در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
11
7.4
7.4
کم
38
25.7
33.1
متوسط
37
25.0
58.1
زياد
35
6/23
81.8
بسيار زياد
27
18.2
100.0

148
100.0

جدول 4-41- تأثيربازدهي مالي غير محسوس e – banking در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
16
10.8
10.8
کم
38
25.7
36.5
متوسط
39
26.4
62.8
زياد
29
19.9
82.4
بسيار زياد
26
6/17
100
جمع کل
148
100

جدول 4-42- تأثير زمان بر بودن بازدهي e – banking در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
15
10.1
10.1
کم
36
24.3
34.5
متوسط
35
23.6
58.1
زياد
34
23.0
81.1
بسيار زياد
28
18.9
100.0
جمع کل
148
100.0

4-2- انجام آزمونهاي مورد نظر:
پس از گردآوري اطلاعات مندرج در هر پرسشنامه و اختصاص کدهاي مربوط به هر پاسخ به کمک مقياس ليکرت به نحوي که در فصل سوم نيز عنوان گرديد به منظور تحليل نقطه نظرات پاسخ دهندگان در مورد موانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلاز آزمون ميانگين براي بررسي فرضيه هاي اصلي تحقيق استفاده شده است.
4-2-1- آزمون فرضيههاي اصلي تحقيق:
به منظور بررسي هريک از فرضيههاي اصلي تحقيق، متغيرهاي مربوط به آن فرضيه (يعني سؤالاتq1 تاq38 در پرسشنامه) در نظر گرفته شده است. با توجه به سؤالات هر فرضيه ابتدا ميانگين اين سؤالات براي هر فرد يا پرسشنامه محاسبه شده و سپس اين ميانگينها به عنوان يک متغير جديد ( تا) مورد آزمون قرار گرفته است که به تفکيک براي هر يک از فرضيه ها در ادامه آمده است.
1- فرضيه اول : عوامل فني مانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلميباشد. سؤالات يک تا هشت در پرسشنامه به منظور بررسي اين فرضيه در نظر گرفته شده است. جدول زير آمار توصيفي متغير (ميانگين پاسخهاي سؤالهاي يک تا هشت) را نشان ميدهد.
جدول 4-43-آمار توصيفي متغير
متغير
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
خطاي معيار ميانگين

148
4392/3
6812/0
56%

فرض براي فرضي? اول به صورت زير تعريف مي شود.
: عوامل فني مانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلنيست.
: عوامل فني مانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلاست.
به عبارت ديگر

جدول 4-46- آزمون ميانگين متغير
متغير
آماره t
درجه آزادي
سطح معني داري
نتيجه آزمون

842/7
147
000/0
رد فرض

بنابراين با توجه به نتايج آزمون ميانگين براي که در جدول 4-46 آمده است، فرض با 5% = رد مي شود. يعني مي توان با اطمينان 95% گفت که عوامل فني مانع پياده سازي توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلاست.
2- فرضي? دوم: عوامل فرهنگي مانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلمي باشد. سوالات نه تا پانزده در پرسشنامه به منظور بررسي اين فرضيه در نظر گرفته شده است. جدول زير آمار توصيفي متغير(ميانگين پاسخ هاي سوال نه تا پانزده) را نشان مي دهد.
جدول 4-45- آمار توصيفي متغير
متغير
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
خطاي معيار ميانگين

148
2494/3
8446/0
694%
فرض براي فرضي? دوم به صورت زير تعريف مي شود.
: عوامل فرهنگي مانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلنيست.
: عوامل فرهنگي مانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلاست.
به عبارت ديگر

جدول 4-46- آزمون ميانگين متغير
متغير
آمار? t
درج? آزادي
سطح معني داري
نتيج? آزمون

59/3
147
000/0
رد فرض

بنابراين با توجه به نتايج آزمون ميانگين براي که درجه دل 4-46 آمده است، فرض با 5% = رد مي شود يعني مي توان با اطمينان 95% گفت که عوامل فني مانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلاست.
3- فرضي? سوم: عوامل مديريتي مانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيکي در بانک صادرات شهرزابلمي باشد. سوالات شانزده تا سي و يک در پرسشنامه به منظور بررسي اين فرضيه در نظر گرفته شده است. جدول زير آمار توصيفي متغير (ميانگين پاسخ هاي شانزده تا سي و يک) را نشان مي دهد .

جدول 4-47- آمار توصيفي متغير
متغير
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
خطاي معيار ميانگين

148
6650/3
5151/0
423%

فرض براي فرضي? سوم به صورت زير تعريف مي شود:
: عوامل مديريتي مانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلنيست.
: عوامل مديريتي مانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلاست.
به عبارت ديگر:

جدول 4-48- آزمون ميانگين متغير
متغير
آمار? t
درج? آزادي
سطح معني داري
نتيج? آزمون

704/15
147
000/0
رد فرض

بنابراين با توجه به نتايج آزمون ميانگين که در جدول 4-48 آمده است، فرض با 5% = رد مي شود يعني مي توان با اطمينان 95% گفت که عوامل مديريتي مانع پياده سازي توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلاست.
4- فرضي? چهارم: عوامل مالي مانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلمي باشد. سوالات سي و دو تا سي و هشت در پرسشنامه به منظور بررسي اين فرضيه در نظر گرفته شده است. جدول زير آمار توصيفي متغير (ميانگين پاسخ هاي سي و يک تا سي و هشت) را نشان مي دهد.
جدول 4-49-آمار توصيفي متغير
متغير
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
خطاي معيار ميانگين

148
16/3
9356/0
769%

فرض براي فرضيه سوم به صورت زير تعريف مي شود:
: عوامل مالي مانع پياده سازي و توسعه بانکداري و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلنيست.
: عوامل مالي مانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلاست.
به عبارت ديگر :

جدول 4-50- آزمون ميانگين متغير
متغير
آمار? t
درج? آزادي
سطح معني داري
نتيج? آزمون

115/2
147
036/0
رد فرض

بنابراين با توجه به نتايج آزمون ميانگين که در جدول 4-50 آمده است، فرضبا 5% = رد مي شود يعني مي توان با اطمينان 95% گفت که عوامل مالي مانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلاست.
4-2-2- آزمون فرضيه هاي فرعي تحقيق:
پس از تاييد چهار فرضي? اصلي تحقيق، همانطوريکه در فصل سوم اشاره شد شش فرضيه فرعي بيان شده است که در اينجا به آزمون اين فرضيه ها پرداخته مي شود.
1- فرضيه فرعي اول: موانع چهارگانه داراي تاثيرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلنيست. در اين حالت فرضيه هاي به صورت زير مي باشند.
: موانع چهارگانه اثرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلدارند.
: موانع چهارگانه اثرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلندارند.
آمار? آزمون و نتايج رتبه هاي عوامل فني، فرهنگي، مديريتي و مالي
جدول 4-51- آمار? آزمون
تعداد
148
آمار? کاي – اسکوئز
476/60
درجه آزادي
3
سطح معني داري
000/0

جدول 4-52- رتبه هاي عوامل فني، فرهنگي، مديريتي و مالي
شرح
رتبه ها
عوامل فني()
67/2
عوامل فرهنگي ()
13/2
عوامل مديريتي ()
09/3
عوامل مالي()
11/2

با توجه به نتايج حاصله که در جدول 4-51و4-52 ارائه شده است، ملاحظه مي شود که اين عوامل چهارگانه اثرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلندارند و با توجه به رتبه هاي بدست آمده ملاحظه مي شود که عوامل مديريتي بالاترين مانع در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلاست و بانک صادرات مي بايست به منظور پياده سازي بانکداري الکترونيک به مباحث مديريتي توجه ويژه اي داشته باشد.
2- فرضيه فرعي دوم: ابعاد عوامل تاثيرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلندارند. در اين حالت فرض هاي به صورت زير تعريف مي شود:
: ابعاد عوامل فني اثرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلدارند.
: ابعاد عوامل فني اثرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلندارند.
آمار? آزمون و نتايج رتبه هاي ابعاد عوامل فني در جداول زير ارائه شده است.

جدول 4-53- آمار? آزمون
تعداد
146
آمار? کاي- اسکوئر
543/149
درج? آزادي
7
سطح معني داري
000/0
جدول 4-54- رتبه هاي ابعاد عامل فني
شرح
رتبه ها
1- نامناسب بودن سرعت خطوط اينترنت
88/5
2- پايين بودن سطح دسترسي مشتريان به شبکه وب
52/5
3- ناکامي بودن مراکز ارائه دهنده خدمات اينترنتي
47/3
4- نبود امکانات نرم افزاري مناسب در بانک
13/4
5-عدم مطلوبيت پهناي باند خطوط اينترنت
50/4
6- کمبود متخصصان IT در بانک
88/3
7- مشکلات شبکه اي بسته هاي مخابراتي
93/4
8- کيفيت پايين دانش فني متخصصان ايراني
69/4

با توجه به نتايج حاصله ملاحظه مي شود که ابعاد عامل فني اثرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلندارند و با توجه به رتبه ها بدست آمده ملاحظه مي شود که نامناسب بودن سرعت خطوط اينترنت بيشترين تاثير و ناکافي بودن مراکز ارائه دهنده خدمات اينترنتي کمترين تاثير را به عنوان عوامل فني در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلدارا هستند.
3- فرضيه فرعي سوم: ابعاد عوامل فرهنگي تاثيرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلندارند. در اين حالت فرض هاي به صورت زير تعريف مي شوند:
: ابعاد عوامل فرهنگي اثرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلدارند.
: ابعاد عوامل فرهنگي اثرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلندارند.
آماره آزمون و نتايج رتبه هاي ابعاد عوامل فرهنگي در جدول زير ارائه شده است.
جدول 4-55- آماره آزمون
تعداد
146
آمار? کاي-اسکوئر
47/41
درج? آزادي
6
سطح معني دار
000/0

جدول 4-56- رتبه هاي ابعاد عامل فرهنگ
شرح
رتبه
9-عدم آموزش و گستردگي فرهنگ صحيح استفاده
52/4
10- نا آشنايي مسئولين با ساختار و عملکردe-banking
24/4
11- فقدان آگاهي مديران از اهداف e-banking
76/3
12-ترس مشتريان در استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک
4
13-مقاومت ذينفعان سيستم قبلي
93/3
14-عدم آگاهي ذينفعان از مزاياييe-banking
29/4
15- ماهيت غير ملموس و غير حضوريe-banking
26/3

با توجه به نتايج حاصله ملاحظه مي شود که ابعاد عامل فرهنگي اثرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلندارند.
همچنين با توجه به رتبه هاي به دست آمده

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید