ملاحظه مي شود عدم آموزش و گسترش فرهنگ صحيح استفاده بيشترين تاثيرات و ماهيت غير ملموس و غير حضوري بانکداري الکترونيک کمترين تاثير را به عنوان عوامل فرهنگي در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در صادرات شهرزابلرا دارا مي باشند.
4- فرضيه فرعي چهارم: ابعاد عوامل مديريتي تاثيرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلندارند. در اين حالت فرض هاي اين گونه تعريف مي شوند.
: ابعاد عوامل مديريتي اثرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلدارند.
: ابعاد عوامل مديريتي اثرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلندارند.
جدول 4-57- آماره آزمون
تعداد
144
آمار? کاي- اسکوئر
21/384
درج? آزادي
15
سطح معني دار
000/0

جدول 4-58- رتبه هاي ابعاد عامل مديريتي
شرح
رتبه
16-فقدان شفافيت لازم در سياستگذاري
66/5
17- عدم وجود مديريت استراتژيک
14/9
18- تعهد ناکامي مديران ارشد سازمان
78/5
19- عدم وجود متوليان استقرار بانکداري الکترونيک
47/7
20- سازماندهي نامناسب مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات
65/7
21- تعدد مراکز تصميم گيري
76/8
22- بهره برداري نامطلوب از زير ساخت هاي مخابراتي
5/10
23- تداخل سياستگذاري اجرا و نظارت
1/9
24- فقدان شفافيت در نظارت
47/10
25- پراکندگي سبک مديريت
86/9
26- مشغله و درگيري مديران در کارهاي ديگر
43/10
27- فقدان هماهنگي فرا بخشي (ميان بخشي)
27/11
28- عدم وجود يک طرح و برنامه مشخص
55/9
29- ترس مديران به خاطر از دست دادن موقعيت فعلي
85/8
30- فقدان شفافيت در اجرا
96/5
31-جابه جايي و تغير مديران و تصميم گيران
98/5

با توجه به نتايج حاصله ملاحظه مي شود ابعاد مديريتي اثرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلندارند. همچنين با توجه به رتبه هاي به دست آمده ملاحظه مي شود شاخص فقدان هماهنگي فرا بخشي (ميان بخشي) بيشترين تاثيرات و شاخص فقدان شفافيت لازم در سياستگذاري کمترين تاثير را به عنوان عوامل مديريتي در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلدارا هستند.
فرضيه فرعي پنجم: ابعاد عوامل مالي تاثيرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلندارند. در اين حالت فرض هاي اينگونه تعريف مي شود:
: ابعاد عوامل مالي تاثيرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در
بانک صادرات شهرزابلدارند.
: ابعاد عوامل مالي تاثيرات يکساني بر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات شهرزابلندارند.
آمار? آزمون و نتايج رتبه هاي ابعاد عوامل مالي در جداول زير ارائه شده است.
4-59- آمار? آزمون
تعداد
147
آمار? کاي- اسکوئر
83/19
درج? آزادي
6
سطح معني دار
003/0
4-60- رتبه هاي ابعاد عامل مالي
شرح
رتبه
32- تامين هزينههاي سرمايهگذاري در بسترهاي مخابراتي
31/4
33- تامين هزينههاي به روز رساني شبکهها
62/3
34- تامين هزينههاي توسعه شبکههاي ماهوارهاي و رايانهاي
78/3
35- تهيهي کامپيوترهاي متصل به وب
36/4
36- فراهم نمودن هزينههاي اتصال به وب
13/4
37- بازدهي مالي غير محسوس e – banking
85/3
38- زمان بر بودن بازدهي مالي e – banking
95/3

با توجه به نتايج حاصله ملاحظه مي شود که ابعاد عامل مالي اثرات يک ساني بر پياده

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید