2/2 ميليارد كاربر در سراسر جهان افزايش يابد.(بروک، 2000). امروزه كشورهايي كه به استفاده از اينترنت كمتر اعتماد دارند از سرانه درامد كمتري نيز برخوردارند و در واقع اينترنت تاثيرات مثبتي بر توسعه اقتصادي دارد. (کسر هانگ، 2010)
د – تغييرات انتظارات شهروندان و بالا رفتن سطح توقعات آنها :
انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نحوه و كيفيت ارائه آن بطور روزافزون در حال تغييراست و بانكها نيز مي بايست پاسخگوي اين نيازهاي و انتظارات باشند.

1-1- بيان موضوع و مسأله تحقيق :
قرن بيست و يكم را عصر اطلاعات و دانايي ناميده اند زيرا نقش اساسي در آن بر عهده اطلاعات بوده و نويد بخش جهاني نو با شيوه هاي نوين بكارگيري اطلاعات و دانش است. حرف اول را در اين دوران جديد، فناوري اطلاعات مي زند. فناوري اطلاعات به معناي به كارگيري سيستم ها، شبكه هاي ارتباطي و كامپيوترها براي اداره، پردازش و مديريت داده ها در جهت كسب، ذخيره و تسهيم آنهاست. (شارما، 2003)
اين فناوري بر جنبه هاي مختلف زندگي افراد و اجتماعات تاثير بسيار گذاشته و به سرعت در حال تاثير گذاري بر الگوهاي زندگي، شيوه تحقيق، آموزش، مديريت، حمل و نقل، ارتباطات امنيت و بهداشت است. دوره اي از زمان را كه در آن به سر مي بريم “همه پديده ها الكترونيك”15 ناميده اند، كه از جمله آنها مي توان به تجارت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، يادگيري الكترونيكي16 ، شهروند الكترونيكي17 مديريت الكترونيكي روابط با مشتري18 ،تداركات الكترونيكي19 و در مجموع زندگي الكترونيكي20 اشاره كرد.

2-1- اهميت و ضرورت تحقيق :
افزايش تقاضاي دسترسي عمومي به اينترنت براي دريافت اطلاعات و خدمات، روشهاي كار و زندگي را تحت تاثير قرار داده است. يكي از پديده هاي منبعث از آن كه در طول دهه اخير به گونه اي بسيار گسترده در جوامع پيشرفته مطرح گرديده و سپس در ساير جوامع نيز با اقبال خوبي مواجه شده و حتي در مواردي نيز با اجراء موفقيت آميزي همراه بوده است، پديده بانكداري الكترونيك مي باشد. بانكداري الكترونيك، فرصت هايي را فراهم مي كند تاكيفيت خدمات ارائه شده به تمامي شهروندان بهبود يافته تا آنها قادر باشند در هر زمان از شبانه روز (هفت روز هفته و در 24 ساعت) به خدمات يا اطلاعات دسترسي داشته باشند. در اين تحقيق بانک صادرات شهرزابلمورد بررسي قرار گرفته است. تا موانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک مشخص گردد.
4-1- گزاره هاي تحقيق :
1-4-1- اهداف تحقيق : ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك در ايران با چالشهاي مختلفي روبرو مي‌باشد كه شناسايي و سپس ارائه راه كار به منظور غلبه بر اين چالشها، مهمترين هدف اين تحقيق است. بنابر اين سعي شده است تا از يك سو با يك تجزيه و تحليل دقيق و از سوي ديگر با استفاده از طبقه بندي مناسب، راه كارهايي بر اساس نظرات خبرگان و متخصصان در بانک صادرات سرپرستي شمال ارائه شود. بطور كلي اهداف اين پژوهش در دو بعد قابل طبقه بندي هستند :
الف – بعد نظري :
1- مطالعه در زمينه بانكداري الكترونيك و آشنايي با ويژگيها و ابعاد آن
2- گردآوري مجموعه اي از مفاهيم بانكداري الكترونيك
3- كمك به غني تر شدن تئوريهاي مربوط به بانكداري الكترونيك
4- آگاهي از تلاشهاي صورت گرفته در ساير كشورهاي جهان در زمينه استقرار بانكداري الكترونيك
5- تعيين شاخص هاي مهم سنجش پيشرفت در توسعه بانكداري الكترونيك
ب – بعد كاربردي اين اهداف عبارتند از :
1- آشنايي با اهميت بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و همچنين بانكداري الكترونيك درجهت خدمات رساني وپاسخگويي‌به شهروندان در بانک صادرات شهرزابل
2- كمك به پياده سازي هرچه سريعتر و موثرتر بانكداري الكترونيك در بانک صادرات شهرزابل
3- ارائه راه كارهايي براي توسعه بانكداري الكترونيك در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران
2-4-1- فرضيه هاي تحقيق : فرضيه هاي تحقيق مبتني بر اين سئوال اساسي است كه “عوامل موثر در پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانک صادرات ايران شهرزابل كدامند؟” به اين ترتيب، فرضيه هاي اصلي تحقيق شكل مي گيرند كه عبارتند از :
فرضيه1- عوامل فني مانع توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات ايران شهرزابل مي‌باشند.
فرضيه2- عوامل‌فرهنگي مانع ‌ايجاد و توسعه ‌بانكداري ‌الكترونيك‌ در بانك صادرات ايران شهرزابل مي‌باشند.
فرضيه 3- عوامل مديريتي مانع ايجاد توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات ايران شهرزابل مي‌باشند.
فرضيه4- عوامل مالي ‌مانع ايجاد و توسعه بانكداري ‌الكترونيك الكترونيك در بانك صادرات ايران شهرزابل مي‌باشند.

5-1- متغيير هاي تحقيق :
متغييرهاي تحقيق به دو دسته مستقل 21و وابسته22 تقسيم شده اند. بنابراين در اين تحقيق، عوامل موثر در پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در ايران، متغيرهاي مستقل مي باشند و محقق آنها را تحت عناوين عوامل فني، عوامل فرهنگي، عوامل مديريتي و عوامل مالي طبقه بندي نموده است. به علاوه بانكداري الكترونيك متغيير وابسته اي است كه محقق در صدداست تا عوامل موثر بر پياده سازي وتوسعه آنرا بررسي نمايد.
6-1- روش تحقيق :
از آنجا كه در اين تحقيق ، محقق قصد دارد به توصيف عوامل موثر در ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك در ايران و از ديدگاه خبرگان در دسترس بپردازد، بنابراين از روش تحقيق توصيفي 23 و براي اجراء آن از نوع پيمايشي 24بهره مي گيرد.
روش گردآوري داده هاي تحقيق : در اين تحقيق از روشهاي كتابخانه اي (كتاب مقالات، پايان نامه ها و متون اينترنتي) و غير كتابخانه اي (ابزاهايي مثل مصاحبه با خبرگان و توزيع وتحليل پرسشنامه)25 ، استفاده گرديد.
7-1- جامعه آماري و نمونه تحقيق
جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه خبرگان و متخصصان صاحب نظر و آشنا با موضوع بانكداري الكترونيكي و مباحث مرتبط با آن در بانك صادرات مي‌باشد. جامعه آماري تحقيق شامل 163 نفر خبره و متخصص موجود در نظر گرفته شدند. منظور از خبرگان افراد صاحب نظر و کارشناس در بانک صادرات شهرزابل است که در حوزه بانکداري الکترونيک مطلع مي‌باشند. که همه به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند.

8-1- مدل تحقيق:
مدل تحقيق مشتمل بر 4 مؤلفه اصلي به عنوان موانع توسعه و پياده سازي بانکداري الکترونيک عبارتند از: 1- موانع فني 2- موانع فرهنگي 3- موانع مديريتي 4- موانع مالي
براي هر يک از اين مؤلفه‌ها شاخص‌هائي در نظر گرفته شده که به تفصيل در فصل دوّم به آن پرداخته مي‌شود.

مقدمه
با توجه به ورود تكنولوژيهاي جديد در پردازش و تبادل داده‌ها‌، نيازهاي جديدي براي نحوه ارايه خدمات بانكي مطرح شده است. نوآوريهاي تكنولوژيكي، مهمترين منبع براي رشد اقتصادي مي‌باشند. توسعه سريع در تكنولوژي، اگر بطور مناسب و به موقع باشد به توسعه اقتصاد يك كشور كمك مي‌كند. كشوري كه در استفاده از تكنولوژيهاي جديد، شكست مي‌خورد و يا حتي در پياده سازي آنها تاخير مي‌كند، در پشت سر ديگران قرار مي‌گيرد. اقتصاد جديد تحت تاثير انقلاب الكترونيكي، كامپيوترها، شبكه‌ها‌ي كامپيوتري و توسعه اينترنت قرار گرفته است. تغييرات تكنولوژيكي نه تنها بر روي توليد و تجارت تاثير مي‌گذارند كه بر روي واسطه‌ها‌ي مالي و بانكها نيز تاثير گذارند (چرني اندري: 2001).
باگسترش فنآوري اطلاعات درعرصه هاي مختلف زندگي بشرمفاهيم و پديده هاي جديدي بوجود آمده است ازجمله اين مفاهيم مي‌توان به تجارت الكترونيك26، بانكداري الكترونيك27، خدمات الكترونيك28، دولت الكترونيك 29، بيمه الكترونيك30 و آموزش الكترونيك31 اشاره نمود.
با نگاهي به تجارب كشورهاي پيشرفته و رشد خدمات بانكداري الكترونيك، مي‌توان نيازهاي در حال شكل گيري در زمينه خدمات بانكي را مشاهده نمود. فنآوري اطلاعات و ارتباطات (ICT32) به اين صنعت شكل منعطف و متحول بخشيده و آنرا مجبور به ترك بعضي قيود و مقررات سنتي نموده است. صنايع مالي بيشتر از صنايع ديگر بر جمع‌آوري، پردازش، تجزيه و تحليل و ارائه اطلاعات به منظور برآورده كردن نيازهاي مشتريان، تكيه مي‌كنند. با در نظر گرفتن اهميت اطلاعات در بانكداري، عجيب نيست كه بگوئيم بانكها از اولين استفاده كنندگان تكنولوژيهاي خودكار پردازش اطلاعات مي‌باشند. ارائه خدمات مختلف در بازار الكترونيكي و سهولت دستيابي اطلاعات مورد نياز، زمينه ساز اصلي بانكداري الكترونيك بوده است. پياده سازي بانكداري الكترونيك در هر كشوري نياز به زيرساخت‌هاي گوناگون دارد، كه شناخت اين زيرساخت‌ها به همراه شناخت تاثيرات و چالشهاي بانكها در هنگام پياده سازي بانكداري الكترونيك، راهنماي مناسبي براي بانكها در دستيابي به موفقيت خواهد بود. مطالعات نشان مي‌دهد كه بانكداري آنلاين سود آورترين و ثروت آور ترين بخش بانك است بنحوي كه هيچ بانكي امروزه قدرت شبكه آنلاين را كم اهميت نمي‌شمارد. (حقيقي، ديوانداري، کيماسي: 2010).
2-1- تاريخچه بانكداري
در بانك‌هاي قديم كه در درجه اول مؤسسات سپرده گذاري بودند، محلي مطمئن براي نگهداري پول، طلا و ديگر اجناس با ارزش در اختيار مشتريان قرار داده مي‌شد. با ظهور چك در سال 1865 ميلادي، نقش مزبور گسترش يافته، و شامل وظايف مربوط به اتاق پاياپاي نيز گرديد. در اوايل دهه 1960، نوع ديگري از خدمات به نام كارت‌هاي اعتباري در اختيار عموم قرار گرفت. با تاسيس اتاقهاي پاياپاي اتوماتيك 33كه از سيستم انتقال الكترونيكي منابعEFT34 استفاده مي‌نمودند ساختار سيستم بانكي يك بار ديگر دچار تحولي عمده گرديد و به تبع آن استفاده از روشهاي پرداخت و ماشين‌هاي تحويلداري خودكار ATM 35در دهه 90 به سرعت رشد نمود (هومفري، 1984).
با استفاده وسيع از EFT، بانكها از مؤسسات سپرده گذاري كه منابع فيزيكي را نگهداري مي‌نمودند به مراكز پردازش اطلاعات تبديل شدند. پول نيز از يك مفهوم قابل لمس36 به يك مفهوم غير قابل لمس37 تبديل گرديد و در واقع مبادله الكترونيكي اطلاعات EDI38 به جاي پردازش اسنادي كاغذي مورد استفاده قرار گرفت (نادلر، 1988).
تغييرات تكنولوژيكي، نه تنها بر روي توليد و تجارت تاثير گذاشت، بلكه توانست بر روي واسطه‌ها‌ي مالي و بانكها نيز تاثيرگذار باشد. بانكها بعنوان مؤسسات مالي، بطور طبيعي به هر تغييري در اقتصاد و محيط تكنولوژيكي، واكنش سريع نشان مي‌دهند (اندري:2001).
انقلاب تكنولوژيكي در صنعت بانكداري در سال 1950، وقتيكه اولين ماشين‌هاي خودكار مربوط به نگهداري مستندات 39در تعدادي از بانكهاي آمريكا، شروع بكار كردند، آغاز شد. اتوماسيون در بانكداري در دهه بعد از آن رايج شد و انقلاب دوم در صنعت بانكداري در سال 1970، با ايجاد تكنولوژي پرداخت الكترونيكي بوقوع پيوست (فرگوسن:2000).
2 -1-1- بانك
بانك مشتقي از” “Banco است كه واژه اي لاتين و به معناي پيشخوان و نيمكتي است كه صرافان ايتاليايي قرون وسطي در پشت آن به معامله و مبادله پول مي‌پرداختند. برخي نيز معتقدند كه بانك از واژه اي آلماني آن” “Banca به معناي شركت اخذ شده است. امروزه بانك به معناي مكاني براي عمليات پولي و اعتباري است كه در آن به نقل و انتقال وجوه، صدور برات، نگاهداري سرمايه اشخاص و مؤسسه‌ها‌ مي‌پردازند و اين سرمايه‌ها‌ با اعطاي وام و اعتبار، در امور اقتصادي، به جريان مي‌افتد.(ربيعي، 1380(
2-1-2- پيشينه بانك در جهان
پس از پايان گرفتن دوران اقتصاد پاياپاي، پول نقش كالاي واسطه را پيدا كرد و از آن پس تجارت از سطوح معاملات محلي فراتر رفت و سرزمين‌هاي وسيعتري را پوشش داد. ارتقاء داد و ستد به منطقه و سپس به سرزمين‌هاي گوناگون، پولهاي گوناگون را در تبادلات بازرگان

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید