوانین و مقررات و الزاماتی می گردد که سازمان بایستی آنها را در عملیات و ساختار خود اعمال کند، همانند قوانین مرتبط با ساختار مالی شرکت و نحوه پاداش و تشویق مدیریت (بیک بشرویه1390،5). لازم بذکر می باشد که در این پژوهش صرفاً به مکانیسم­های درونی حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره تمرکز وتاکید می­گردد.

پس با در نظر داشتن مطالب فوق مسئله اصلی که در این پژوهش به آن پاسخ خواهیم گفت، این می باشد که:

مکانیسم­های درونی حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره چه تاثیری بر ارزشگذاری سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟

در این راستا فرضیات پژوهش به تبیین زیر تدوین می­گردد:

فرضیه اول:

بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش گذاری زیر قیمت (Underpricing) در عرضه های عمومی اولیه (IPO) ارتباط معکوس و معناداری هست.

سایت منبع

فرضیه دوم: 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزشگذاری زیر قیمت (Underpricing) در عرضه های عمومی اولیه (IPO) ارتباط معکوس و معناداری هست.

[1] Signaling Theory

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش­ های پژوهش:

  • بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) چه ارتباط ای هست؟
  • بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه (IPO) چه  ارتباط ای هست؟

تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید