عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

5 ـ 4  ـ 3   نتایج حاصل از تحلیل هم خوانی نظرات

سایت منبع

در این پژوهش جهت تحلیل تأثیر عوامل دموگرافیک بر اظهارنظر افراد از تحلیل واریانس بهره گیری شده می باشد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس برای مقایسه هر یک از عوامل به عنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری، به تفکیک سمت شغلی و سطح تحصیلات کارمندان بانک نشان داد:

مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری با سمت های مختلف مدیریتی (رئیس شعبه، معاون شعبه، رئیس دایره ی اعتبارات و رئیس دایره ی صندوق)، در خصوص اندازه تأثیرگذاری هر سه عامل به عنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری، نظرات مشابهی       داشته اند. همچنین مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری در دو سطح تحصیلات دیپلم و فوق لیسانس، در خصوص اندازه تأثیرگذاری عوامل اصلی به عنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری، نظرات مشابهی داشته اند. به غیر از دو سطح ذکر گردیده، دیدگاه مدیران بانک تجارت در خصوص اندازه تأثیرگذاری عوامل اصلی به عنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری یکسان نبوده می باشد.

5 ـ 5  پیشنهادات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5 ـ 5 ـ 1  پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج پژوهش

با در نظر داشتن نتایج پژوهش مشخص گردید که:

در زمینه موانع اصلی بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران، مانع اصلی عوامل فنی بوده می باشد. لذا لازم می باشد در خصوص رفع موانع ذیل (به ترتیب اولویت) اقدامات لازم به اقدام آید:

 1. ناآگاهی مدیران از تأثیر و قابلیت های سیستم حسابداری مدیریت
 2. تغییرات و جابجایی زود هنگام مدیران
 3. عدم تمایل مدیران نسبت به الگویابی سیستم‌های موفق سایر سازمان
 4. عدم ارتباط متقابل مدیران و کارکنان
 5. عدم توانایی مدیران و کارکنان در بکارگیری اطلاعات حسابداری
 6. عدم ارائه گزارشات اساسی و به موقع برای تصمیم گیری توسط واحد حسابداری
 7. عدم آشنایی حسابداران با روش های حسابداری

عوامل فرهنگی با وزن 3/0 در رتبه دوم موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری قرار داشته می باشد. پیشنهاد می گردد برای رفع موارد ذیل (به ترتیب اولویت) اقدامات لازم صورت پذیرد:

 1. عدم باور مدیران به سودمندی اطلاعات حسابداری
 2. نداشتن روحیه مسئولیت پاسخگویی
 3. نداشتن روحیه نوآوری فردی و خلاقیت
 4. نداشتن روحیه تحمل مخاطره و تعارض

و بالاخره عوامل رفتاری با وزن 26/0 در رتبه سوم موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری قرار داشته می باشد. پیشنهاد می گردد برای رفع موارد ذیل (به ترتیب اولویت) اقدامات لازم صورت پذیرد:

 1. کمبود تجربه مدیران و نبودن نظام شایسته سالاری مناسب در انتصابات مدیران و کارکنان
 2. عدم برنامه ریزی و کنترل
 3. عدم وجود اجبار و الزام به بهره گیری از اطلاعات حسابداری مدیریت
 4. عدم گرایش به روحیه همبستگی گروهی
 5. عدم در نظر داشتن ایجاد سیستم‌‌های انگیزش رفتاری، تشویق، تنبیه.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

 • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
 • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
 • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
 • رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
 • ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری