مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2)اظهار مسئله:

بدلیل نبود اطلاعات در مورد کیفیت سود در مراحل چرخه عمر شرکتها در این پژوهش کوشش بر این می باشد که این روابط مطالعه شوند.محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار می گیرد.مقصود از محتوای اطلاعاتی کیفیت سود عبارت می باشد از مطالعه تاثیرات کیفیت سود بر قیمت و بازده سهام.در این پژوهش از روی تغییراتی که کیفیت سود بر بازده و قیمت بازارسهام می گذارد برای مطالعه رفتار سرمایه گذاران بهره گیری می کنیم.در این پژوهش ارتباط بازده و قیمت بازار سهام با کیفیت سود در طی مراحل چرخه عمر شرکتها مورد مطالعه قرار می گیرد.این پژوهش در صدد می باشد کیفیت سود  را با 3 الگوی لویز(2003) ، بارتون- سیمکو(2003) و پنمن(2001)مورد مطالعه قرار دهد.این 3 الگو بشرح زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در الگوی لویز، کیفیت سود توسط  تغییرات سود که برابر با انحراف استاندارد از سود عملیاتی تقسیم بر انحراف استاندارد از جریان نقدی عملیاتی می باشد بدست می آید.هرچه این نسبت کوچکتر باشد  سود از کیفیت کمتری برخوردار می باشد .

در الگوی بارتون ، کیفیت سود توسط سود غیر عادی که از نسبت خالص دارایی عملیاتی آغاز دوره در ارتباط با فروش بدست می آید.هر چه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخوردار می باشد.

در الگوی پنمن ،کیفیت سود از نسبت جریان نقدی عملیاتی تقسیم بر سود خالص بدست می آید.هر چه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخورداراست.

برای ارزیابی کیفیت سود طبق این روش از متغیرهای فروش خالص ، سود عملیاتی ، سود خالص ، خالص دارایی عملیاتی و جریانهای نقدی عملیاتی بهره گیری می گردد.

متغیرهای شاخص کیفیت سود هر کدام با هر یک از شاخصهای مورد نظر محاسبه و بعنوان متغیر مستقل در مدل رگرسیون لحاظ می شوند.متغیرهای وابسته هم قیمت بازارسهام و بازده عادی شرکت می باشد.این پژوهش بدنبال این می باشد که کیفیت سود موجب نوسانات قیمت بازار سهام و بازده عادی شرکت می گردد.به بیانی دیگر ،کیفیت سود سبب واکنشهایی در قیمت بازار سهام  و بازده عادی شرکت در طی مراحل چرخه عمر(رشد ، بلوغ و افول)می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سایت منبع

1-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

2-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

3-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری