تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- اظهار مسئله

یافته های نظری و تجربی اخیر بین المللی تاکید روزافزونی بر نظام مالی در تبیین رشد اقتصادی دارند.آنان از این بحث طرفداری می کنند که یک بخش مالی پرقدرت باحداقل بحران های مالی، برای رشد اقتصادی ضروری می باشد (شمس الاحرار فرد و جهانگرد1390، 33). بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در اقتصاد داخلی و جهانی به شمار می آیند.بروز بحران ها، هزینه های اقتصادی زیادی را برای کشورها به دنبال دارد (برخورداری و فرزین وش 1389، 116). پس در کشورهای درحال توسعه مانند ایران محیط نااطمینانی اقتصادی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی پیش بینی های سودآوری بخش های مختلف اقتصادی را دچار اخلال کرده و از اندازه سرمایه گذاری در آینده می کاهد (حیدرپور و پورشهابی 1391، 134). از این رو، مشکل عمده که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت، این می باشد که آیا یک تغییر در ساختار دارایی های  سرمایه در گردش بر اندازه سودآوری یک شرکت تاثیرگذار می باشد.

افزایش نااطمینانی اقتصادی به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق افزایش هزینه های فرصت، به تاخیر انداختن وصبر کردن برای کسب اطلاعات جدید که می تواند به عدم کسب درآمدهایی منجر گردد، که سرمایه گذار می توانست از سرمایه گذاری در هر جای دیگر کسب کند. این موضوع با از دست دادن زمان همراه بوده وسرمایه گذاران بخش خصوصی را ازسرمایه گذاری دلسرد می کند (حیدرپور و پورشهابی 1391، 141).

اغلب تحقیقات گذشته بر تصمیمات بلند مدت مالی مدیران شرکت ها متمرکز شده می باشد. به ویژه محققا ن در میان موضوعات مختلف بیشتر به تجزیه وتحلیل ساختار مالی، سرمایه گذاری در دارایی­های ثابت، سود سهام نقدی، و ارزشیابی سهام شرکت ها پرداخته اند. در حالیکه سرمایه گذاری در دارایی­های جاری و بهره گیری از منابع تامین مالی کوتاه مدت از اقلام مهم ترازنامه شرکت­ها می باشد، اما تاثیر ابین اقلام و به اظهار دیگر تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت­ها چندان مورد توجه و مطالعه قرار نگرفته می باشد (حیدریان و رضازاده 1389، 1).

سرمایه در گردش از اقلام مهم دارائی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می گردد که در تصمیمات مالی تأثیر قابل توجهی دارد. توسعه کمی و کیفی فعالیت های تجاری، توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را بدنبال داشته می باشد و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده نموده می باشد. تداوم فعالیت های  بنگاههای اقتصادی تا اندازه زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد. زیرا فعالیت های  عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه می باشد. به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می گردد. بطوریکه از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلند مدت فراهم گردد (نیکومرام و همکاران 1386، 16).

مطالعات مختلف (اپتو 2012، 18؛ فیلبک و کروگر[1] 2007، 128؛ نظیر و افزا 2009، 74؛ وینرب و ویسچر[2]1998، 123) انتقادات متفاوتی از یکدیگر در نتایج خود دارند. با این حال، معضلات در مدیریت سرمایه در گردش عبارتند از: (الف) چگونگی شناسایی ترکیب مطلوبی از اجزای  سرمایه در گردش  یک شرکت، و (ب) تناقض در بکارگیری سیاست های  سرمایه در گردش  توسط شرکت ها  هست (اپتو 2012، 6). برای حل این معضلات در ترکیب سرمایه در گردش، نظیر و افزا (2009) اظهار داشتند که “هدف از مدیریت استراتژی سرمایه در گردش تعادل در بهره گیری از عناصر حسابداری تشکیل دهنده سرمایه در گردش می باشد (نظیر و افزا 2009، 20). وینرب و ویسچر (1998) از طرف دیگر، در پاسخ به تناقضات در بهره گیری از سیاست های  سرمایه در گردش اظهار کردند،  هیچکدام از رویکردهای سیاسی مدیریت نسبت به دیگری برتری ندارد ، و این سیاست  سرمایه در گردش  نمی تواند برای یک صنعت و یا شرکت  تجویز گردد (وینرب و ویسچر 1998، 17). شناخت ریسک بالقوه مدیریت ضعیف سرمایه در گردش در عملکرد سودآور شرکت ها  مطرح می گردد (فیلبک و همکاران 2007، 3 ). در این مطالعه کشف و تجزیه و تحلیل ارتباط بین سیاست های متهورانه مدیریت سرمایه در گردش یک شرکت و سودآوری آنرا مورد مطالعه قرار می دهیم. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر تغییرات ساختاری دارایی های  سرمایه درگردش شرکت ها  ، و توصیه به چگونگی غلبه بر معضلات خود می باشد.

[1]. Filbeck , Krueger

[2]. Weinraub , Visscher

سایت منبع

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری ارتباط معنادار هست؟

2: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری ارتباط معنادار هست؟

3:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید