عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-3-  سطوح مختلف سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف متفاوت گزارشگری سود به تعاریف متفاوتی از سود، تصریح دارد و نیز مخاطبان متفاوتی را مورد خطاب قرار داده می باشد تعاریف و مفاهیم سود را می توان در سه سطح، مطالعه نمود (شباهنگ، 1382).

الف) مفهوم سود در سطح ساختاری1

ب) مفهوم سود در سطح رفتاری2

ج) مفهوم سود در سطح معنایی3

2-1-3-1- مفهوم سود در سطح ساختاری

در این سطح، سود براساس یکسری قوانین که اکثرا با پدیده های دنیای واقعی یا انعکاس رفتاری بی ارتباط هستند، تعریف می گردد در این سطح از اصطلاحاتی همانند هزینه، فرض تطابق و … بهره گیری می گردد که مفاهیم مشابه و ملموس در دنیای واقعی ندارد و به ناچار بایستی آنها را با قواعد صریح و دقیق تعریف نمود یعنی سود حسابداری در این سطح، اختصار ای از اقلام مثبت و منفی می باشد که بعضی از آنها مفهوم تفسیری ندارند ولو این که برای سرمایه گذاران، حاوی اطلاعات باشند.

2-1-3-2- مفهوم سود در سطح رفتاری

در این سطح، سود از طریق شیوه بهره گیری کننندگان(سرمایه گذاران)، صرف نظر از نحوه اندازه گیری سود و مقصود آن تعیین می گردد. همچنین در این سطح، سود به عنوان معیاری برای پیش بینی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به ارزیابی آینده واحد اقتصادی، واکنش های بازار و قیمت اوراق بهادار نسبت به گزارشگری سود، تصمیم های مربوط به هزینه های سرمایه ای توسط مدیران و واکنش های بازخوردی حسابداران و مدیران نظیر مدیریت و هموار سازی سود، مورد توجه قرار می گیرد. در پژوهش حاضر تاکید بر مفهوم سود در این سطح می باشد.

2-1-3-3- مفهوم سود در سطح معنایی

در این سطح، سود از طریق تاکید بر وقایع اقتصادی تعریف می گردد. دو مفهوم اقتصادی در این سطح برای سود هست. این دو مفهوم اقتصادی شامل تغییر سطح رفاه و حداکثر کردن سود می باشد.

1– Syntactic

سایت منبع

2– Pragmatic

3– Sematntic

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری