به منظور استنباط از روي اطلاعات نمونه در خصوص پارامترهاي جامعه از روشهاي آماري زير استفاده شده است.
1- آزمون فرض آماري ميانگين يک جامعه
معمولاً ميانگين به عنوان مهمترين شاخص مرکزي براي مجموعهاي از مشاهدات ميباشد. البته ميانگين گرفتن از مشاهدات، حداقل در مقياس ترتيبي معنا و مفهوم دارد و در تحليل پرسشنامهاي نيز هدف عمده بر روي ميانگين پاسخها متمرکز است. به منظور بررسي فرضيههاي اصلي از آزمون ميانگين استفاده شده است.
به همين منظور ابتدا با توجه به سؤالات مشخص شده براي فرضيههاي اصلي ميانگين پاسخهاي داده شده به سؤالات براي هر فرد محاسبه شده سپس بر اساس ميانگينهاي بدست آمده به تاييد يا رد فرضيهها پرداختهايم.
براي آزمون مقايس? ميانگين جامعه با يک مقدار ثابت از آزمون t استفاده ميشود. براي مثال اگر فرضيه آماري براي ميانگين جامعه به صورت زير در نظر گرفته شود.

که ميانگين جامعه همان ميانگين مورد آزمون است. هر گاه نمونه از جامعهاي نرمال با انحراف معيار نامعلوم انتخاب شود، براي تاييد يا رد آماره آزمون به صورت زير تعريف ميشود.

که ميانگين نمونه، S انحراف معيار نمونه و n حجم نمونه ميباشد و آماره t داراي توزيع t-استيودنت با درجه آزادي است. هرگاه آمار? آزمون بزرگتر از مقدار t بحراني (مقداري که از روي جدول توزيع -tاستيودنت با توجه به درجه آزادي و سطح خطا بدست ميآيد.) فرض صفر رد ميشود. ناحيه بحراني ، قسمت هاشور خورده ميباشد.لازم به توضيح است که شکل توزيع t به حجم نمونه بستگي دارد، به عبارت ديگر توزيع t به درجه آزادي، يعني n-1 بستگي داشته و هر چقدر درجه آزادي بيشتر شود حجم نمونه نيز افزايش مييابد و در اين صورت توزيعt- استيودنت به توزيع نرمال استاندارد نزديکتر ميشود. بنابراين در صورتي که حجم نمونه بزرگ باشد ميتوان از توزيع نرمال استاندارد به جاي توزيع t- استيودنت استفاده کرد.
2- آزمون فريدمن
در صورتيکه مقياس اندازهگيري ترتيبي باشد براي آزمون اثر چندين تيمار، از روش ناپارامتري فريدمن استفاده ميشود. در اين روش دادهها عبارتند از n متغير تصادفي k
متغيره که دو به دو مستقل ميباشند. و ، که بيانگر فردi ام و متناظر تيمارj ام است. منظور از تيمار موضوعاتي است که قرار است مقايسه شوند.
تيمارها
k
……
2
1
فرد

……

1

……

2

……

3

.
.
.

……

حال فرض ميکنيم ()R رتبهاي باشد بين 1 تا K که به در درون سطر i ام نسبت داده ميشود يعني براي فرد i ام متغيرهاي تصادفي … با يکديگر مقايسه ميشوند و رتبه 1 به کوچکترين مقدار مشاهده شده و رتبه دو به دومين کوچکترين مشاهده شده، و به همين ترتيب رتبه K، به بزرگترين مشاهده در سطر i ام نسبت داده ميشود. اين تخصصين رتبهها در همه n سطر انجام ميگيرد. در حالت وجود هم رتبه نيز از متوسط رتبهها استفاده ميکنيم. بعد از تعيين رتبه درون سطرها، مجموع رتبههاي هر تيمار را به صورت زير به دست ميآوريم.

j=1,…..,n
آزمون فرضها:
در اين آزمون، فرضهاي صفر و مقابل عبارتند از:
هر رتبهبندي متغيرهاي تصادفي در درون سطرها متساوي احتمال است يعني: تيمارها اثر يکساني دارند.
هر رتبهبندي متغيرهاي تصادفي در درون سطرها متساوي احتمال نيستند يعني: حداقل مشاهدات يکي از تيمارها بزرگتر از حداقل، مشاهدات يک تيمار ديگر است.
پذيرهها:
1- nمتغير تصادفي k متغيره، دو به دو مستقل هستند.
2- ميتوان در درون هر سطر، مشاهدهها را بر حسب ملاکي مطلوب رتبهبندي کرد.
آماره آزمون:
ابتدا مقدار را که از رابطه:

مشخص ميشود محاسبه ميکنيم. اگر هم رتبه وجود نداشته باشد به صورت

سادهتر ميشود. بعد عبارت

را محاسبه ميکنيم، که در آن ، همانطور که قبلاً بيان گرديد برابر با است.
آماره آزمون عبارت است از:

اگر ، نقطه را در ناحيه بحراني در نظر ميگيريم و سطح معني دار بودن را به صورت محاسبه ميکنيم.
قاعده تصميم گيري:
فرض صفر را در سطح رد ميکنيم، اگر از چندک ام توزيع Fکه با درجات آزادي بدست ميآيد، بزرگتر باشد. در واقع توزيع F تنها توزيع دقيق را تقريب ميکند، اما اين تقريب نسبتاً خوب است و وقتي که n بزرگتر ميشود، بهتر ميگردد.

مقدمه
دنياي واقعي، هيچگاه به اندازهاي که ما ميخواهيم با نظريههاي ما سازگار نيست. فايده تحقيق سازگار کردن واقعيتها با برخي از نظريههاي مورد علاقه نيست، بلکه به وجود آوردن نظريهاي است که با واقعيت تجربي سازگار باشد.
نشانه يک پژوهشگر خوب توانايي تدوين فرضيه و گمانهايي نيست که درست از کار در آيد. بلکه توانايي معني بخشيدن به دادهها و تحليل هوشمندانه آنهاست.(خاکي، 1378: ص. 300)
در اين فصل سپس از اين که پرسشنامهها ارسالي دريافت گرديد که تعداد آنها 148 عدد پرسشنامه بود، اطلاعات حاصل از آنها پس از کد گذاري و ورود اطلاعات، به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و آزمون فرضيه اصلي و سپس فرضيات فرعي مطرح شده در اين تحقيق انجام گرديد. بنابراين از تعداد 163 نفر، 15 پرسشنامه عودت داده نشده است.
اين فصل داراي دو بخش به شرح ذيل ميباشد:
1- توصيف دادهها که شامل جداول توزيع فراواني، درصد فراواني نسبي و فراواني تجمعي که بدون در نظر گرفتن افراد بدون جواب ميباشد.
2- تحليل دادهها و انجام آزمونهاي مورد نظر.
4-1- توصيف دادهها:
جداول اين بخش يافتههاي تحقيق اعم از ويژگيهاي جامعه آماري و نحوه پاسخگويي به سؤالات توسط پاسخ کنندگان را ارائه مينمايد.
4-1-1 ويژگيهاي فردي پاسخ کنندگان:
جداول صفحات بعد توزيع ويژگيهاي نمونه آماري انتخاب شده شامل جنسيت سابق? خدمت، ميزان تحصيلات و پست سازماني پاسخ کنندگان را ارائه ميکند.
در اين بررسي 1/6% افراد پاسخ دهنده زن و 9/93% افراد پاسخ دهنده مرد ميباشند که در جدول 4-1 آورده شده است.
جدول 4-1- فراواني، درصد فراواني نسبي و فراواني تجمعي جنسيت پاسخ دهندگان
جنسيت
فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
زن
9
1/6
1/6
مرد
139
9/93
100
جمع
148
100

جدول 4-2 نشان مي دهد که از تعداد کل پاسخ دهندگان 8/77% افراد سابقة بالاتر از 10 سال داشته اند و 2/22% از افراد سابقة خدمتي زير 10 سال دارند که اين امر بيانگر اين مطلب است که در بانک صادرات شهرزابلافرادي که در جايگاه تصميم گيري و تصميم سازي مي باشند داراي سابقه بالا و تجربيات فراواني هستند.
جدول 4-2 فراواني، درصد فراواني نسبي و فراواني تجمعي سابقة خدمت پاسخ دهندگان
سابقة خدمت
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
کمتر از 5 سال
2
4/1
4/1
بين 5 تا 10 سال
31
9/20
3/22
بين 10تا 20 سال
50
8/33
1/56
بين 20 تا 30 سال
63
6/42
6/98
بالاتر از 30 سال
2
4/1
100
جمع
148
100

جدول 4-3 توزيع فراواني سطح تحصيلات پاسخ دهندگان را نشان ميدهد به طوريکه افراد داراي تحصيلات ديپلم 6/19%، تحصيلات فوق ديپلم 5/9%، تحصيلات ليسانس 8/63 درصد و تحصيلات فوق ليسانس 4/7% است.
جدول 4-3- فراواني، درصد فراواني نسبي و فراواني تجمعي سطح تحصيلات پاسخ دهندگان
سطح تحصيلات
فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
ديپلم
29
6/19
6/19
فوق ديپلم
14
5/9
1/29
ليسانس
94
8/63
6/92
فوق ليسانس
11
4/7
100
جمع کل
148
100

جدول 4-4 پست سازماني فعلي افراد پاسخ دهنده را نشان ميدهد که يک نفر رئيس منطقه، 4 نفر معاون منطقه، 12 نفر کارشناس، 10 نفر رئيس حوزه، 5 نفر معاون حوزه، 26 نفر رئيس شعبه درجه 2 و بالاتر، 27 نفر معاون شعبه درجه 2 و بالاتر و 22 نفر رئيس دايره ميباشند. البته تعداد 41 نفر از پاسخ دهندگان (7/27 درصد) پست سازماني خود را مشخص نکردهاند:

جدول 4-4- فراواني، درصد فراواني نسبي و فراواني تجمعي پست سازماني پاسخ دهندگان
پست سازماني
فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
رئيس منطقه
1
7/.
7/.
معاون منطقه
4
7/2
4/3
کارشناس
12
1/8
5/11
رئيس حوزه
10
8/6
3/18
معاون حوزه
5
4/3
7/21
رئيس شعبه
26
5/17
2/39
معاون شعبه
27
2/18
4/57
رئيس دايره
22
9/14
3/72
بدون پاسخ
41
7/27
100
جمع کل
148
100

4-1-2 اطلاعات حاصل از سؤالات مربوط به فرضيههاي تحقيق:
همانطوري که در فصل سوم توضيح داده شد براي بررسي 4 فرضيه اصلي اين تحقيق، در پرسشنامه پس از سؤالات مربوط به مشخصات عمومي پاسخ دهنگان، 38 سؤال مطرح شده است که در آنها نظر پاسخ دهندگان در خصوص ميزان تأثيرگذاري موانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلمورد بررسي قرار ميگيرد. به منظور سهولت در تفسير اطلاعات جمع آوري شده توزيع فراواني، درصد فراواني نسبي و درصد فراواني تجمعي اين 38 سؤال در جداول ذيل ارائه شده است. لازم به ذکر است که فرضيات تحقيق به تفکيک اصلي و فرعي آن در جدول 3-5- ارائه گرديده است.

جدول 4-5- تأثير نامتناسب بودن سرعت خطوط اينترنت در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
0
0
0
کم
7
4.7
4.7
متوسط
26
17.6
22.3
زياد
68
45.9
68.2
بسيار زياد
47
31.8
100
جمع کل
148
100.0

جدول 4-6- تأثير پايين بودن سطح دسترسي مشتريان به شبکه وب در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
2
1.4
1.4
کم
15
10.1
11.5
متوسط
29
19.6
31.1
زياد
57
38.5
69.6
بسيار زياد
45
30.4
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-7 تأثير ناکافي بودن مراکز ارائه دهنده خدمات اينترنتي در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
22
14.9
15.0
کم
32
21.6
36.7
متوسط
40
27.0
63.9
زياد
33
22.3
86.4
بسيار زياد
20
13.5
100.0
جمع افراد پاسخ دهنده
147
99.3

بدون پاسخ
1
7.

جمع کل
148
100.0

جدول 4-8 تأثير نبود امکانات نرم افزاري مناسب در بانک در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
7
4.7
4.7
کم
30
20.3
25.0
متوسط
46
31.1
56.1
زياد
46
31.1
87.2
بسيار زياد
19
12.8
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-9 تأثير عدم مطلوبيت پهناي باند خطوط اينترنت در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
5
3.4
3.4
کم
21
14.2
17.6
متوسط
49
33.1
50.7
زياد
54
36.5
87.2
بسيار زياد
19
12.8
100
جمع کل
148
100

جدول 4-10 تأثير کمبود متخصص IT در بانک در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
10
6.8
6.8
کم
31
20.9
27.7
متوسط
45
30.4
58.1
زياد
44
29.7
87.8
بسيار زياد
18
12.2
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-11 تأثير مشکلات شبکه اي بسترهاي مخابراتي در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید