گل داغش ندمد
مرهمي‏گرنهي از مهر به داغ دل من
(همان : 61)
تکرار واج (ه)
شود از شو ر محبت شکر افشان ، بهزاد
نه همين طوطي طبع تو که زاغ دل من
(همان : 62)
دراين بيت تکرار واج (ش)در مصراع اول و نيز تکرار واج (ط)در مصراع دوم سبب واج آرايي شده است .
دل به شوخي زکفم برد و به شيرين سخني
شوخ ازاين گونه که ديده است و شکرخا نرگس ؟
(همان : 65)
تکرار واج (ش)
بي ستوني است معلق به سرم چرخ کبود
که فرد بارد از او تيشه فرهاد سحر
(همان : 82)
تکرار واج (س)
بس روز و شبا که هست رودررويم
عکس تو و شکوه‏ها رود با اويم
(همان : 99)
تکرار واج (ر)
مانده دور از همرهان دلنواز
هول تنهائيت دردي جانگداز
(همان :103)
تکرار واج (د ، ز )
هم آسايش وخواب است وشاد آنکه ره دارد
در آن خلوت سراي خاص خاموشي وتنهايي
(همان : 109)
تکرار واج (ش)
در سايه آن سرو بياساي و مينديش
” بهزاد ” که ايام به کامست دراين باغ
(همان : 132)
تکرار واج (س)
بخواري هم خريداري ندارد
اگر گل ريزد ازلفظم به خروار
(همان : 140)
تکرار واج (خ)
دارم شبي که شمع و چراغش بکار نيست
و ظلمتي که هست مجال فرار نيست
(همان : 150)
تکرار واج (ش)
ما را کسي به چشم عنايت نظر نکرد
خوار زمانه هيچ کسش خواستار نيست
(همان : 150)
تکرار واج (س)
درو ديوار و گل وشاخه وبرگ
همگان را سر دعوي بي تو
(همان : 171)
در مصراع اول اين بيت واج آرايي در تکرار واج (و) اتفاق افتاده است .
غم با دل تو هست اگر برسر جنگ
هان تا فکني به جنگ او هيچ درنگ
(همان : 172)
تکرار واج (گ)
شاهد سرشگ شادي کامد به ياري دل
حرفي اگر چه از شوق نگذشت بر زبانم
(همان : 177)
واج آرايي در تکرار صامت (ش)
دور جهان به کامش نيک اختري که دانست
در کوي عشق ورندي ناميست با نشانم
(همان : 177)
واج آرايي در تکرار دو صامت ( ن و ش )
” بهزاد ” بس عجب نيست شعر م اگر خوش افتد
شيرين زباني آموخت تا آن شکر دهانم
(همان : 179)
تکرار واج (ش)
شايسته دختري که پرستار مادر است
درگير ودار حادثه غمخوار مادر است
(همان : 191)
واج آرايي در تکرار سه صامت ( د ، ر ، س )
دل شد هم تن ديده که بتواند ديد
کزمشرق ما کي به درآيد خورشيد
(همان : 236)
تکرار صامت (د-ش )سبب واج آرايي شده است .
گه گاه تو مهربان ترين در شهري
گه بي سببي با همه ياران قهري
(همان : 240)
واج آرايي در تکرار صامت (ي ، گ)

نتيجه گيري
1. استاد بهزاد شاعري معنا گراست و اشعار او اشعاري متعهد هستند.
2. بهزاد داراي تعهد سياسي، ديني ، اجتماعي، عاطفي، وطن دوستي و …مي‏باشد.
3. بر خلاف تصور، او نه تنها در شعر کهن فارسي استادي ورزيده است بلکه اثر کوتاه (از پنجره ي) ايشان شاهد صدق است که او در تمامي‏قالب‏ها حتي شيوه‏ي نيمايي حرف‏هايي براي گفتن داشته است.
پايم از کوچه بريد
ناگزيري ره آمد شدنم را بست
نگهم ناچار راهي از پنجره يافت
واز آنجا دست حسرت در دست به تماشاي خيابان‏ها رفت
(گلي بيرنگ:241)
و در پايان زبان شعر نمايشگر زيبايي و خالق لذت است. اما ادراک زيبايي که لذت آخرين است ، اوج اين لذت را در گره خوردگي عاطفه و تخيل مي‏يابيم.
روح انسان کمال گراست و لذت جو.از آنجا که انسان طالب لذت و زيبايي است مي‏کوشد به هر وسيله امکاناتي فراهم کند تا به مقتضاي شرايط روح خود را پالايش دهد . در نتيجه دست به خلق آثار هنري مي‏زند. از جمله نقاشي، تصوير سازي، مجسمه سازي و…..
در اين ميان شعر و شاعري از آنجا که زاويه‏ي خلوت ذهن هنرمند است از ارزش عرفاني و روحاني بالايي برخوردار است. تا آنجا که بزرگاني در اين بادي دست به قلم برده و هنر آفريني کرده اند و عده اي به شهرت جهاني دست يافته اند. بزرگاني چون فردوسي، نظامي، سعدي، حافظ و …..
البته کمتر کسي هست که با آثار آن‏ها خو نگرفته باشد يا لااقل نام آن‏ها با گوشش آشنا نباشد. بدون شک از آن‏ها و آثارشان فراوان سخن رفته و به حق شايسته است اما نبايد از ياد برده شوند کساني که در بادي ادب گام‏هاي بلند برداشته اند و مورد بي مهري قرار گرفته اند و از اين ميان مي‏توان به استاد بهزاد يدالله کرمانشاهي اشاره کرد. با توجه به اين که اشعار استاد بهزاد قابل نقد و بررسي مي‏باشد اما متأسفانه کمتر کسي در اين بادي قدم نهاده است لذا انتظار مي‏رود ادب دوستان عزيز گوشه‏ي چشمي‏داشته باشند به عزيزاني چون بهزاد و ساير کساني که در ادب ايران به فراموشي سپرده شده اند. تا شايد بتواند راه گشايي باشد براي آشنايي دانشجويان عزيز با اين شاعران و اشعار آنها…به اميد آن روز

فهرست منابع:
1. احمدي ، بابک، 1380 ، حقيقت و زيبايي، تهران، نشر مرکز، چاپ 5.
2. ارسطو ، 1358 ، فن شعر، مؤلف- مترجم عبدالحسين زرين کوب، تهران ، امير کبير، چاپ اول
3. براهني، رضا، 1358،طلا در مس، انتشارات زمان .
4. بهزاد کرمانشاهي، يدالله ، 1386 ، يادگار مهر، انتشارات آگاه، چاپ اول.
5. ـــــــــــــــــــــــ، 1381، گلي بيرنگ ، (برگزيده‏ي شعرها )، انتشارات آگاه، چاپ اول.
6. پرين ، لارنس، 1373، درباره‏ شعر ، ترجمه‏ي فاطمه دالکي، تهران ، اطلاعات ، چاپ اول.
7. پورنا مراريان، نقي، 1381 ، سفر دوحه ، تهران ، نگاه، ويراست جديد.
8. جعفري، علامه محمد تقي، 1381، زيبايي و هنر از ديدگاه اسلام ، انتشارات موسسه‏ي تدوين و نشر آثار علامه‏ جعفري ، چاپ چهارم.
9. ديچز ، ديويد، 1373، شيوه‏هاي نقد ادبي ، ترجمه‏ محمد تقي صوفياني و دکتر غلامحسين يوسفي،تهران ، چاپ چهارم.
10. ريد، هربت ، 1353، هنر امروز، ترجمه‏ي سروش حبيبي، تهران امير کبير، چاپ اول.
11. زرين کوب، عبدالحسين ، 1363،شعر بي دروغ ،شعر بي نقاب.
12. شفيعي کدکني، محمد رضا، 1370، موسيقي شعر، تهران ، آگاه ، چاپ سوم.
13. شميسا ، سيروس ، 1386، نگاهي تازه به بديع ، تهران ، نشر ميترا، چاپ دوم .
14. غريب، رز، 1378، نقد بر مبناي زيبا شناسي، ترجمه‏ نجمه‏ رجايي ، مشهد دانشگاه فردوسي، چاپ اول.
15. فلوطين 1386، دوره‏ آثار فلوطين ،ترجمه‏ محمد حسن لطفي، تهران،خوارزمي،چاپ اول.
16. مارکوزه، هربرت، 1379، بعد زيبا شناختي ،داريوش مهر جويي، چاپ دوم ، تهران، هرمس .
17. وحيديان کاميار، تقي، 1383، بديع از ديدگاه زيبايي شناسي، چاپ سوم ، تهران ، سمت .
18. وزيري، علي نقي ، 1338 ، زيبايي شناسي، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم.
19. ولک، رنه ، 1377، تاريخ نقد جديد، جلد 4 ، بخش 1 ، ترجمه سعيد ارباب شيراني، تهران نيلوفر، چاپ اول.
20. همايي، جلال الدين ، 1361 ،با فنون بلاغت و صناعات ادبي، انتشارات توس .
21. فصلنامه تخصصي شعر ، 1378، گوهران ، چاپ دانشجو ، شماره هفدهم.

روزنامه‏ باختر.
شماره
1151- سه شنبه 18 ارديبهشت 1386
1152- شنبه 22 ارديبهشت 1386
1153- سه شنبه 25 ارديبهشت 1386
1154 – شنبه 29 ارديبهشت 1386
1155 – سه شنبه 1 خرداد 1386
1156-شنبه 5 خرداد 1386
1158- شنبه 12 خرداد 1386
1159- شنبه 19 خرداد1386
1160- سه شنبه 22 خرداد 1386
1163 – سه شنبه 5 تيرماه 1386

Title : Array of exquisite lyrics Yadu’llah Behzad

By: Forozan Bahramzadeh

Abestrac:
Aesthetic aesthetic science, including issues that especially in the last two centuries a center dedicated to the research literature.
Every emotion and feeling of the poem in a language are formed Mkhyl be coordinated with appropriate music can influence and inspire. This is a collection of research about the aesthetic poetry professor Behzad Yadollah.
I must say B. Sharyst oriented lyrical poetry he is committed to the deep structure. Behzad poetry can be studied from two aspects:
One of the superstructure and the term
And the other for the construction of spiritual
This project is based on a set of imagery, and Behzad mining to examine.

Keywords:
Contemporary Literature , Poems , An array of novel , Yadu’llah B.

Islamic Azad University
Kermanshah Branch
Faculty of post – Graduate Studies
Thesis for Master’s Degree Trend Persian Language and Literature (M.A)

Title
Array of exquisite lyrics Yadu’llah Behzad

Supervisor
Mousa Parnian Ph.D

Advisor
Zahra Lorestani Ph.D

By
Forozan Bahramzadeh
August 2013
1- نویسنده و نمایشنامه فرانسوی (1694-1778)- Voltairel
2 -همانند روایت های : ان الله جمیل و یحب الجمال .لا ان الله تعالی جمیل یحب الجمال و یحب ان یری اثر نعمته علی عبده و یبغض البئوس و التبائوس » و « ان الله تعالی جمیل و حب الجمال ، سخی یحب السخاء ، نظیف یحب النظافة » ( ابن جوزی :158 ، —شیرازی:29 )
3 – Alexander Gottlieb Baunogaret) (1762-1714)
4-( a e sthetic
5 – Alexander Gottlieb Baunogaret) (1762-1714)
6 – – Lmanud kant) فیلسوف آلمانی (1724 -1804 )
7 – (Georg Wilhelm Friednch heg….) فیلسوف آلمانی و یکی از موثرترین رجال تاریخ بشر (1770-1831)
8 – (johon paul friedrich richter ) از نخستین رمانتیک های آلمان ( 1763 – 1825 )
9 -(Benedetto croce ) فیلسوف و نظریه پرداز ایتالیایی ( 1866-1925 )
10 – (friedrich scheiling ) فیلسوف آلمانی از نخستین پیروان کانت ( 1759-1805 )
11 – (Friedrich willelm josph von schelling ) فیلسوف آلمانی ( 1775-1854)
12 – ( karl willhem ferdinang soger ) فیلسوف آلمانی ( 1780 -1819 )
13 -(EDger Allan poe) شاعر و منتقد آمریکایی و نویسنده داستان های کوتاه (1809-1849)
14 – (David Hume) فیلسوف و مورخ اسکاتلندی (1711-1776)
15 – Laurence Perrine
16 – (Samuel Taylor Coleridge) شاعر و منتقد انگلیسی (1772- 1834)
17 -انقلاب اسلامی ، سال دوم ، پیش شماره چهارم ، تابستان 1379
18 – سوگند برگزیده اشعار به مناسبت نخستین سالگرد ارتحال امام «ره» باشد :وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ،چاپ اول ، 1369
—————

————————————————————

—————

————————————————————

‌أ

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید