ت بيشتري انجام گيرد.
2- پژوهشي در زمينه ي تأثير اين بازي ها بر مهارت هاي ذهني و اجتماعي کودکان در سنين بالاتر از دوره پيش دبستان انجام گيرد.

5-5- محدوديت هاي تحقيق:
1- نوع بازي ها بدليل فشردگي کار در مراکز محدود بوده است.
2- تفاوت هاي فردي کودکان از نظر ذهني و اجتماعي به عنوان يک محدوديت غير قابل کنترل در تحقيق بوده است.

پيوست ها

پيوست الف: پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي ماتسون
لطفاً سؤالات زير را بخوانيد و گزينه اي که در مورد کودک شما درست است را علامت بزنيد.
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
ديگران را تهديد مي کند و مثل آدمهاي قلدر با آنها رفتار مي کند.
1
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
به آساني عصباني مي شود.
2
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
مثل رئيس ها رفتار مي کند(يعني براي انجام کارها به جاي خواهش به ديگران دستور ميدهد).
3
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
اغلب اوقات نق مي زند يا شکايت مي کند.
4
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
هنگا مي که يک نفر صحبت مي کند وسط حرف او مي پرد وحرفش را قطع مي کند.
5
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
به چيزهايي که متعلق به او نيست، بدون اجازه دست مي زند يا آنها را بر مي دارد.
6
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
هنگام صحبت با ديگران به آنها نگاه مي کند.
7
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
دوستان زيادي دارد.
8
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
وقتي عصبا ني ا ست به ديگران سيلي مي زند يا با آنها کتک کاري مي کند.
9
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
به دوستي که رنج ديده باشد کمک مي کند.
10
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
دوستي را که غمگين است دلداري مي دهد.
11
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
به بچه ها ي ديگر چشم غره مي رود.
12
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
وقتي فرد ديگري کارش خوب باشد احساس خشم يا حسادت مي کند.
13
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
وقتي فرد ديگري کارش خوب باشد احساس خوشحالي مي کند.
14
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
هميشه دوست دارد در هر کاري نفر اول باشد.
15
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
زير قولش مي زند.
16
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
به ديگران مي گويدکه چقدر خوب هستند.
17
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
براي بدست آوردن چيزي که مي خواهد، دروغ مي گويد.
18
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
به ديگران خرده مي گيرد تا آنها را عصباني کند.
19
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
به سراغ ديگران مي رود و سر صحبت با آنها را باز مي کند.
20
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
وقتتي کسي کاري برايش انجام دهد، خوشحال مي شودو از او تشکر مي کند.
21
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
دوست دارد تنها باشد.
22
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
مي ترسد با ديگران صحبت کند.
23
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
مي داند چطور دوست پيدا کند.
24
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
عمداً ديگران را آزرده مي کندو سعي مي کند ناراحتشان کند.
25
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
ديگران را مسخره مي کند.
26
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
دوستانش را دلداري مي دهد.
27
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
وقتي که ديگران صحبت مي کنند به آنها نگاه مي کند.
28
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
فکر مي کند همه چيز را مي داند.
29
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
چيزهايي را که دارد با ديگران تقسيم مي کند.
30
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
يک دنده و لجباز است.
31
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
طوري رفتار مي کند که انگار بهتر از ديگران است.
32
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
احساساتش را نشان مي دهد(يعني اگرازکسي عصباني باشد يا خوشش بيايد به او مي گويد).
33
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
از خودش صداهايي در مي آورد که ديگران را ناراحت مي کند(آروغ زدن،بيني را بالا کشيدن).
34
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
فکر مي کند که اطرافيانش به او نيش و کنايه مي زنند، در حاليکه چنين نمي کنند.
35
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
از اشياي ديگران طوري مراقبت مي کند که انگار مال خودش است.
36
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
با صداي خيلي بلند حرف مي زند.
37
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
از اطرافيانش مي پرسدآيا کمک مي خواهند.
38
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
از کمک کردن به ديگران خوشحال مي شود.
39
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
سعي مي کندکه از همه بهتر باشد.
40
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
به هنگام صحبت کردن با ديگران از آنها خوشحال مي شود.
41
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
غالباً دوستانش را مي بيند.
42
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
به تنهايي بازي مي کند.
43
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
احساس تنهايي مي کند.
44
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
وقتي کسي را اذيت مي کند بعد متأسف مي شود.
45
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
دوست دارد رئيس باشد.
46
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
در بازي با بچه هاي ديگر شرکت مي کند.
47
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
زياد دعوا و مرافعه مي کند.
48
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
به ديگران حسودي مي کند.
49
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
به کساني که با او خوب هستند خوبي مي کند.
50
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
با اطرافيانش احوالپرسي کرده و جوياي کار آنها و از اين قبيل مي شود.
51
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
آنقدر نزد اطرافيانش مي ماند و وقت آنها را مي گيرد که از او خسته مي شوند.
52
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
بيش از حد موضوعي را توضيح مي دهد.
53
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
از لطيفه هاي ديگران و داستانهاي خنده آور آنها خنده اش مي گيرد.
54
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
از نظراو برنده شدن يعني همه چيز.
55
هميشه
گاهي اوقات
نسبتاً
تاحدي
هرگز
آنقدر سر به سر ديگران مي گذارد که آزرده شوند.
56

پيوست ب:

منابع و مآخذ

منابع فارسي:
1- ابراهيمي بيشه، فرخ ناز.(1388)، بررسي تأثير بازي هاي سازمان يافته و تخيلي بر رشد مهارت هاي اجتماعي مورد نياز دانش آموزان در کتاب هاي درس عمومي و متوسطه. دو ماهنامه علمي-پژوهشي دانش و رفتار دانشگاه شاهد، سال 11، شماره ي 9،ص49-46.
2- احدي، حسن و بني جمال، شکوه السادات(1382)، روانشناسي رشد کودک، تهران، چاپخانه بنياد، چاپ هشتم.
3- احمدوند، محمدعلي (1381). روانشناسي بازي. دانشگاه پيام نور. تهران.
4- احمدوند، محمدعلي (1390)، روانشناسي بازي،انتشارات دانشگاه پيام نور،چاپ يازدهم.
5- اسلامي، يحيي.(1375)، تأثير برنامه حرکتي و?ژه بر توانايي هاي ادراکي- حرکتي دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني آموزش پذير 13-10 ساله شهر تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد. تهران: دانشگاه شهيد بهشتي. دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي.
6- اس?وين،ر .اي(1385)، روان شناس? تربيت?، ترجمه يحي? سيد محمدي .تهران: نشر روان.
7- انگجي، ل؛ عسگري، ع(1385)، بازي و تأثير آن بر رشد كودك، چاپ اول، تهران: انتشارات طراحان ايماژ.
8- اخواست، آسيه؛ بهرامي، هادي؛ پورمحمدرضا تجريشي، معصومه؛ بيگلريان، اكبر ( 1388 ). تاثير بازي هاي آموزشي بر ميزان يادگيري برخي مفاهيم رياضي در دانش آموزان پسر كم توان ذهني آموزش پذيري،‌ توانبخشي، دوره 10، شماره 3.
9- اشرفيان کفاش،ش(1383)،پايان نامه کارشناسي ارشد،دانشکده هنر و معماري،گروه ارتباط تصويري،دانشگاه آزاد اسلامي(تهران مرکزي).

10- باباجان، مهري(1377)، نقش بازي در پرورش کودکان، تهران: نشر دنياي نو.
11- برك، ل (1387)، روانشناسي رشد ( از لقاح تا كودكي). ترجمة يحيي سيدمحمدي . تهران:ارسباران
12- بوالحسني، ناصر قلي (1379)، آموزش و يادگيري در دوران پيش دبستان. تهران. انتشارات آسيا. چاپ دوم.
13- بهشتي، احمد(1366)، اسلام و بازي کودکان، تهران. انتشارات اداره کل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش. چاپ اول.
14- پيتر هيوز، فرگاس (1391)، روانشناسي بازي:”کودکان، بازي و رشد”. ترجمهي کامران گنجي، چاپ چهارم، تهران: انتشارات رشد.
15- توفيق، زينب (1379)، روانشناسي کودک. تهران. انتشارات مرکز نشر ني. چاپ هشتم.
16- جعفري، عليرضا(1385) ،نقش بازي در پيشرفت تحصيلي کودکان، ارائه در سمينار
17- حسيني، سيد حبيب (1386 ) ،تاثير دوره پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان کلاس اول ابتدايي منطقه خرامه ، همايش کيفيت بخشي دوره اساس (ابتدايي)، شيراز، ارديبهشت ماه
18- حقيقت شهربانو ( 1369 ) ، اثر آموزش پيش دبستاني بر مشکلات رفتاري و پيشرفت تحصيلي گروهي از دانش آموزان دختر و پسر طبقات مختلف اجتماعي ، اقتصادي دبستان هاي شيراز، پايان نامه کارشناسي ارشد
19- خدايي خياوي، سيامک (1380 ). روانشناسي بازي. انتشارات احرار.
20- خير، محمد؛ يوسفي، فريده(1381)، بررسي پايايي مهارت هاي اجتماعي ماتسون و مقايسه عملکرد دختران و پسران دبيرستاني در اين مقياس. مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، دوره هجدهم، شماره دوم، ص 158-146.
21- دادستان، پريرخ.(1386)، روانشناسي مرضي تحولي از کودکي تا نوجواني (جلد دوم). تهران: نشر ژرف.
22- دادستان، پريرخ(1379 )، روانشناس? مرض? تحول? از كودك? تا نوجوان?(ج.دوم).تهران: نشر ژرف.
23- سلحشور، ماندانا.(1385). کودکان، مدرسه و مهارت هاي اجتماعي. تهران، دفتر انتشارات کمک آموز، سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش تربيتي پيوند، شماره ي 238،ص 31-24.
24 – سيف، سوسن؛ کديور، پروين؛ کرمي نوري، رضا؛ لطف آبادي، حسين(1385)، روانشناسي رشد، تهران: انتشارات سمت.
25- سيف، ع. ا(1383)، روانشناسي پرورشي. تهران: انتشارات آگاه.
26- سنه،افسانه.سلمان،زهرا.آقازاده،محرم.(1387)،تاثير فعاليتهاي بدني وبازي بر رشد توانايي هاي ذهني پسران پيش دبستاني.فصلنامه نو آوري هاي آموزشي،شماره 26،سال هفتم،صص106-87.
27- سنه،افسانه.سلمان،زهرا. (1387)،تاثير فعاليت هاي بدني وبازي بر رشد توانايي هاي ذهني دختران پيش دبستاني.فصلنامه خانواده و پزوهش،شماره 4،سال دوم،صص132-111.
28- شعاري نژاد، علي اکبر (1385)، روانشناسي رشد، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ هفدهم.
29- شفيع آبادي، عبدالل (1381)، راهنمايي و مشاوره ي کودک (مفاهيم و کاربردها)، تهران، انتشارات سمت، چاپ نهم.
30- شفيع آبادي، عبدالله (1370)، فنون ورزش هاي مشاوره، تهران، انتشارات ترمه، چاپ چهارم.
31- صرافان، عبدالرضا (1378)، بازي و نقاشي. انتشارات دستان. چاپ ششم.
32- فصيح، اسماعيل (1383)، بازيهاي روانشناسي ارتباط انساني، تهران ،انتشارات البرز.
33- قنبري، رحمان.(1387)، بررسي هوش هيجاني مجرمان زنداني بر اساس نوع جرم و رابطه آن با سلامت روان. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه ارسنجان.
34- کارتلج، جي؛ ميلبرن، جي اف.(1372)، آموزش مهارت هاي اجتماعي کودکان. ترجمه ي محمد حسين نژاد، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید