عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

1 ـ 2   اظهار موضوع پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از مهمترین عوامل رشد و بقای واحدهای اقتصادی داشتن مدیران لایق و کارآمد می‌باشد که بایستی با بهره گیری بهینه از منابع، حداکثر کارایی را ایجاد نمایند. مدیرانی که برای حصول به این هدف بتوانند برنامه‌ریزی‌های دقیق داشته باشند و از طریق کنترل منابع و ارزیابی عملکرد، هنگام برخورد با وقایع پیش‌بینی نشده، بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند. در این راستا مهمترین ابزار   یاری دهنده آن ها اطلاعات می‌باشد که به گونه حتم بخش اعظم این اطلاعات را حسابداری تهیه و در اختیار مدیریت قرار می‌دهد. حسابداری مدیریت دانشی می باشد که از طریق بکار‌گیری روش‌های عملیاتی مؤثر در فرآیند پردازش داده‌های مالی (تاریخی ـ جاری ـ آینده) یک واحد اقتصادی، از یک سو مدیریت را در مسیر برنامه‌ریزی مناسب برای دستیابی به اهداف کنترل‌ منابع و ارزیابی عملکرد، یاری می‌دهد و از سوی دیگر شرایط تصمیم‌گیری منطقی را برای دستیابی به هدف‌های مقرر فراهم می کند. به اظهار دیگر حسابداری مدیریت فرآیند تدارک و پردازش اطلاعات برای برنامه‌ریزی، کنترل، ارزیابی و تصمیم‌گیری می باشد. از این رو نظام حسابداری مدیریت در برگیرنده روش‌های جمع‌آوری داده‌ها، ترکیب و تحلیل آن ها و ارائه اطلاعات مربوط به مدیران برای تصمیم‌گیری جامع و معمول و مطالعه شرایط خاص می باشد (طالب نیا و رستمی، 1384).

سازمان های امروزی در عصر اطلاعات، فعالیت و رقابت می کنند و اطلاعات تبدیل به منبع کلیدی اکثر سازمان ها شده می باشد. در واقع، مبنای رقابتی از اطلاعات مشهود به اطلاعات نامشهود تغییر یافته می باشد (مور و ژادیک،1377).

1 ـ 3   طرح مسأله ی پژوهش

سیستم اطلاعات حسابداری بایستی توانایی ارائه اطلاعات برای تصمیم گیری مدیران در حوزه های مختلف را داشته باشد. این حوزه ها شامل بودجه بندی عملیاتی، بودجه بندی سرمایه ای، تجزیه و تحلیل های سر به سری، سنجش و ارزیابی عملکرد بخش های مختلف، هزینه یابی استاندارد و تحلیل انحرافات، تعیین بهای تمام شده خدمات ارائه شده، کمک به مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین منابع سرمایه گذاری برای اجرای پروژه ها، پیش بینی صورت های مالی و تهیه برنامه راهبردی سازمان می باشد. از طرف دیگر، اطلاعات فراهم شده توسط سیستم بایستی توسط مدیران در حوزه های مختلف مورداستفاده قرار گیرد (سلیمانی، 1392).

سایت منبع

در کشور ما از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران بهره گیری شده اما بین کاربرد فعلی اطلاعات حسابداری و کاربرد بهینه، فاصله ای هست که در این پژوهش به مطالعه این عوامل (رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت) آن ها از دیدگاه مدیران بانک تجارت پرداخته شده می باشد. این عوامل در قالب جامع موانع فنی، رفتاری و فرهنگی مطالعه شده اند.

در نهایت مسأله ی اصلی پژوهش اینگونه تدوین شده می باشد:

موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت چیست؟

رتبه بندی و درجه اهمیت هر یک از موانع بر تصمیم گیری چگونه می باشد؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
  • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
  • ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری