مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-6) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود (ظریف فرد ، 1378 ، 24)

2-1-6-1)روشهای حسابداری

2-1-6-2) برآوردهای  حسابداری

2-1-6-3) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت

2-1-6-4) نوع صنعت

2-1-6-5) ویژگیهای مالی

2-1-6-6) عوامل سیاسی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-6-1) روشهای حسابداری

طبق منابع متعدد(ریچاردسون 2002 و تاچر1974) ، کیفیت سود متأثر از روشهای حسابداری می باشد که نتایج عملیات شرکت را به گونه روشن و صریح نشان می دهد .  روشهای محافظه کارانه حسابداری با کیفیت سود مرتبط بوده و بر آن می افزاید . این بدین معنی می باشد که سودی که بر اساس روشهای حسابداری محافظه کارانه محاسبه شده باشد در مقایسه با سودی که بر اساس روشهای حسابداری غیر محافظه کارانه بدست آمده باشد ، از کیفیت سود بالاتری برخوردار می باشد . تحلیل گران مالی نیز با این دیدگاه موافقند به ساختار سود خالصی که طبق روشهای محافظه کارانه بدست آمده باشد ، به عنوان راهنمایی برای پیش بینی درآمدهای آتی اتکا می کنند . علی رغم مبحث فوق ، نیاز به ذکر می باشد که بهره گیری از روشهای محافظه کارانه افراطی نیز سبب خواهد گردید که سود گزارش شده گمراه کننده و قابلیت بهره گیری برای پیش بینی درآمدهای آتی را نداشته باشد .

بسیاری از بهره گیری کنندگان صورتهای مالی عقیده دارند که روشهای حسابداری مورد بهره گیری بایستی به نحوی محافظه کارانه اعمال شوند که روندی به سوی جریان نقدی داشته باشد .

به گونه اختصار در ارتباط با روشهای حسابداری محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه ، می توان چنان ادعا نمود که سودی که واقعیت اقتصادی را منعکس می نماید از کیفیت سود بالاتری برخوردار می باشد . واقعیت اقتصادی بدین معناست که فراز و نشیب های جایگاه تجاری شرکت بدون هموارسازی مصنوعی مورد شناسایی قرار گیرد .

اقتصاد هر صنعت دارای یک سری ویژگیهای ذاتی نظیر فصلی بودن فعالیت ، ماهیت تقاضا برای محصول و … می باشد . به مقصود ارزیابی کیفیت سود هر شرکت بایستی  روشهای حسابداری شرکت در مقایسه با واقعیت اقتصادی هر صنعت مدنظر قرار گیرد . علاوه بر تأثیر روشهای حسابداری بر کیفیت سود ، تغییرات غیر قابل توجیه در روشهای حسابداری ممکن می باشد موجب افزایش سود با کیفیت پایین گردد . تغییرات غیر قابل توجیه بدین معناست که این تغییر بر اساس واقعیتهای اقتصادی قابل قبول نبوده وسازگاری ندارد . این تغییرات غیر قابل توجیه ممکن می باشد در بکارگیری اصول حسابداری ، برآوردها و مفروضات صورت گیرد .

دیگر عامل تأثیرگذار بر کیفیت سود ، عدم ثبات رویه در کاربرد روشهای  حسابداری می باشد که سبب تأثیر منفی بر کیفیت سود می گردد . تغییر در روشهای حسابداری اغلب موجب افزایش در سود گزارش شده گردیده و در نتیجه رشد واهی سود را نشان خواهد داد . به علاوه اگر یک شرکت تغییرات وسیعی در روشهای حسابداری داشته باشد ، برای تحلیل گران مالی مشکل تر خواهد بود که سود سال جاری برای پیش بینی سودهای آتی بهره گیری کنند .

از دیگر عوامل تأثیر گذار بر کیفیت سود ، توان مدیریت در دستکاری و هموارسازی سود می باشد . بایستی توجه داشت که اگر چه دستکاری و هموارسازی سود با موضوع کیفیت سود مرتبط هستند اما اینها مقوله یکسانی نیستند . در تعریف واژه “کیفیت سود” برای اینکه یک مفهوم سودمند باشد و با معنی ارائه گردد ، بایستی دامنه آن را محدود نمود . نمی توان ادعا نمود که هر آن چیز که که در حسابداری مطلوب نیست ، در نظریه کیفیت سود آمده می باشد . در مجموع می توان ادعا نمود که مدیریت سود در شرایطی که منجر به عدم واقعی نشان دادن سود گردد ، بر کیفیت سود تأثیر منفی خواهد گذاشت . در دیگر شرایط مدیریت سود که منجر به غیر واقعی نشان دادن سود نگردد ، الزاماً پدیده ای منفی تلقی نمی گردد .

تصریح به این نکته ضروری می باشد که علی رغم کوشش در واقعی نشان دادن سود ، پاره ای از محدودیت ها که نشأت گرفته از عوامل سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی می باشند موجب گردیده اند که روشهای متفاوتی برای اندازه گیری رویدادهای اقتصادی تدوین گردد . (به عنوان مثال روشهای متفاوت اندازه گیری موجودی کالا و یا روشهای متفاوت اندازه گیری استهلاک) . تنوع در این روشها زمینه مناسبی برای مدیران بنگاه های اقتصادی فراهم ساخته که بتواند اهداف خاص خود را با انتخاب روشهای حسابداری تحقق باشند . تحقق اهداف خاص مدیران نوعاً با روشهای حسابداری میسر می شوند که بهره گیری از آنها سود واقعی را نشان نخواهد داد . به عنوان مثال اگر هدف مدیریت کمتر نشان دادن سود در یک دوره مالی باشد ، این امر با بهره گیری از روشهای حسابداری محافظه کارانه میسر خواهد بود . اما بالعکس ، اگر هدف مدیریت زیاد نشان دادن سود باشد ، این هدف از طریق بهره گیری از روشهای غیرمحافظه کارانه محقق خواهد گردید . در واقع ، روشهای متفاوت حسابداری به عنوان ابزاری در دست مدیریت ، زمینه ساز مدیریت سود توسط آنها می باشد .

سایت منبع

با در نظر داشتن مطالب فوق ، به مقصود دستیابی به سود واقعی ، سود حسابداری می بایستی مورد تعدیل قرار گیرد . بدیهی می باشد تعدیلات می بایستی بر مبنای اطلاعات مربوط به روشهای حسابداری انجام گیرند . سود تعدیل شده که در اینجا سود واقعی خواهد بود ، مناسبترین مبنا برای پیش بینی سودهای آتی و جریانات نقدی آتی خواهد بود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

1-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

2-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

3-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید