برد. بعد از انقلاب به خاطر شرايط سياسي تغيرات وسيعي در نظام بانکي کشور صورت گرفت و با شروع جنگ تحميلي و به دليل تحريم هاي آمريکا ورود فن آوري و زير ساخت هاي الکترونيک قطع گرديد. اما در اوايل ده? هفتاد بانک ها به تدريج شروع به ارتقاء تدريجي فعاليت هاي خود نمودند. در همين راستا تعداد زيادي دستگاه ATM بکار گرفته شدند. سپس با ورود بانکهاي خصوصي به عرصه رقابت در اوايل ده? هشتاد استفاده از ابزارهاي ديگري مانند کارت هاي الکترونيک، پايانه هاي فروش توسعه و گسترش يافت.
بعدها و به تدريج، بانکها علاوه بر ماشيني کردن عمليات شعب به فکر تمرکز برخي از فعاليت هاي خود از قبيل تمرکز عمليات مربوط به تراول چکها، تمرکز اسناد بين بانکي، سيستم بروات و راه اندازي حسابهاي متمرکز مشتريان افتادند و مقدمات اجرايي شدن عمليات بانکداري الکترونيک در سطح خرد فراهم گرديد. اما بطور کلي امروزه خدماتي که بصورت الکترونيک از سوي شبکه بانکي در ايران ارائه مي شود عبارتند از 1- حسابهاي متمرکز 2- کارت هاي بانکي 3 – منشي ديجيتال 4 – دستگاه خود پرداز 5- دستگاه پايانه فروش 6- تلفن بانک 7- خدمات اينترنتي 8- بانکداري موبايل.
همچنين در زمينه خدمات الکترونيکي بين بانکي دو سيستم تحت عناوين شتاب و سحاب با نظارت و مديريت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت خود را آغاز نموده است. (همان منبع).
2-7 موانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در ايران
مزاياي و چالش هاي مطرح شده در راستاي پياده سازي بانکداري الکترونيک که در بخش قبل مطرح گرديد جملگي برخي از نقاط قوت و ضعف اين عرصه در سطح جهاني بود. در ايران نياز اين موارد تا حدودي مصداق مي يابد اما لازم است که يک الگوي بومي سازي شده براي منظور بکار گرفته شود. بنابراين در اين پژوهش با استفاده از نقطه نظرات کارشناس و خبرگان بانکي و حوز? IT موانع عمده اي که در کشور ما موجود است شناسايي شده و با استفاده از روش دلفي چهار مانع عمده بعنوان موانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات ايران شهرزابلدر نظر گرفته شده اند. اين موانع عبارتند از:
1- موانع فني: کلي? سيستم هاي عامل و برنامه هاي کاربردي از قبيل سيستم تلفن، ماهواره، شبک? اينترنت و تلفن همراه و غيره ابزارهاي فني هستند که لازم? پياده سازي بانکداري الکترونيک مي باشند.
2- موانع فرهنگي: موانع فرهنگي شامل خصوصيات ويژگي هاي رواني و شخصيتي مسئولين، مديران و مشتريان که تمايلات فرد را تحت تاثير قرار مي دهد.
3- موانع مديريتي: کليه مواردي که مرتبط با برنامه ريزي، سازمان دهي، هدايت ، کنترل و نظارت بر بانکداري الکترونيک مي باشند در حوزه موانع مديريتي قرار مي گيرند.
4- موانع مالي: کليه هزينه هايي که در راستاي توسعه شبکه و هزينه هاي اتصال به وب و مواردي از اين نوع در حوزه موانع مالي قرار مي گيرند.
5- ساير موانع: به دليل محدوديت هاي موجود از لحاظ زمان و هزينه برخي از موانع در اين پژوهش مورد بررسي قرار نگرفته اند. اميد است که در آينده مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد. از جمله اين موانع مي توان به زير ساخت هاي قانوني و امنيتي اشاره کرد.
شاخص هايي در نظر گرفته شده براي هر يک از موانع اصلي به شرح ذيل ارائه مي‌شوند. (همان منبع).
2-7-1 شاخص هاي موانع فني
شاخص هاي عدم تناسب سرعت اينترنت، عدم دسترسي به شبک? وب، ناکافي بودن مراکز خدمات دهنده، نبود امکانات نرم افزاري، نامطلوبيت پهناي باند، کمبود متخصص، مشکلات شبکه مخابراتي و پايين بودن دانش فني متخصصان بعنوان ابعاد موانع فني در اين پژوهش در نظر گرفته شده اند.

2-7-2 شاخص هاي موانع فرهنگي:
شاخص هاي عدم آموزش و گسترش فرهنگ استفاده، ناآشنايي مسئولين، ناآگاهي مديران، ترس مشتريان، ناآگاهي ذينفعان، مقاومت ذينفعان و ماهيت غير ملموس و غير حضوري بانکداري الکترونيک بعنوان ابعاد موانع فرهنگي در اين پژوهش در نظر گرفته شده اند.
2-7-3 شاخص هاي موانع مديريتي:
شاخص هاي فقدان شفافيت در سياستگذاري، نبود مديريت استراتژيک، تعهد ناکامي مديران، نامشخص بودن متوليان، سازماندهي نامناسب، تعدد مراکز تصميم گيري، بهره برداري نامطلوب، تداخل سياستگذاري، اجرا و نظارت، پراکندگي سبک مديريت، نبود شفافيت در نظارت، فقدان هماهنگي، نبود يک طرح ملي، ترس مديران از موقعيت، نبود شفافيت در اجرا و جابجايي تصميم گيران بعنوان ابعاد موانع مديريتي در اين پژوهش در نظر گرفته شده است.
2-7-4 شاخص هاي موانع مالي
شاخص هاي تامين هزينه هاي مخابراتي، بروز رساني شبکه ها، توسعه ماهواره، و رايانه ، هزينه هاي اتصال به وب، تهيه کامپيوتر، نامحسوس بودن بازده مالي و زمان بر بودن بازده مالي بانکداري الکترونيک به عنوان ابعاد موانع مالي در اين پژوهش در نظر گرفته شده است. (همان منبع).

بنابراين با توجه به موانع ذكر شده مدل زير به عنوان مدل پژوهش تحت عنوان “موانع پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات ايران” ارائه مي‌گردد.

شکل 2-2- مدل پژوهش: موانع پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات ايران سرپرستي شمال تهران

شاخص‌هاي هر يك از اين موانع اصلي عبارتند از:
شکل 2-3- شاخص‌هاي فني

شکل2-4 شاخص‌هاي فرهنگي

شکل 2-5- شاخص‌هاي مديريتي

شکل 2-6- شاخص‌هاي مالي

2-8- بانک صادرات ايران به عنوان يکي از بزرگترين بانک‌هاي کشور و گستردگي فعاليت نيازمند استفاده از ابزارهاي نوين الکترونيک در ارائه خدمات خود مي‌باشد اين بانک در حال حاضر بيش از 3200 شعبه در داخل کشور و 23 شعبه در خارج از کشور دارد که سيستم يکپارچه بانکي به نام سپهر يکي از توانمندهاي اين بانک محسوب مي‌گردد. اين بانک داراي سرپرستي‌هاي مختلف مي‌باشد که در اين پژوهش شهرزابلبه عنوان نمونه براي کل بانک صادرات ايران در جهت رفع موانع پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در نظر گرفته شده است.

3-1 مقدمه :
به طور كلي فرآيند تحقيق را اغلب روش علمي تحقيق تعريف مي‌كنند كه مطالعه منظم رشتة معيني از دانش به منظور كشف واقعيتها يا اصول علمي است. بنابراين هدف اصلي تحقيق كسب دانش يا اطلاعاتي است كه به طور اخص به يك موضوع يا مسئله مربوط مي‌شود و وسائل و مراحلي كه در جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات براي رسيدن به يك هدف معين مورد استفاده قرار مي‌گيرد، روش يا متدلوژي تحقيق مي‌نامند.
3-2- طرح تحقيق
روش انجام پژوهش يكي از مهمترين فاكتورهايي است كه بر تحقيق و نتايج حاصله اثر مي‌گذارد و غالباً به هدف پژوهش، ماهيت موضوع، امكانات اجرايي تحقيق و فرضيه‌هاي تدوين شده بستگي دارد. يكي از انواع روشهاي تحقيق، تحقيق توصيفي است كه مجموعه روش‌هايي مي‌باشد كه هدف آنها توصيف كردن شرايط يا پديده‌هاي مورد بررسي است و شامل جمع آوري اطلاعات براي آزمون فرضيه‌ها يا پاسخ به سوالات مربوط به وضعيت فعلي موضوع مورد مطالعه مي‌شود. در اين گونه تحقيقات پژوهشگر بدون اينكه دخالت‌هاي ذهني يا عملي در “آنچه كه هست” داشته باشد، نتايج عيني خود را از موقعيت گزارش مي‌دهد و با استفاده از روش‌هاي گوناگون به توصيف آن مي‌پردازد. در اين نوع پژوهش محقق به ترتيب زير عمل مي‌كند:
الف : به جمع آوري اطلاعات واقعي و مفصل از پديده‌اي ويژه مي‌پردازد.
ب :‌ به شناسايي و بررسي مسائل، شرايط و وقايع جاري مبادرت مي‌ورزد.
ج: به مقايسه و ارزشيابي وقايع اقدام مي‌كند و در نهايت پس از تائيد يا رد هر يك از فرضيات به ارائه راهكار اقدام مي‌كند.
از نظر هدف و نوع تحقيق كاربردي است. طرح تحقيق اين پژوهش، تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است. چرا كه محقق درصدد است تا تصويري از وضعيت موجود با استفاده از جمع آوري نظرات صاحبنظران و متخصصان مربوطه ارائه نمايد.
3-3 جامعه آماري
جامعه آماري كه به آن جمعيت آماري نيز گفته مي‌شود به مجموعه افراد (يا عناصر) داراي ويژگي يا ويژگيهاي مشترك اطلاق مي‌شود كه تحقيق درباره آن انجام مي‌شود. كار مهم محقق اين است كه با دقت و به صورتي كامل جامعه را تعريف كند. تعريف جامعه بايد به صورت توصيف دقيق عنصرهايي باشد كه به جامعه تعلق دارند و آن را مي‌سازند (عميدي 1378، 10). با توجه به تعريف ،جامعة آماري اين تحقيق شامل كليه متخصصين، مديران و صاحبنظران بانك صادرات ايران شهر زابل كه با بانكداري الكترونيك آشنايي دارند. که شامل 163 نفرمي‌باشد. اين افراد شامل رئيس ،‌ معاونين ، كارشناسان، روساي شعب و معاونين آنها و رئيس دايره در سطح شهرزابل مي‌باشند.
3-4 نمونه اماري :
به هر زير مجموعه از جامعه آماري، نمونه گفته مي‌شود. براي اينكه بتوان “نمونه” را با اطمينان در تحقيق بكار گرفت “نمونه” بايد با روش‌هاي مورد قبول انتخاب و شرايط معيني داشته باشد.
3-4-1 حجم نمونه
با توجه به اينكه تعداد افراد متخصص و صاحب نظر در حوزه بانكداري الكترونيك در سطح بانك صادرات شهرزابل 50 نفر مي‌باشد، نقطه نظرات تمامي اين افراد دراين تحقيق بكار گرفته شده اند به عبارت ديگر از نظرات تمام افراد جامعه آماري استفاده شده است. بنابراين سرشماري يا تمام شماري صورت گرفته است. به عبارت ديگر حجم نمونه در اين تحقيق همان 50 نفر جامعه آماري مي‌باشد.
3-5 فرضيه‌هاي تحقيق
همانطوريكه قبلاً اشاره شده است فرضيه تحقيق مبتني بر اين سوال اساسي “عوامل موثر در ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك در ايران كدامند؟” است. به اين ترتيب فرضيه‌هاي اصلي تحقيق عبارتند از :
فرضيه 1- عوامل فني مانع پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات شهرزابل است.
فرضيه 2- عوامل فرهنگي مانع پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات شهرزابل است.
فرضيه 3- عوامل پياده سازي و مديريتي مانع پيادهسازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات شهرزابل است.
فرضيه 4- عوامل مالي مانع پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات سرپرستي شمال تهران است.
نكته‌اي كه در اينجا بايد به آن اشاره شود آن است كه در اين تحقيق علاوه بر شناسايي موانع پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات شهرزابل ، رتبه بندي اهميت اين موانع نيز انجام مي‌شود بنابراين شش فرضيه فرعي در ادامه ارائه شده است.
3-5-1 فرضيه‌هاي فرعي تحقيق عبارتند از:
فرضيه فرعي 1- موانع چهار گانه تاثيرات يكساني بر پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات شهرزابل ندارند.
فرضيه فرعي 2- ابعاد موانع فني تاثيرات يكساني بر پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات شهرزابل ندارند.
فرضيه فرعي 3- ابعاد موانع فرهنگي تاثيرات يكساني برپياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات شهرزابل ندارند.
فرضيه فرعي 4- ابعاد عوموانع مديريتي تاثيرات يكساني بر پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات شهرزابل ندارند.
فرضيه فرعي 5- ابعاد موانع مالي تاثيرات يكساني بر پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات شهرزابل ندارند.
فرضيه فرعي 6- كليه ابعاد موانع چهارگانه تاثيرات يكساني بر پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات شهرزابل ندارند.
3-6- متغيرهاي تحقيق:
در هر تحقيق علمي براي پاسخ به سوالات تحقيق و يا آزمون فرضيه‌ها،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید