گروه گواه در مقطع ليسانس و زير ديپلم و ديپلم به طو مشترک به يک ميزان و برابر با 3/43 درصد مي باشد و پايين ترين ميزان در گروه آزمايش در مقطع فوق ليسانس و بالاتر و برابر با 10 درصد و در گروه گواه نيز در مقطع فوق ليسانس و بالاتر و برابر با 4/3 درصد مي باشد.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافته ها

4-1- مقدمه
فصل چهارم به يافته‌هاي تحقيق به صورت توصيفي و استنباطي اشاره مي‌كند. منظور از يافته‌هاي تحقيق، نتايجي است كه از پاسخ به فرضيه ها به دست آمده است. نتايج مذكور از بررسي بررسي تأثير بازي هاي پيش دبستاني بر رشد مهارت هاي ذهني و مهارت هاي اجتماعي کودکان پيش دبستاني ناحيه يك شيراز بدست آمد.

4-2- يافته هاي توصيفي
ميانگين و انحراف استاندارد مولفه هاي مهارت هاي اجتماعي دو گروه در پيش آزمون و پس آزمون
جدول 4-1: ميانگين و انحراف استاندارد دو گروه آزمايش و گواه مولفه هاي مهارت هاي اجتماعي در پيش‌آزمون و پس آزمون
متغير
گروه
آزمايش
گواه

مرحله
پيش آزمون
پس آزمون
پيش آزمون
پس آزمون
مهارت هاي اجتماعي مناسب
ميانگين
10/51
07/56
90/59
63/59

انحراف استاندارد
31/11
03/8
30/11
64/9
رفتارهاي غيراجتماعي
ميانگين
53/33
47/37
47
10/43

انحراف استاندارد
15/12
95/10
80/6
43/6
پرخاشگري و غيرتكانشي
ميانگين
57/33
20/39
73/43
17/48

انحراف استاندارد
74/13
74/11
67/8
90/6
برتري طلبي
ميانگين
20/17
43/17
53/20
37/20

انحراف استاندارد
87/4
52/4
44/5
51/4
رابطه با همسالان
ميانگين
13/29
33
37/32
32/32

انحراف استاندارد
4
75/3
73/5
89/5

بر اساس جدول ( 4-1 ) بالاترين ميانگين مولفه هاي مهارت هاي اجتماعي در پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش مربوط به مهارت هاي اجتماعي مناسب و به ترتيب برابر با10/51 در پيش آزمون و 07/ 56 در پس آزمون مي باشد. و پايين ترين ميانگين در گروه آزمايش مربوط به برتري طلبي و به ترتيب برابر با20/17 در پيش آزمون و43/17 در پس آزمون مي باشد.
بالاترين ميانگين مولفه هاي مهارت هاي اجتماعي در پيش آزمون و پس آزمون گروه گواه نيز مربوط به مهارت هاي اجتماعي مناسب و به ترتيب برابر با90/59 در پيش آزمون و 63/59 در پس آزمون مي باشد. و پايين ترين ميانگين در گروه گواه نيز مربوط به برتري طلبي و به ترتيب برابر با 53/20 در پيش آزمون و 37/20 در پس آزمون مي باشد.

4-3- يافته هاي استنباطي
در اين بخش با توجه به نتايج بدست آمده از تحليل هاي آماري، فرضيه هاي پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرند.
فرضيه اول
بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت هاي ذهني کودکان پيش دبستاني تأثير دارد.
به منظور بررسي اين فرضيه از روش آماري تحليل كواريانس استفاده شد. نتايج در جداول 4-2 و4-4 ارائه شده است.
جدول 4-2: ميانگين و انحراف استاندارد دو گروه متغير مهارت هاي ذهني(ميزان خطا) پيش‌آزمون و پس آزمون
گروه
آزمايش
گواه
مرحله
پيش آزمون
پس آزمون
پيش آزمون
پس آزمون
ميانگين
07/8
60/5
60/7
10/6
انحراف استاندارد
93/2
27/2
00/30
50/2

بر اساس جدول ( 4-2 ) ميانگين دو گروه متغير مهارت هاي ذهني (ميزان خطا) در گروه آزمايش به ترتيب 07/8 در پيش آزمون و 60/5 در پس آزمون مي باشد.
همچنين ميانگين دو گروه متغير مهارت هاي ذهني (ميزان خطا) در گروه گواه به ترتيب 60/7 در پيش آزمون و 10/6 در پس آزمون مي باشد.
به جهت بررسي و تحليل کوواريانس از طريق آزمون F همگني متغييرها مورد بررسي قرار مي گيرد.
جدول 4-3 : جدول آزمون وجود همگني رگرسيون براي به كار بردن تحليل كواريانس(مهارت ذهني)
منبع تغيير
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معناداري
گروه
52/1
1
52/1
87/0
NS
پيش آزمون
53/231
1
53/231
85/131
001/0
گروه*پيش آزمون
02/0
1
02/0
01/0
NS
خطا
33/98
56
76/1

كل
00/2387
60

در جدول(4-3) ملاحظه مي شود كه F محاسبه شده تعامل گروه و پيش آزمون معنادار نمي باشد بدين معنا كه رابطه بين متغير وابسته (يس آزمون مهارت ذهني ) و تصادفي كمكي(پيش آزمون مهارت ذهني) براي تمام گروه هاي آزمايشي يكسان است آنگونه كه خط رگرسيون همه موازي است.

جدول4-4: آزمون تحليل كواريانس براي بررسي تأثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت ذهني کودکان پيش دبستاني
منابع تغيير
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معناداري
مجذور اتا
پيش آزمون
55/231
1
55/231
19/134
001/0
70/0
گروه
88/9
1
88/9
72/5
02/0
16/0
خطا
35/98
57
72/1

كل
2387
60

براساس جدول(4-4) نتايج پس آزمون مهارت ذهني با توجه به نوع گروه 72/5 = F ،1=df ،02/0 P) معني دار بوده است. به اين ترتيب كه گروه آزمايش از گروه گواه كاهش بيشتري در ميزان خطا داشتند .ميزان تأثير مداخله متغير مستقل(بازي هاي پيش دبستاني)16/0 بوده است، يعني 16 درصد واريانس نمرات پس آزمون متغير مهارت ذهني كودكان به تاثير بازي هاي پيش دبستاني بوده است. بدين معنا كه بازيهاي پيش دبستاني موجب افزايش مهارت ذهني كودكان پيش دبستاني شده است.
فرضيه دوم
بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت هاي اجتماعي کودکان پيش دبستاني تأثير دارد.
به منظور بررسي اين فرضيه از روش آماري تحليل كواريانس استفاده شد. نتايج در جداول 4-5 و4-9 ارائه شده است.

جدول 4-5: ميانگين و انحراف استاندارد دو گروه متغير مهارت اجتماعي در پيش‌آزمون و پس آزمون
گروه
آزمايش
گواه
مرحله
پيش آزمون
پس آزمون
پيش آزمون
پس آزمون
ميانگين
53/164
17/183
51/203
63/203
انحراف استاندارد
06/20
19/21
82/22
28/20

براساس جدول (4-5) ميانگين دو گروه متغير مهارت هاي اجتماعي در گروه آزمايش به ترتيب 53/164 در پيش آزمون و 17/183 در پس آزمون مي باشد.
همچنين ميانگين دو گروه متغير مهارت هاي اجتماعي در گروه گواه به ترتيب 51/203 در پيش آزمون و 63/203 در پس آزمون مي باشد.
جدول 4-6: جدول آزمون وجود همگني رگرسيون براي به كار بردن تحليل كواريانس(مهارت اجتماعي)
منبع تغيير
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معناداري
گروه
22/71
1
22/71
04/1
NS
پيش آزمون
02/21110
1
02/21110
96/308
001/0
گروه*پيش آزمون
99/218
1
99/218
20/3
NS
خطا
31/3826
56
33/68

كل
2275448
60

در جدول (4-6) ملاحظه مي شود كه F محاسبه شده تعامل گروه و پيش آزمون معنادار نمي باشد بدين معنا كه رابطه بين متغير وابسته (پس آزمون مهارت اجتماعي) و تصادفي كمكي (پيش آزمون مهارت اجتماعي) براي تمام گروه هاي آزمايشي يكسان است آنگونه كه خط رگرسيون همه موازي است.

جدول4-7: آزمون تحليل كواريانس براي بررسي تاثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت اجتماعي کودکان
منابع تغيير
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معناداري
مجذور اتا
پيش آزمون
83/20905
1
83/20905
57/294
001/0
84/0
گروه
45/1586
1
45/1586
35/22
001/0
28/0
خطا
30/4045
57
97/70

كل
00/2275448
60

براساس جدول(4-7) نتايج پس آزمون مهارت اجتماعي با توجه به نوع گروه (35/22 = F ،1=df ،001/0 P) معني دار بوده است. به اين ترتيب كه گروه آزمايش از گروه كنترل افزايش بيشتري در مهارت هاي اجتماعي داشتند. ميزان تأثير مداخله متغير مستقل(بازي هاي پيش دبستاني)28/0 بوده است، يعني 28 درصد واريانس نمرات پس آزمون متغير مهارت هاي اجتماعي كودكان به تأثير بازيهاي پيش دبستاني بوده است. بدين معنا كه بازي هاي پيش دبستاني موجب افزايش مهارت هاي اجتماعي كودكان شده است.
به منظور بررسي تأثير بازي هاي پيش دبستاني بر مؤلفه هاي مهارت اجتماعي از تحليل كواريانس چندمتغيره(مانكووا) استفاده شد نتايج حاصل در جداول4-8 الي 4-9 ارائه شد. نتايج آزمون باكس از لحاظ آماري معنادار نبود(05/0P و 09/2 =F) و اين به معناي تأييد پيش فرض همگني ماتريس هاي كواريانس مي باشد.

جدول4-8 : جدول اثرات تحليل كواريانس چندمتغيره
اثر
آماره
مقدار
F
سطح معناداري
مجذور نسبي اتا
گروه
اثر پيلايي
36/0
45/5
001/0
36/0

لامبداي ويلكز
64/0
45/5
001/0
36/0

اثرهاتلينگ
56/0
45/5
001/0
36/0

بزرگترين ريشه روي
56/0
45/5
001/0
36/0

با توجه به مقدار F و سطح معناداري شاخص هاي مانكووا ملاحظه مي شود كه تركيب خطي متغيرها با توجه به تعلق گروهي تفاوت معنادار دارند. اندازه اثر آزمون (مجذور اتا) 36/0 نشان مي دهد كه بازيهاي پيش دبستاني بر روي مؤلفه هاي مهارت اجتماعي كودكان تاثير داشته است.
جدول4-9: آزمون تحليل كواريانس تك متغيره براي تعيين اثر بازي هاي پيش دبستاني بر مؤلفههاي مهارت اجتماعي
منابع تغيير
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معناداري
مجذور اتا
گروه
پس آزمون اجتماعي مناسب
69/103
1
69/103
42/7
009/0
22/0

پس آزمون غير اجتماعي
60/91
1
60/91
10/5
03/0
16/0

پس آزمون پرخاشگري و غير تكانشي
12/2
1
12/2
11/0
NS
002/

پس آزمون برتري طلبي
96/10
1
96/10
58/3
NS
03/0

پس آزمون رابطه با همسالان
98/107
1
98/107
38/17
001/0
28/0

براساس جدول(4-9) نتايج پس آزمون مولفه ي مهارتهاي اجتماعي مناسب با توجه به نوع گروه (42/7= F ،1=df ،009/0 P) معني دار بوده است .به اين ترتيب كه گروه آزمايش از گروه كنترل افزايش ميانگين بيشتري در اين مؤلفه داشتند .ميزان تاثير مداخله متغير مستقل(بازي هاي پيش دبستاني)22/0 بوده است، يعني 22 درصد واريانس نمرات پس آزمون مهارت هاي اجتماعي به تأثير بازي هاي پيش دبستاني بوده است.
نتايج پس آزمون مولفه ي رفتارهاي غير اجتماعي با توجه به نوع گروه (10/5 = F ،1=df ،03/0 P ) معني دار بوده است .به اين ترتيب كه گروه آزمايش از گروه كنترل افزايش ميانگين بيشتري در اين مؤلفه داشتند. ميزان تاثير مداخله متغير مستقل(بازي هاي پيش دبستاني )16/0 بوده است ، يعني 16 درصد واريانس نمرات پس آزمون رفتارهاي غيراجتماعي به تأثير بازي هاي پيش دبستاني بوده است.
نتايج پس آزمون مؤلفه ي رابطه با همسالان با توجه به نوع گروه (38/17 = F ،1=df ،001/0 P) معني دار بوده است. به اين ترتيب كه گروه آزمايش از گروه كنترل افزايش ميانگين بيشتري در اين مؤلفه داشتند. ميزان تأثير مداخله متغير مستقل(بازي هاي پيش دبستاني )28/0 بوده است، يعني 28 درصد واريانس نمرات پس آزمون رابطه با همسالان به تأثير بازي هاي پيش دبستاني بوده است.
فرضيه سوم
بين تأثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت هاي ذهني در دختران و پسران پيش دبستاني تفاوت معنادار وجود دارد.
براي بررسي اين فرضيه، ابتدا گروه آزمايش را انتخاب كرده و اختلاف نمره پس آزمون و پيش آزمون محاسبه شد(نمره تفاضل)، سپس با استفاده از آزمون تي مستقل دو گروه مقايسه شدند، نتايج در جدول4-10 آمده است.

جدول4-10: آزمون تي مستقل براي تعيين تاثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت ذهني كودكان دختر و پسر
منغير
جنسيت
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
t
درجه آزادي
سطح معناداري
پيش آزمون
دختر
15
93/7
17/3
24/0
28
NS

پسر
15
20/8
78/2

پس آزمون
دختر
15
40/5
26/2
48/0
28
NS

پسر
15
80/5
34/2

تفاضل
دختر
15
53/2-
73/1
25/0
28
NS

پسر
15
40/2-
12/1

جدول فوق نشان مي دهد كه در سه مرحله بين دختران و پسران در

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید