ميزان مهارت ذهني كودكان تفاوت معنادار وجود ندارد، بدين معنا كه بازي هاي پيش دبستاني تأثير يكساني بر مهارت ذهني دختران و پسران پيش دبستاني داشته است. و باعث كاهش ميزان خطا (بندر) در اين كودكان شده است.
فرضيه چهارم
بين تأثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت هاي اجتماعي در دختران و پسران پيش دبستاني تفاوت معنادار وجود دارد.
براي بررسي اين فرضيه، ابتدا گروه آزمايش را انتخاب كرده و اختلاف نمره پس آزمون و پيش آزمون محاسبه شد(نمره تفاضل)، سپس با استفاده از آزمون تي مستقل دو گروه مقايسه شدند، نتايج در جدول4-11 آمده است.

جدول4-11: آزمون تي مستقل براي تعيين تأثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت هاي اجتماعي كودكان دختر و پسر
مرحله
جنسيت
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
t
درجه آزادي
سطح معناداري
پيش آزمون
دختر
15
40/169
25/22
35/1
28
NS

پسر
15
67/159
97/16

پس آزمون
دختر
15
33/187
81/24
08/1
28
NS

پسر
15
00/179
65/16

تفاضل
دختر
15
93/17
81/8
50/0
28
NS

پسر
15
33/19
32/6

جدول فوق نشان مي دهد كه در سه مرحله بين دختران و پسران در ميزان مهارت اجتماعي كودكان تفاوت معنادار وجود ندارد، بدين معنا كه بازي هاي پيش دبستاني تأثير يكساني بر مهارت هاي اجتماعي دختران و پسران پيش دبستاني داشته است و باعث افزايش ميزان مهارت هاي اجتماعي اين كودكان شده است.

فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري

5-1- مقدمه:
در اين فصل خلاصه پژوهش و سپس نتايج بدست آمده از تحليل داده ها که در فصل چهار ارائه گرديد، مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.سپس يافته هاي جمعيت شناختي و يافته هاي استنباطي در ارتباط با اهداف و زمينه هاي پژوهش بررسي مي گردد و تبيين هاي احتمالي براي نتايج بدست آمده مطرح ميشود. و سپس جهت هدايت پژوهش هاي آتي پيشنهادات تحقيقي ارائه مي شود.در ادامه بر مبناي نتايج بدست آمده پيشنهادات کاربردي جهت استفادهي دست اندرکاران تعليم و تربيت ارائه ميگردد و سرانجام محدوديت هاي پژوهش ذکر مي گردد.

5-2- خلاصه پژوهش:
هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت هاي ذهني و اجتماعي كودكان مراكز پيش دبستاني ناحيه يك شهر شيراز در سال تحصيلي93-92 بوده است. در اين تحقيق، فرضيه ي اول پژوهش با استفاده از آزمون بصري حرکتي بندر گشتالت و فرضيه ي دوم با استفاده از پرسشنامه ي مهارت اجتماعي ماتسون بر روي نمونه آماري 60 نفري پژوهش در دو گروه آزمايش و گواه سنجيده شد. ومحقق قصد بررسي فرضيه ها را بر اساس نتايج اين پژوهش و يافته هاي قبلي در اين زمينه داشت. که بر اساس يافته هاي آماري به نظر مي رسد بازي هاي پيش دبستاني مهارت هاي ذهني و اجتماعي كودكان پيش دبستاني رابهبود بخشيده و بر افزايش مهارت هاي ذهني و اجتماعي کودکان تأثير معنادار داشته است.

5-3- نتايج پژوهش:
5-3-1- فرضيه هاي اصلي:
فرضيه اول:
بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت هاي ذهني كودكان مراكز پيش دبستاني ناحيه يك شيراز تأثير دارد.
بر اساس نتايج بدست آمده در جدول4-3 فصل چهارم ملاحظه مي شود كه F محاسبه شده تعامل گروه و پيش آزمون معنادار نمي باشد بدين معنا كه رابطه بين متغير وابسته (پس آزمون مهارت ذهني) و تصادفي كمكي(پيش آزمون مهارت ذهني) براي تمام گروه هاي آزمايشي يكسان است آنگونه كه خط رگرسيون همه موازي است.
از طرفي ديگر براساس جدول(4-4) نتايج پس آزمون مهارت ذهني با توجه به نوع گروه 72/5 = F ،1=df ،02/0 P ) معني دار بوده است .به اين ترتيب كه گروه آزمايش از گروه گواه كاهش بيشتري در ميزان خطا داشتند. بدين معنا كه بازي هاي پيش دبستاني موجب افزايش مهارت ذهني كودكان پيش دبستاني شده است.
نتايج حاصل از پژوهش حاضر با يافته هاي پژوهش هاي انجام شده در زمينه بازي هاي پيش دبستاني و مهارت هاي ذهني توسط سنه، سلمان، آقازاده(1387)، پياژه(1951)، گلمن(2000)، اوورتون (1998)، برك و وينسلر (1995)، بودروا و لئونگ(1996) همسو و همخوان است.
در تبيين اين يافته چنين مي توان ابراز نمود که از طريق بازي هاي آموزشي در دوره پيش‌دبستاني علاوه بر اين که مهارت هاي حرکتي در کودکان تقويت مي شود، باعث پرورش و رشد مهارت هاي ذهني در آنان نيز مي گردد. توانايي هاي ذهني از توانايي هاي حركتيِ پايه جدا نيستند. بنابراين، مطالعه اين گونه حركت ها و فراهم ساختن امكان پرورش و رشد آنها سبب تقويت و حتي ترميم توانايي‌هاي ذهني مي‌شود آنچه كودكان در خانه يا كودكستان مي آموزند، هنگام تكرار آنها در قالب بازي ها و فعاليت‌هاي بدني در بار? آنها مي انديشند و معاني بسيار از اين پديده ها دريافت مي كنند. همچنين، در جريان بازي ويژگي هايي مانند دقت، حافظه، تصور، نظم و ترتيب، چالاكي، و مهارت و … در كودكان رشد و توسعه مي يابند. در ضمن كودك از ابتدا مفاهيمي مانند كميت، مسافت،اندازه، عدد و فضا را از تجارب مستقيم خويش كسب و در خود تقويت مي كند. او پيوند ميان پديده ها را بهتر مي شناسد و مسائل ذهني (مربوط به درك مفاهيم اوليه) را آسانتر و واقعيت را بهتر درك مي كند. به هر روي، ارائه فعاليت ها و حركت ها در قالب بازي ها و برانگيختن علاقه و انگيزه كودكان و در نتيجه افزايش قوه يادگيري آنها تأثير بسيار دارد ، به ويژه اگر بازي ها با خواست و علاقه آنها مطابقت داشته باشد(سنه، سلمان، آقازاده؛1387).
فرضيه دوم:
بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت هاي اجتماعي كودكان مراكز پيش دبستاني ناحيه يك شيراز تاثير دارد.
بر اساس نتايج بدست آمده در جدول4-6 فصل چهارم ملاحظه مي شود كه F محاسبه شده تعامل گروه و پيش آزمون معنادار نمي باشد بدين معنا كه رابطه بين متغير وابسته (پس آزمون مهارت اجتماعي) و تصادفي كمكي (پيش آزمون مهارت اجتماعي) براي تمام گروه هاي آزمايشي يكسان است آنگونه كه خط رگرسيون همه موازي است.
از طرفي ديگر براساس جدول(4-7) نتايج پس آزمون مهارت اجتماعي با توجه به نوع گروه (35/22 = F ،1=df ،001/0 P) معني دار بوده است .به اين ترتيب كه گروه آزمايش از گروه كنترل افزايش بيشتري در مهارت هاي اجتماعي داشتند .ميزان تاثير مداخله متغير مستقل(بازي هاي پيش دبستاني)28/0 بوده است، يعني 28 درصد واريانس نمرات پس آزمون متغير مهارت هاي اجتماعي كودكان به تأثير بازي هاي پيش دبستاني بوده است . بدين معنا كه بازي هاي پيش دبستاني موجب افزايش مهارت هاي اجتماعي كودكان شده است.
نتايج حاصل از پژوهش حاضر با يافته هاي پژوهش هاي انجام شده در زمينه بازي هاي پيش دبستاني و مهارت هاي اجتماعي توسط يزداني پور و يزدخواستي (1391)، زارع و احمدي (2007)، يورن و استاگنيتي (2009)همسو و همخوان است.
در تبيين اين يافته مي توان گفت، از آن جا كه بازي هاي به کار رفته در اين پژوهش به صورت گروهي و با سمت وسويي اجتماعي انجام شده است، موجب گرديده كه فرد خود را در نمونه كوچكي از جامعه و در تعامل با ديگران تصور كند
همچنين بايد در نظر گرفت كه مهم ترين وجه بازي هاي به كار رفته در اين پژوهش، عملي و اجرايي بودن آ نها است كه اين به كودك فرصت مي دهد كه از طريق بازي كردن با مهارت هاي اجتماعي مناسب آشنا گردد.
بازي به منظور بالا بردن سطح تعاملات بين فردي در مواجهه مستقيم تر با عواطف و براي نشان دادن تعارضات عاطفي در زندگي روزمره به كار مي رود. در بازي افراد ياد مي گيرند كه ابتكار عمل را به دست گرفته و به گونه اي برانگيخته با ديگران ارتباط برقرار كند. به عبارت ديگر بازي، آموزش مهارت هاي اجتماعي مناسب، به خصوص افزايش مهارت در روابط و تعاملات بين فردي، رابطه با همسالان را تسريع و تسهيل مي نمايد.
5-3-2- فرضيه هاي فرعي:
فرضيه سوم:
بين تأثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت هاي ذهني در دختران و پسران پيش دبستاني تفاوت معنادار وجود دارد.
بر اساس جدول4-10 ملاحظه مي شود كه در سه مرحله بين دختران و پسران در ميزان مهارت ذهني كودكان تفاوت معنادار وجود ندارد ، بدين معنا كه بازي هاي پيش دبستاني تأثير يكساني بر مهارت ذهني دختران و پسران پيش دبستاني داشته است. و باعث كاهش ميزان خطا (بندر) در اين كودكان شده است.
پژوهشي که نتايج تأثير بازي هاي پيش دبستاني را بر مهارت هاي ذهني دختران و پسران را با يکديگر مقايسه کند يافت نشد.
درتبيين اين يافته مي توان چنين گفت که شايد اين نتيجه به اين دليل باشد که کودکان در سنين پيش دبستاني از نظر مهارت هاي ذهني تفاوت چنداني با يکديگر نداشته و اين تغييرات را در سنين بالاتر مي توان يافت و همچنين چون تفاوت جنسيتي در اين سنين قابل لمس نيست و هويت جنسي هنوز شکل نگرفته است ،تفکيک جنسيتي وجود ندارد و کودکان دختر و پسر باهم بازي هاي يکساني انجام مي دهند و باهم در ارتباط هستند در نتيجه تاثيرات بازي ها بر آنها يکسان است و اين مطلب تصديقي بر نتايج اين تحقيق مي باشد.
فرضيه چهارم:
بين تأثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت هاي اجتماعي دردختران و پسران پيش دبستاني تفاوت معنادار وجود دارد.
بر اساس جدول4-11 ملاحظه مي شود كه در سه مرحله بين دختران و پسران در ميزان مهارت اجتماعي كودكان تفاوت معنادار وجود ندارد، بدين معنا كه بازي هاي پيش دبستاني تأثير يكساني بر مهارت هاي اجتماعي دختران و پسران پيش دبستاني داشته است و باعث افزايش ميزان مهارت هاي اجتماعي اين كودكان شده است.
پژوهشي که نتايج تأثير بازي هاي پيش دبستاني را بر مهارت هاي اجتماعي دختران و پسران را با يکديگر مقايسه کند يافت نشد.
در تبيين اين يافته نيز مي توان چنين ابراز نمود که شايد اين نتيجه به اين دليل باشد که کودکان در سنين پيش دبستاني از نظر مهارت هاي اجتماعي تفاوت چنداني با يکديگر نداشته و اين تغييرات را در سنين بالاتر مي توان يافت و و همچنين چون تفاوت جنسيتي در اين سنين قابل لمس نيست و هويت جنسي هنوز شکل نگرفته است ،تفکيک جنسيتي وجود ندارد و کودکان دختر و پسر باهم بازي هاي يکساني انجام مي دهند و باهم در ارتباط هستند در نتيجه تاثيرات بازي ها بر آنها يکسان است و اين مطلب تصديقي بر نتايج اين تحقيق مي باشد.

5-4- پيشنهادها:
5-4-1- پيشنهادهاي کاربردي:
با توجه به نتايج بدست آمده از اين پژوهش:
1- مطلوب است در دوره هاي پيش دبستاني از روش هاي تدريس مبتني بربارش مغزي،فعاليت هايي چون انواع بازي ها، فعاليت هاي حركتي، مهارت هاي ذهني و مواردي نظيراين ها استفاده شود.
2- مطلوب است در مراكز پيش دبستاني بيشتر از برنامه هاي بازي محور استفاده شود، زيرا دراين نوع برنامه ها، معلمان انواع فعاليت ها را ارائه داده و كودكان از بين آن ها به انتخاب دست مي زنند و يادگيري بيشتر از طريق بازي صورت مي گيرد(برك، ترجمة يحيي سيدمحمدي، 1387)
3- پيشنهاد مي شود که با برقراري ارتباط تعاملي و دو جانبه بين خانه و مدرسه والدين را نسبت به وظايف تربيتي شان، بيش از پيش آگاه سازند و آنها را در هدايت فرزندانشان در انتخاب مهارت هاي اجتماعي مناسب نظير، رفتارهاي اجتماعي مناسب، رابطه با همسالان،تحمل پذيري و … ياري نمايند.
4- مطلوب است بازي ها با هدفي معين ، يعني بر اساس توانايي هايي كه بايد گسترش يابند، طرح ريزي شوند و توانايي هاي پايه اي كودكان در طرح هر نوع فعاليت در نظر گرفته شود.

5-4-2- پيشنهادهاي پژوهشي:
-بر اساس نتايج حاصل از پژوهش پيشنهاد مي گردد که:
1- به منظور تحليل تأثير بازي و فعاليت هاي بدني بر رشد مهارت هاي ذهني و اجتماعي با توجه به تفاوت هاي جنسيتي تحقيقا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید