عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3) یافته‌های مهم پژوهش و نتیجه گیری :

این پژوهش با هدف مطالعه ارتباط قیمت بازار سهام و بازده سهام با کیفیت سود با بهره گیری از سه الگوی لویز ، پنمن و بارتون-سیمکو طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها در 65 نمونه از شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388-1383 انجام گردید . روش آماری بهره گیری شده در این پژوهش رگرسیون خطی چندمتغیره به روش داده های ترکیبی بود .نتایج پژوهش که بطور اختصار در جدول  5-1 و 5-3 ارائه شده نشان دادند که در الگوی لویز طی هر سه مرحله چرخه عمر(رشد، بلوغ و افول)،بازده و قیمت بازار سهام ارتباط منفی و معناداری  با کیفیت سود دارد. در الگوی پنمن  طی هر سه مرحله چرخه عمر(رشد، بلوغ و افول)،بازده و  قیمت بازار سهام ارتباط منفی و بی­معنی  با کیفیت سود دارد. در الگوی بارتون-سیمکو طی هر سه مرحله چرخه عمر(رشد، بلوغ و افول)،بازده و قیمت بازار سهام ارتباط منفی و معناداری  با کیفیت سود دارد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در الگوی لویز-پنمن در مراحل رشد و افول ، الگوی پنمن ارتباط قویتری نسبت به الگوی لویز با قیمت بازارسهام دارد . در مرحله بلوغ عکس این مطلب صادق می باشد.در مرحله رشد ، الگوی پنمن ارتباط قویتری نسبت به الگوی لویز با بازده سهام دارد .در مرحله بلوغ و افول عکس این مطلب صادق می باشد که نشان دهنده وجود تفاوت معنادار در مرحله رشد ،  بلوغ  و افول بین این دو الگو می باشد.

در الگوی لویز و بارتون-سیمکو ،در مرحله رشد ، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری نسبت به الگوی لویز با قیمت بازار سهام دارد . در مرحله بلوغ و افول عکس این مطلب صادق می باشد .در مرحله رشد و افول ، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با بازده سهام دارد . در مرحله بلوغ عکس این مطلب صادق می باشد که نشان دهنده وجود تفاوت معنادار در مرحله رشد ، بلوغ و افول بین این دو الگو می باشد .

سایت منبع

در الگوی پنمن-بارتون ،در مرحله رشد و بلوغ ،  الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری نسبت به الگوی پنمن با بازده و قیمت بازار سهام دارد . در مرحله  افول الگوی پنمن ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو ، و ارتباط ضعیفتری با بازده سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو دارد . که نشان دهنده وجود تفاوت معنادار در مرحله رشد و بلوغ ، با مرحله افول بین این دو الگو می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

1-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

2-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

3-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید