تشخيص متغيرها امري ضروري است چرا كه متغيرها ايده اصلي يك پژوهش و مفهومي قابل تغيير است. مهمترين و مفيدترين راه براي طبقه بندي متغيرها و نقشي كه در تحقيق بر عهده دارند، تقسيم آنها به دو نوع متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته است.
در اين تحقيق، موانع و چالش‌هاي مختلف در پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات شهرزابل متغيرهاي مستقل مي‌باشند و محقق آنها را تحت عناوين موانع فني، موانع فرهنگي، موانع مديريتي و موانع مالي طبقه بندي نموده است.
همچنين بانكداري الكترونيك متغير مستقلي است كه پژوهشگر درصدد است تا موانع موثر در پياده سازي و توسعه آن در بانك صادرات شهرزابل را بررسي نمايد.
به منظور بررسي تاثير هر يك از موانع فني، فرهنگي، مديريتي و مالي بر پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات شهرزابل ، هر يك از اين عوامل بر اساس ادبيات موضوع مطرح شده و مصاحبه با صاحب نظران و خبرگان به ابعاد جزئي تري تفكيك شده است كه به شرح جداول ذيل مي باشند:

جدول3-1- ابعاد در نظر گرفته شده براي موانع فني
1
نامتناسب بودن سرعت خطوط اينترنت
2
پايين بودن سطح دسترسي مشتريان به شبكه وب
3
ناكافي بودن مراكز ارائه دهنده خدمات اينترنتي (ISP)
4
نبود امكانات نرم افزاري مناسب در بانك
5
عدم مطلوبيت پهناي باند خطوط اينترنت
6
كمبود متخصصان IT در بانكها
7
مشكلات شبكه‌اي بسترهاي مخابراتي
8
كيفيت پايين دانش فني متخصصان ايراني

جدول 3-2 ابعاد در نظر گرفته شده براي موانع فرهنگي
1
عدم آموزش و گسترش فرهنگ استفاده صحيح
2
ناآشنايي مسئولين با ساختار و عملكرد e-banking
3
فقدان آگاهي مديران از اهداف e-banking
4
ترس مشتريان در استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك
5
مقاومت ذينفعان سيستم قبلي
6
عدم آگاهي ذينفعان از مزاياي e-banking
7
ماهيت غير ملموس و غير حضوري e-banking

جدول 3-3 ابعاد در نظر گرفته شده براي موانع مديريتي
1
فقدان شفافيت لازم در سياستگذاري
2
عدم وجود مديريت استراتژيك
3
تعهد ناكافي مديران ارشد سازمان
4
عدم وجود متوليان استقرار بانكداري الكترونيك
5
سازماندهي نامناسب مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات
6
تعدد مراكز تصميم گيري
7
بهره برداري نامطلوب از زيرساخت‌هاي مخابراتي
8
تداخل سياست گذاري، اجرا و نظارت
9
فقدان شفافيت در نظارت
10
پراكندگي سبك مديريت
11
مشغله و درگيري مديران در كارهاي ديگر
12
فقدان هماهنگي فرابخشي (ميان بخشي)
13
عدم وجود يك طرح يا برنامه مشخص
14
ترس مديران به خاطر از دست دادن موقعيت فعلي
15
فقدان شفافيت در اجرا
16
جابجايي و تغيير مديران و تصميم گيران

جدول 3-4 ابعاد در نظر گرفته شده براي موانع مالي
1
تامين هزينه‌هاي سرمايه گذاري در بسترهاي مخابراتي
2
تامين هزينه‌هاي بروز رساني شبكه‌ها
3
هزينه‌هاي توسعه شبكه‌هاي ماهواره‌اي و رايانه‌اي
4
تهيه كامپيوترهاي متصل به وب
5
فراهم نمودن هزينه‌هاي اتصال به وب
6
بازده‌ي مالي غير محسوس e-banking
7
زمان بر بودن بازه‌ي مالي e-banking

شآش
3-7 روش هاي مورد استفاده در جمع آوري اطلاعات اين تحقيق:‌
هنگامي كه هدف اطلاعات و پژوهش تعيين گرديد، وظيفة‌ پژوهشگر جمع آوري اطلاعات به شيوه‌هاي مناسب در زمينه موضوع تحقيق مي‌باشد. در انجام تحقيق حاضر با توجه به موضوع تحقيق كه بررسي موانع پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در ايران (مطالعه موردي بانك صادرات ايران شهرزابل) مي‌باشد، با استفاده از روشهاي كتابخانه‌اي، مصاحبه و پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات اقدام شده است.
3-7-1 روش كتابخانه‌اي
يكي از شيوه‌هاي مورد استفاده جهت جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش استفاده از منابع و كتب موجود در كتابخانه‌ها جهت تنظيم مباني تحقيق مي‌باشد كه شامل استفاده از كتب، مقالات، مجلات، پايان نامه‌ها است و از اين طريق نظريه‌هاي معتبر صاحب نظران برجسته جمع آوري و در تدوين مباني نظري و فرموله كردن مجموعه متغيرها و فرضيات بكار گرفته شده است.

3-7-2 روش مصاحبه
با توجه به اينكه تحقيق حاضر به منظور بررسي موانع پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در ايران (مطالعه موردي بانك صادرات ايران شهرزابل) مي‌باشد، براي مشخص كردن فاكتورها و متغيرهاي مورد نظر با تعدادي از صاحب نظران، كارشناسان حوزه IT و روساي شعب مصاحبه‌هايي صورت گرفته است و نظريات آنها گردآوري شده است.
3-7-3- جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه
در اين تحقيق به منظور اندازه گيري متغيرهاي تحقيق از پرسشنامه استفاده شده است. بر اساس فاكتورها و متغيرهاي بدست آمده از مصاحبه‌ها، پرسشنامه‌ اوليه‌اي متناسب با هدف تحقيق تهيه شد كه پس از اظهارنظرهاي اصلاحي استاد محترم راهنما به عنوان پرسشنامة مقدماتي در نظر گرفته شد. سپس اين پرسشنامه بين 30 نفر از اعضاي جامعه آماري كه بعنوان نمونة مقدماتي انتخاب شده‌ بودند توزيع گرديد تا روايي و پايايي پرسشنامه تعيين گردد و همچنين مشكلات احتمالي نيز برطرف شود. در پايان پس از بررسي نهايي و تاييد استاد راهنما ، پرسشنامه نهايي تحت عنوان “پرسشنامه بررسي موانع پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات شهرزابل ” به منظور جمع اطلاعات در بين افراد جامعه آماري توزيع گرديد.
3-8- تعيين روايي93 پرسشنامه
منظور از روايي محتوي آن است كه وسيلة اندازه گيري بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روايي از آن جهت است كه اندازه گيري‌هاي نامناسب و ناكافي مي تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش و ناروا سازد. روايي (اعتبار) در اصل به صحت و درستي اندازه گيري محقق برمي‌گردد.
همانطوريكه قبلا گفته شد ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق پرسشنامه مي‌باشد. براي اطمينان يافتن از روايي، نظرات خبرگان و صاحب نظران حوزه فناوري اطلاعات و IT بانك كسب گرديد و سپس با استفاده ازنظرات تخصصي استاد راهنما و بر اساس مفاهيم نظري و اطلاعات كسب شده پرسشنامه اوليه تدوين گرديد و بر اساس نظرات اصلاحي استاد راهنما پرسشنامه‌هاي مقدماتي تهيه و بين افراد نمونة مقدماتي انتخاب شده توزيع گرديد. در نهايت پرسشنامه نهايي سپس از تغييرات جزئي و تأييد آن توسط استاد راهنما تدوين و توزيع گرديد.
3-9- تعيين پايايي94 پرسشنامه
پايايي يكي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه گيري است و داراي اين مفهوم مي‌باشد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني را بدست مي‌دهد. در اين تحقيق براي تعيين پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده، كه بر اساس سازگاري دروني پرسشنامه بدست مي‌آيد. فرمول معيار آلفاي كرونباخ به صورت زير مي‌باشد.

كه در آن واريانس سوال iام و واريانس مجموع سوالات و k تعداد اقلام سوال است. اگر امتياز واقعي به سوالات داده نشود و پاسخ‌هاي افراد كاملاً به يكديگر بي ارتباط باشند، به سمت صفر ميل مي‌كند و اگر تمام سوالات قابل اعتماد باشند و يك نتيجه را نشان دهند، ضريب يك خواهد بود. مقدار آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي اطلاعات نمونه مقدماتي8822/0 بدست آمده كه نسبتا بالا از حد قابل قبول براي مقاصد كاربردي كه 7/0 است بيشتر مي‌باشد و لذا مي‌توان ادعا كرد كه پرسشنامه مورد نظر داراي پايايي قابل قبول است. که مقدار براي موانع مديريتي، فرهنگي، فني و مال به ترتيب 8823/0 ، 9175/0، 8595/0 و 8695/0 مي‌باشد.
3-10- روشهاي آماي
3-10-1 روش اندازه گيري
پس از آنكه متغيرها مشخص شدند و تعريف آنها به صورت عملياتي بدست آمد و به طور كلي شاخصهاي متغيرها ساخته شد بايد مقادير هر يك از متغيرها مشخص شود، به عبارت ديگر فرآيند تعيين اختلاف ارزش‌هاي يك متغير، اندازه گيري ناميده مي‌شود. براي اندازه گيري‌ متغيرها در پرسشنامه اين پژوهش از مقياس ليكرت95 استفاده شده است. در اين روش از پاسخ دهنده خواسته مي‌شود تا نظر خود را در مورد هر سوال برمبناي يك طيف بيان كند، كه براي اين منظور به او يك طيفي از جوابها ارائه مي‌‌شود. لازم به ذكر است در اين مقياس از پاسخ دهندگان تقاضا نمي‌شود تا صرفاً موافقت و مخالفت خود را با موضوعي ابراز دارند، بلكه خواسته مي‌شود تا ميان دسته‌اي از جوابها، انتخاب خود را انجام دهند و شدت موافقت و مخالفت خود را نيز مشخص مي‌كند. سپس براي جوابهاي داده شده شماره‌اي در نظر گرفته مي‌شود كه وضعيت پاسخ دهنده از طريق بررسي نمرات تعلق گرفته انجام مي‌گردد.
بسيار كم كم متوسط زياد بسيار زياد
1 2 3 4 5
لازم به ذكر است كه در صورتيكه پاسخ دهنده به سوالي جواب نداده باشد مقدار 99 براي پاسخ آن سوال در نظر گرفته شده است كه همان مقدار گمشده96 مي‌باشد. (بدون پاسخ)
3-10-2 روش‌هاي آماري تحليل داده‌ها
داده‌ها به عنوان آگاهيهاي خام و پردازش نشده ابتدائي ترين شناخت پژوهشگر پيرامون پاسخهاي احتمالي هستند كه در رابطه با مساله تحقيق مطرح شده‌اند. لذا پژوهشگر پس از دستيابي به اين داده‌ها، با توجه به ماهيت آنها و ساختار و قالب فرضيه‌ها با اين سوال روبرو مي‌شود كه از چه طريقي اين داده‌ها را طبقه بندي، پردازش و در نهايت تحليل كند تا بتواند فرضيه‌ها را كه، حالت پاسخهاي احتمالي و موقتي براي مساله تحقيق را دارا هستند، تأييد يا رد نمايد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها، با توجه به ماهيت آنها، رو‌شهاي مختلفي وجود دارد كه پژوهشگر بايد به كاربرد و سنخيت اين روشها توجه كند تا در نهايت بتواند استنتاجها و نتيجه گيريهاي معتبر و دقيقي را به عمل آورد.
پس به طور کلي ميتوان گفت که در تجربه و تحليل دادهها، يک بعد کمي است که آن محاسبات آماري خاص ميباشد و يک بعد کيفي، که تحليلها، استدلالها و استنتاجهايي است که بر نتايج محاسبات آماري صورت ميپذيرد، تا بتوان در نهايت آن را به جامعه آماري تعميم داد. (خاکي، 1378:ص.160) همچنين استفاده از روشهاي آماري مناسب ضمانت اجرايي تحقيقات را فراهم ميآورد.
در اين قسمت آزمونهايي که در تحقيق حاضر مورد استفاده قرار گرفته، تشريح شده است. نتايج ارائه شده در فصل بعد شامل دو بخش آمار توصيفي و استنباطي ميباشد که روشهاي مورد استفاده در هر بخش به تفصيل در اين قسمت ارائه شده است.
3-10-2-1- آمار توصيفي
نمايش دادهها را، با نظمي خاص، در چند سطر و ستون يک جدول آماري ميگويند. يک جدول آماري بايد به نحوي تنظيم شود که بتوان به آساني پارهاي از دانستههاي نهفته در دادهها را از روي آن خواند. هرگاه دادهها را به نحوي تقسيم کرده و آنها را بر حسب فراوانيها در جدولي تنظيم کنيم، اين جدول را جدول فراواني يا جدول توزيع فراواني مينامند. جدول توزيع فراواني دو نوع است، مطلق و نسبي که البته براي هر کدام تجمعي و انباشته97 آن نيز تعريف ميشود.
براي فهم اين جدول ابتدا واژههاي فراواني مطلق و نسبي را تعريف مينمائيم.
1- فراواني مطلق: عددي است که تعداد تکرار يک اندازه، در مجموعه اندازهها را بيان ميکند.
2- فراواني نسبي: کسري است که از تقسيم فراواني مطلق بر مجموع اندازهها بدست ميآيد.
طبعاً اگر جدولي بر اساس فراواني مطلق باشد به آن جدول توزيع فراواني مطلق و اگر بر اساس فراواني نسبي باشد به آن جدول توزيع فراواني نسبي ميگويند. گاهي براي بيان فراواني گروهها مناسب است فراواني انباشتهاي يا تجمعي نيز ارائه شود که برابر با حاصل جمع فراواني آن گروه و فراوانيهاي گروههاي قبل ميباشد.
3-10-2-2 آمار استنباطي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید