تجمعي
بسيار کم
4
2.7
2.7
کم
32
21.6
24.5
متوسط
53
35.8
60.5
زياد
43
29.1
89.8
بسيار زياد
15
10.1
100.0
جمع افراد پاسخ دهنده
147
99.3

بدون پاسخ
1
7.

جمع کل
148
100.0

جدول 4-12 تأثير کيفيت پايين دانش فني متخصصان ايراني در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
2
1.4
1.4
کم
25
16.9
18.2
متوسط
42
28.4
46.6
زياد
52
35.1
81.8
بسيار زياد
27
18.2
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-13- تأثير عدم آموزش و گسترش فرهنگ صحيح در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
6
4.1
4.1
کم
21
14.2
18.2
متوسط
47
31.8
50.0
زياد
43
29.1
79.1
بسيار زياد
31
20.9
100.0

148
100.0

جدول 4-14- تأثير ناآشنايي مسئولين با ساختار و عملکرد e-baingدر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
7
4.7
4.7
کم
38
25.7
4.7
متوسط
32
21.6
30.4
زياد
39
26.4
52.0
بسيار زياد
32
21.6
78.4
جمع کل
148
100.0
100.0

جدول 4-15- تأثير فقدان آگاهي مديران از اهداف e-bankingدر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
8
5.4
5.4
کم
41
27.7
33.1
متوسط
38
25.7
58.8
زياد
42
28.4
87.2
بسيار زياد
19
12.8
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-16- تأثير ترس مشتريان در استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
8
5.4
5.4
کم
38
25.7
31.1
متوسط
31
20.9
52.0
زياد
49
33.1
85.1
بسيار زياد
22
14.9
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-17- تأثير مقاومت ذينعفان سيستم قبلي در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
13
8.8
8.8
کم
26
17.6
26.4
متوسط
49
33.1
59.5
زياد
35
23.6
83.1
بسيار زياد
25
16.9
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-18- تأثير عدم آگاهي ذينعفان از مزاياي e- bankingدر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
8
5.4
5.4
کم
32
21.6
27.2
متوسط
39
26.4
53.7
زياد
34
23.0
76.9
بسيار زياد
34
23.0
100.0
جمع افراد پاسخ دهنده
147
99.3

بدون پاسخ
1
7/.

جمع کل
148
100

جدول 4-19- تأثير ماهيت غير ملموس و غير حضوري e- bankingدر پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
17
11.5
11.6
کم
41
27.7
39.5
متوسط
41
27.7
67.3
زياد
37
25.0
92.5
بسيار زياد
11
7.4
100.0
جمع افراد پاسخ دهنده
147
99.3

بدون پاسخ
1
7.

جمع کل
148
100.0

جدول 4-20- تأثير فقدان شفافيت لازم در سياستگذاري در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
19
12.8
12.8
کم
34
23.0
35.8
متوسط
39
26.4
62.2
زياد
37
25.0
87.2
بسيار زياد
19
12.8
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-21- تأثير عدم وجود مديريت استراتژيک در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
2
4/1
4/1
کم
13
8/8
1/10
متوسط
33
3/22
4/32
زياد
62
9/41
4/73
بسيار زياد
38
7/25
100
جمع کل
148
100

جدول 4-22- تأثير تعهد ناکافي مديران ارشد سازمان در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
17
11.5
11.5
کم
37
25.0
36.5
متوسط
46
31.1
67.6
زياد
27
18.2
85.8
بسيار زياد
21
14.2
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-23- تأثير عدم وجود متوليان استقرار بانکداري الکترونيکي در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
5
3.4
3.4
کم
29
19.6
23.0
متوسط
38
25.7
48.6
زياد
45
30.4
79.1
بسيار زياد
31
20.9
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-24- تأثير سازماندهي نا مناسب مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
2
1.4
1.4
کم
25
16.9
18.2
متوسط
42
28.4
46.6
زياد
52
35.1
81.8
بسيار زياد
27
18.2
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-25- تأثير تعدد مراکز تصميم گيري در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
5
3.4
3.4
کم
14
9.5
12.8
متوسط
27
18.2
31.1
زياد
66
44.6
75.7
بسيار زياد
36
24.3
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-26- تأثير بهره برداري نا مطلوب از زير ساخت هاي مخابراتي در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
1
7.
7.
کم
12
8.1
8.8
متوسط
29
19.6
28.4
زياد
45
30.4
58.8
بسيار زياد
61
41.2
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-27- تأثير تداخل سياستگذاري، اجرا و نظارت در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
کم
15
10.1
10.3
متوسط
35
23.6
34.2
زياد
51
34.5
69.2
بسيار زياد
45
30.4
100.0
جمع افراد پاسخ دهنده
146
98.6

بدون پاسخ
2
4/1

جمع کل
148
100

جدول 4-28- تأثير فقدان شفافيت در نظارت در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
1
7.
7.
کم
12
8.1
8.8
متوسط
18
12.2
21.1
زياد
54
36.5
57.8
بسيار زياد
62
41.9
100.0
جمع افراد پاسخ دهنده
147
99.3

بدون پاسخ
1
7.

جمع کل
148
100.0

جدول 4-29- تأثير پراکندگي سبک مديريت در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
2
1.4
1.4
کم
12
8.1
9.5
متوسط
22
14.9
24.3
زياد
60
40.5
64.9
بسيار زياد
52
35.1
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-30- تأثير مشغله و درگيري مديران در کارهاي ديگر در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
1
7.
7.
کم
6
4.1
4.8
متوسط
17
6/11
16.3
زياد
69
9/46
63.3
بسيار زياد
54
36.5
100.0
جمع افراد پاسخ دهنده
147
99.3

بدون پاسخ
1
7.

جمع کل
148
100.0

جدول 4-31- تأثير فقدان هماهنگي فرا بخشي (ميان بخشي) در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
1
7.
7.
کم
4
2.7
3.4
متوسط
17
11.5
14.9
زياد
56
37.8
52.7
بسيار زياد
70
47.3
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-32- تأثير عدم وجود يک طرح و برنامه مشخص در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
3
2.0
2.0
کم
11
7.4
9.5
متوسط
26
17.6
27.0
زياد
65
43.9
70.9
بسيار زياد
43
29.1
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-33- تأثيرترس مديران به خاطر از دست دادن موقعيت فعلي در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
8
5.4
5.4
کم
9
6.1
11.5
متوسط
32
21.6
33.1
زياد
63
42.6
75.7
بسيار زياد
36
24.3
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-34- تأثير فقدان شفافيت لازم در اجرا در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
30
20.3
20.3
کم
30
20.3
40.5
متوسط
35
23.6
64.2
زياد
30
20.3
84.5
بسيار زياد
23
15.5
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-35- تأثير جابجايي و تغيير مديران و تصميم گيران در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
10
6.8
6.8
کم
39
26.4
33.1
متوسط
39
26.4
59.5
زياد
51
34.5
93.9
بسيار زياد
9
6.1
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-36- تأثير تأمين هزينههاي سرمايهگذاري در بسترهاي مخابراتي در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
6
4.1
4.1
کم
30
20.3
24.3
متوسط
42
28.4
52.7
زياد
53
35.8
88.5
بسيار زياد
17
11.5
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-37- تأثير تأمين هزينههاي بروز رساني شبکهها در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
18
12.2
12.2
کم
41
27.7
39.9
متوسط
31
20.9
60.8
زياد
40
27.0
87.8
بسيار زياد
18
12.2
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-38- تأثير تأمين هزينه هاي بروز رساني شبکه ها در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
17
11.5
11.5
کم
33
22.3
33.8
متوسط
37
25.0
58.8
زياد
44
29.7
88.5
بسيار زياد
17
11.5
100.0
جمع کل
148
100.0

جدول 4-39- تأثير تهيه کامپيوترها متصل به وب در پياده سازي و توسعه بانکداري الکترونيک در بانک صادرات سرپرستي شمال تهران

فراواني
درصد فراواني نسبي
درصد فراواني تجمعي
بسيار کم
12
8.1
8.2
کم
25
16.9
25.2
متوسط
35
23.6
49.0
زياد
52
35.1
84.4
بسيار زياد
23
15.5
100.0
جمع افراد پاسخ دهنده
147
99.3

بدون پاسخ
1
7.

جمع کل
148
100.0

جدول 4-40- تأثيرفراهم نمودن هزينه هاي اتصال به وب

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید